Financiële resultaten 2023

Het financieel resultaat bedraagt 88 miljoen euro (2022: 78 miljoen negatief). Dit resultaat wordt met name veroorzaakt door het positieve rendement van 171 miljoen euro (2022: 183 miljoen euro negatief) op de beleggingsportefeuille als gevolg van herstel op de financiële markten, gepaard gaande met een stijging van de rente in de eerste helft van 2023 welke werd gevolgd door een scherpe rentedaling in het 4e kwartaal van 2023. Dit laatste resulteerde in sterk oplopende koersen van aandelen en obligaties. Hiernaast zijn dit jaar opnieuw voorzieningen getroffen voor een deel van onze modelovereenkomsten voor het onder de kostprijs stellen van de premie van het volgende jaar; ultimo 2023 is voor het verwachte verlies van 2024 een bedrag van 92 miljoen euro gereserveerd (in 2022 voor het verwachte verlies van 2023: 155 miljoen euro). Het verzekeringsresultaat op de basisverzekeringen in 2023 is 29 miljoen euro negatief (2022: 29 miljoen euro positief). De aanvullende verzekeringen laten in 2023 een verzekeringsresultaat zien van 3 miljoen euro positief (2022: 44 miljoen euro positief). 

Verkorte opstelling resultaat 2023

   

(x 1.000.000 euro)

2023

2022

Premies en bijdragen

12.503

11.086

Wijziging voorziening lopende risico's

63

100

Toegerekende beleggingsopbrengsten

51

-33

Uitkeringen ziektekosten

-12.255

-10.709

Bedrijfskosten

-397

-360

Overige technische baten/lasten

3

-12

Verzekeringsresultaat

-32

72

Beleggingsopbrengsten

171

-183

Toegerekende beleggingsopbrengsten

-51

33

Totaal financieel resultaat

88

-78

De genoemde verzekeringsresultaten zijn inclusief overige activiteiten.

Premies en bijdragen

De premies en bijdragen zijn in 2023 ten opzichte van 2022 toegenomen met 12,8 procent. Het aantal verzekerden bij CZ groep lag in 2023 hoger dan in 2022. De gemiddelde premies en bijdragen per verzekerde stegen met 0,6 procent tot 3.075 euro (2022: 3.056 euro).

Wijziging voorziening lopende risico’s

CZ groep stelt de premie per modelovereenkomst vast. Zolang CZ groep de verzekeringspremie per modelovereenkomst voor volgend jaar onder de kostprijs aanbiedt op basis van de inzet van overreserves, dient hiervoor in het verslagjaar een voorziening voor lopende risico’s te worden opgenomen. Dit betreft het negatieve resultaat dat komend jaar wordt verwacht in verband met de niet kostendekkende premie. Ultimo 2023 bedraagt dit 92 miljoen euro voor de premie van 2024 (2022: 155 miljoen euro voor de premie 2023).

Uitkeringen ziektekosten

Het totaal van uitgekeerde ziektekosten is in 2023 met 14,4 procent gestegen ten opzichte van 2022. Deze stijging komt mede doordat in 2023 meer mensen bij CZ groep verzekerd waren dan in 2022. Daarnaast zien we dat zorgkostenstijgingen een toename van de gemiddelde uitkering van ziektekosten per verzekerde veroorzaken. Deze groeit in 2023 met 2,1 procent naar 3.014 euro (2022: 2.952 euro).

Bedrijfskosten

Onze bedrijfskosten namen in 2023 toe met 37 miljoen euro tot 397 miljoen euro (2022: 360 miljoen euro). Deze stijging hangt samen met diverse investeringen in onze IT-omgeving die nodig zijn om onze organisatie en serviceverlening voor klanten toekomstbestendig te houden.

Beleggingsopbrengsten

In 2023 vond er herstel plaats op de internationale financiële markten. Na een bijzonder slecht 2022 was 2023 een jaar van herstel op de financiele markten. Waar rentes in de eerste helft van het jaar nog stegen, vond er aan het eind van het jaar een scherpe daling van de rente plaats. Dit heeft geresulteerd in sterk oplopende koersen van aandelen en obligaties. CZ groep noteerde ultimo 2023 een netto winst van 171 miljoen euro (2022: 183 miljoen euro negatief). Dit staat gelijk aan een positief rendement van het totaal gemiddeld belegd vermogen van 4,8 procent (2022: 5,1 procent negatief).

Het complete overzicht van de jaarcijfers is terug te vinden in de geconsolideerde jaarrekening 2023.

Solvabiliteit

Ultimo 2023 bedraagt het aanwezige eigen vermogen van CZ groep (conform de Europese richtlijn Solvency II) 2.861 miljoen euro (2022: 2.713 miljoen euro). Het vereiste vermogen (eveneens conform Solvency II) is gestegen tot 1.941 miljoen euro (2022: 1.871 miljoen euro). De combinatie van de stijging van het eigen vermogen en de toename van het vereiste vermogen leidt tot een solvabiliteitsratio van 147 procent[1](2022: 145 procent). Deze ratio bevindt zich nog steeds ruim boven de streefsolvabiliteit van CZ groep.

  • 1 Het gerapporteerde Eigen vermogen, Vereist vermogen (SCR) en SCR Ratio over 2023 zijn nog niet gedeponeerd bij de toezichthouder. Deze cijfers zijn pas definitief na beoordeling door de toezichthouder.

Liquiditeit

De liquide middelen van CZ groep bedragen 185 miljoen euro en namen in 2023 toe met 32 miljoen euro. Wij bewaken onze liquiditeitspositie zodanig dat we altijd in staat zijn te voldoen aan onze financiële verplichtingen. Er worden geen liquiditeitsproblemen verwacht. Een gedetailleerd kasstroomoverzicht is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening.

Fiscale positie

CZ groep draagt vanuit de werkgeverschapsrol loonheffing af. De belangrijkste juridische entiteiten van CZ groep - de vier zorgverzekeraars - zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting, assurantiebelasting en voor de zorgverzekeringsactiviteiten van omzetbelasting. Niet vrijgesteld van vennootschapsbelasting zijn CZ zorgkantoor B.V. en CZ Fund Management B.V. Recentelijk is de Wet minimumbelasting 2024 van kracht. Het is zeer waarschijnlijk dat CZ groep wordt uitgesloten voor deze wetgeving. Hierover zal spoedig definitief uitsluitsel komen. Alleen voor de omzetbelasting bestaat een fiscale eenheid tussen de vier zorgverzekeraars en CZ zorgkantoor B.V. om te voorkomen dat er cumulatie van omzetbelastingdruk op de collectief gedragen en op bedrijfseconomische grondslagen doorberekende organisatiekosten optreedt.

Financiële vooruitblik

In 2024 bieden we de basisverzekeringen van CZ groep voor een deel van onze overeenkomsten opnieuw niet-kostendekkend aan. In totaal verwachten we hier 92 miljoen euro voor te moeten inzetten. Hiervoor is - zoals eerder genoemd - een voorziening voor lopende risico’s gevormd. 

Als onderdeel van het opstellen van de jaarrekening hebben we de continuïteitsveronderstelling voor de komende 12 maanden beoordeeld. Op basis van de huidige financiële positie en toekomstverwachtingen (waaronder de solvabiliteitspositie en het kunnen beschikken over voldoende liquiditeiten voor de bedrijfsvoering) hebben wij geen significante continuïteitsrisico's geïdentificeerd.

Voor de uitvoering van de Wlz-taken ontvangt CZ zorgkantoor B.V. van Zorginstituut Nederland een budget ter dekking van de uitvoeringskosten. Naar verwachting is dit budget voor 2024 onvoldoende om de verwachte uitvoeringskosten te financieren. Hierbij is externe financiering niet noodzakelijk. 

In 2023 is besloten dat de fysieke en de mobiele servicekantoren van CZ groep vanaf 1 mei 2024 gesloten worden en online service en begeleiding daarvoor in de plaats komt. We voorzien voor 2024 daardoor een materiële desinvestering als gevolg van de sluiting van deze servicekantoren. In 2023 is een groot investeringsproject opgestart inzake ons IT-landschap zodat met behulp van digitale klantprocessen onze klanten structureel snel, goed en foutloos bediend worden. Samenhangend met de toenemende digitalisering is de verwachting dat er een daling van personeelsaantallen zichtbaar gaat worden. De financiering van de activiteiten in 2024 zal plaatsvinden middels eigen middelen. CZ groep heeft geen externe financiering nodig.