Ledenraad

De Ledenraad vertegenwoordigt de verzekerden van CZ groep (de leden) en denkt vanuit hun perspectief actief mee over het beleid van onze organisatie. De Ledenraad volgt wat er speelt in de maatschappij, woont bijeenkomsten van CZ groep bij en brengt eigen ervaringen mee in hun gesprekken met het bestuur van CZ groep. Zo zorgt de Ledenraad ervoor dat leden van CZ groep voldoende invloed hebben op beleid.
 

Verslag van de Ledenraad

In 2023 heeft de Ledenraad zijn in 2022 vastgestelde ambities verder vormgegeven. Eén van de belangrijkste was het aannemen van een meer proactieve en inhoudelijkere rol in de dialoog met de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

Samenstelling van de Ledenraad

In 2023 zijn vier nieuwe personen tot de Ledenraad toegetreden. De wisselingen vonden met name plaats vanwege aflopende zittingstermijnen. Helaas was er ook een verdrietige reden, het overlijden van Angelique Rensink. Zij was sinds oktober 2019 lid van de Ledenraad en heeft zich altijd met toewijding ingezet, specifiek op de onderwerpen Zorginkoop en de gevolgen van de Wet verzekerdeninvloed. De veranderingen in de samenstelling van de Ledenraad (zie ook paragraaf Samenstelling van de Ledenraad), hebben ook geleid tot een vernieuwd dagelijks bestuur.

Focusonderwerpen commissie Zorginkoop

De commissie Zorginkoop heeft via structureel overleg met de divisie Zorg van CZ groep, meer zicht gekregen op de uitdagingen die spelen bij huisartsen, in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) en ouderenzorg. Groeiend personeelstekort is overal de rode draad en zal dat voorlopig blijven. Afgesproken is dat de divisie Zorg periodiek de Ledenraad bijpraat over resultaten en in het oog springende thema’s. De Ledenraad kijkt kritisch mee vanuit het perspectief van de verzekerde en de patiënt of cliënt: hoe helpt CZ groep om de bureaucratie zo laag mogelijk te houden zodat er meer tijd is voor het daadwerkelijk verlenen van zorg?
 
Een ander onderwerp waarbij de commissie heeft stilgestaan is de ontwikkeling omtrent commerciële overnames bij huisartsen en de problemen die daaruit voortkomen. Ook is er ruime aandacht geweest voor medicijnen en hulpmiddelen. Allereerst vanuit het perspectief van verspilling en de impact hiervan op zowel zorgkosten als het milieu. Ten tweede is het preferentiebeleid voor medicijnen aan bod gekomen, wat heeft geleid tot aanpassing in het preferentiebeleid voor een aantal medicijnen, waaronder insuline. Dit kan nu niet meer enkel omwille van de kostprijs worden ingewisseld. In 2024 zal het vraagstuk omtrent preferentiebeleid nog verder uitgediept worden door verzekerden van CZ groep hierover te bevragen.

Focusonderwerpen commissie Communicatie

De afdeling Kwaliteitsmanagement informeert de commissie Communicatie elk kwartaal over actuele thema’s die spelen rond service aan verzekerden en klachten. Ook worden grote benchmarkonderzoeken besproken. De commissie filtert onderwerpen die aandacht verdienen, zoals de bereikbaarheid van CZ groep en de voorgenomen sluiting van de servicekantoren. 

Daarnaast is er overleg geweest met de afdeling Communicatie & Merkmanagement over enkele speerpunten. Afgelopen jaar was bijvoorbeeld de communicatiestrategie van verschillende CZ-merken een besproken onderwerp, waar komend jaar vervolg aan gegeven zal worden om enkele bevonden lacunes aan te pakken.
 
Omdat CZ Magazine in 2024 een andere vorm en frequentie krijgt, verdwijnt de structurele column van de Ledenraad in het blad. Er is gebrainstormd over andere mogelijkheden om de Ledenraad in beeld te brengen bij verzekerden.

Activiteiten van de Kiescommissie

De Kiescommissie heeft in 2023 uitvoering gegeven aan de kiesprocedure. Er is een sollicitatieprocedure doorlopen om een aantal vacatures in de Ledenraad op te vullen. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd rondom de herbenoeming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen en is met de geselecteerde kandidaat voor de Raad van Bestuur gesproken.

Klankbordsessie opvolging huisartsen

Naast de overleggen met afdeling Zorginkoop is de problematiek omtrent huisartsentekort uitvoerig aan bod gekomen tijdens een klankbordsessie met de volledige Ledenraad. Er zijn twee vragen aan de Ledenraad voorgelegd. Hoe kan CZ groep de zorgvraag ombuigen? En hoe ziet het aanbod van de huisarts van de toekomst eruit? In vier groepen heeft de Ledenraad zich over de vragen gebogen en hebben de leden hun voorkeuren en inzichten met CZ groep gedeeld. Zo geeft de Ledenraad de voorkeur aan verdere digitalisering van het contact met de huisartsenpraktijk, boven de inrichting van centrale call centers. Hierbij zijn wel aandachtspunten meegegeven, onder meer ten aanzien van mensen die digitaal minder vaardig zijn en de deskundigheid van de personen die de zorgvragen online beantwoorden.

Inspiratiebezoek Heerlen-Noord

Samen met de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur is de Ledenraad op bezoek geweest in Heerlen, bij het Nationaal Programma Heerlen-Noord. Hier is onder andere inzicht gegeven in de waarde van verschillende (particuliere en gemeentelijke) initiatieven en overkoepelende huisartsenzorg in een uitdagende regio. Ook de rol van CZ groep hierin is aan bod gekomen en de kansen die coalitievorming biedt. Het was zeer interessant om te zien hoe kwetsbare groepen door een andere aanpak betere en passende zorg kunnen ontvangen. En hoe de zorgverzekeraar hierin een regisserende en aanjagende rol kan vervullen.

Betrokkenheid van de Ledenraad

Naast de meer proactieve rol die de Ledenraad in 2023 zelf heeft aangenomen in de verschillende commissies, is de Ledenraad ook door het bestuur geïnformeerd over verschillende algemene ontwikkelingen. Daarnaast is om input gevraagd. Zo is er met de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen gesproken over de impact van het groot aantal nieuwe verzekerden dat begin 2023 instroomde, de interne beheersing, personeelstekorten en de vernieuwing van de IT-systemen. Daarnaast is het onderwerp contractering in beeld geweest en de voortgang van de ontwikkeling van de Regiobeelden. Tijdens een strategiesessie heeft de Ledenraad toelichting gekregen op en vragen gesteld over de transformatieplannen van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Bestuurlijke samenwerking

Het nieuwe dagelijks bestuur van de Ledenraad heeft snel na het aantreden proactief contact gezocht met de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen om nader kennis te maken en te overleggen over de manier waarop de Ledenraad met zijn nieuwe ambities optimale verbinding met de andere organen kan maken. De meer proactieve koers van de Ledenraad werd positief ontvangen, net als de wens om in dialoog meer toe te voegen en beter expertise vanuit het verzekerdenperspectief in te kunnen zetten. Een van de directe opbrengsten is een nieuwe gezamenlijke jaarkalender waar vanuit de organen gezamenlijk het gesprek kunnen voeren.

Met de inzet, het onderling vertrouwen en de openheid in de samenwerking gaat de Ledenraad 2024 zoals altijd positief en betrokken tegemoet.

Samenstelling van de Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit 21 verzekerden (leden) die gezamenlijk alle verzekerden van CZ groep (inclusief verzekerden van de zorgverzekeringen van Nationale-Nederlanden en OHRA) vertegenwoordigen. In 2023 zijn drie leden afgetreden in verband met het aflopen van hun zittingstermijn. Via de verkiezingsprocedure van de Ledenraad (vastgelegd in het kiesreglement) zijn vier nieuwe leden benoemd.

Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden wordt de Profielschets Ledenraad (zoals vastgelegd in het Reglement Ledenraad) als uitgangspunt genomen. Hiermee wordt gewaarborgd dat de Ledenraad op basis van individuele kwaliteiten en ervaring van zijn leden, als collectief voldoende vaardigheden en deskundigheid in huis heeft om zijn taken en verantwoordelijkheden adequaat te vervullen. Ook wordt gekeken naar een zo evenwichtige mogelijke samenstelling van de Ledenraad. Het streven is om een afspiegeling van de gedifferentieerde verzekerdenpopulatie van CZ groep te benaderen. De Ledenraad bestaat op 31 december 2023 uit 62 procent vrouwen en 38 procent mannen. De individuele leden en de Ledenraad als collectief voldoen aan de Profielschets Ledenraad.

De Ledenraad in 2023

Verzekeraar

Geslacht

Naam

Lid sinds

Herbenoemd per

Einde zittings-
termijn

Nationaliteit

CZ

Mw.

Wilma van Asseldonk

1 april 2021

 

1 april 2025

NL

CZ

Mw.

Henriëtte van den Berk-van de Laar

1 juni 2015

1 juni 2019

1 juni 2023

NL

CZ

Dhr.

Jacques Bettelheim

1 januari 2021

 

1 januari 2025

NL

CZ

Mw.

Jeanet van de Bunte

1 januari 2021

 

1 januari 2025

NL

CZ

Mw.

Lisanne van Dijk-Sanders

1 april 2021

 

1 april 2025

NL

CZ

Dhr.

Gillis Klompe

1 oktober 2019

 

1 oktober 2023

NL

CZ

Dhr.

Hans Knook

1 april 2021

 

1 april 2025

NL

CZ

Mw.

Roosmarijn Kruk

1 april 2021

 

1 april 2025

NL

CZ

Dhr.

Tom Kuijpers

1 april 2021

 

1 april 2025

NL

CZ

Dhr.

Dick van Lisdonk

1 juni 2015

1 juni 2019

1 juni 2023

NL

CZ

Dhr.

Roel Masselink

1 januari 2021

 

1 januari 2025

NL

CZ

Mw.

Angelique Rensink-Herben

1 oktober 2019

 

14 oktober 2023

NL

CZ

Dhr.

Gerard Riemen

1 januari 2021

 

1 januari 2025

NL

CZ

Mw.

Linde Schutgens-Verhoef

1 oktober 2019

1 oktober 2023

1 oktober 2027

NL

CZ

Mw.

Stephanie Sieber

1 oktober 2019

1 oktober 2023

1 oktober 2027

AT

CZ

Mw.

Marie-Anne Verhoeven-Huiszoon

1 oktober 2019

1 oktober 2023

1 oktober 2027

NL

CZ

Mw.

José Vermeer

1 januari 2021

 

1 januari 2025

NL

NN

Dhr.

Rene Dehue

1 april 2021

 

1 april 2025

NL

OHRA

Mw.

Marieke Timmer*
(*per 01-01-2024 CZ)

1 april 2021

 

1 april 2025

NL

OHRA

Mw.

Marijke Tham

1 april 2021

 

1 april 2025

NL

CZ

Mw.

Sanne Metsemakers

1 augustus 2023

 

1 augustus 2027

NL

CZ

Dhr.

Carl-Peter Cremers

1 augustus 2023

 

1 augustus 2027

NL

CZ

Mw.

Thessa Van den Berg

1 december 2023

 

1 december 2027

NL

CZ

Mw.

Corine Boonman

1 december 2023

 

1 december 2027

NL

Taken en verantwoordelijkheden van de Ledenraad

De Ledenraad vertegenwoordigt de leden (alle verzekerden) van CZ groep in het bestuur van de organisatie en heeft hiertoe diverse taken en bevoegdheden. Het hoofddoel van de Ledenraad, die minimaal vijf keer per jaar formeel bijeenkomt, is erop toezien dat de belangen van alle verzekerden van CZ groep voldoende behartigd worden via het beleid dat de Raad van Bestuur (RvB) vaststelt. Beleid dat bedoeld is om de uitvoering van de doelstellingen van de verzekeraars behorend tot CZ groep te faciliteren. De Ledenraad geeft vanuit de rol als klankbord gevraagd en ongevraagd advies aan de RvB. Ook zet de Ledenraad actief onderwerpen op de agenda van zijn vergaderingen met de RvB en de Raad van Commissarissen (RvC). De Ledenraad stelt de jaarrekening van CZ groep vast en benoemt de leden van de RvC.
 
 Daarnaast heeft de Ledenraad de volgende bevoegdheden op voorstel van de Raad van Bestuur:

 • Het wijzigen van statuten;

 • Het ontbinden van de onderneming; 

 • Het besluiten tot een juridische fusie.

De focus van de Ledenraad betreft in elk geval, maar is niet beperkt tot, de onderwerpen zorgverzekeringen, zorginkoop en ledencommunicatie. Zo heeft de Ledenraad inspraakrecht op het beleid van CZ groep met zorgaanbieders over zorg of over overige diensten op het gebied van zorg(verzekering). Inspraakrecht is er ook voor de manier waarop CZ groep met verzekerden communiceert. Voor het uitvoeren van zijn taken werkt de Ledenraad met een Kiescommissie, de Commissie zorginkoop en Commissie communicatie.
 
De Kiescommissie houdt zich bezig met de organisatie van het proces en de inhoudelijke voorbereidingen van het benoemen van Afgevaardigden en het Dagelijks Bestuur van de Ledenraad. Ook zorgt de commissie voor het inwerken van nieuwe leden en het organiseren van de zelfevaluatie van de Ledenraad.
 
De Commissie Zorginkoop adviseert de afdeling zorginkoop over het zorginkoopbeleid en agendeert onderwerpen op dit gebied voor de Algemene Vergadering. Ook evalueert de commissie de inbreng van de Ledenraad in het jaarlijkse proces van zorginkoop.

De Commissie Communicatie is belast met het opstellen en evalueren van de jaaragenda communicatie van de Ledenraad richting de verzekerden. Ook agendeert de commissie onderwerpen ten aanzien van communicatie door CZ groep. Daarnaast coördineert de commissie de organisatie rondom de wettelijke inspraak van verzekerden, door te waarborgen dat ontvangen berichten van verzekerden worden beantwoord en meegenomen in de Algemene Vergadering.

In 2023 heeft de Ledenraad zich via het Jaarplan inspraak 2023 beziggehouden met diverse onderwerpen. Binnen het thema zorginkoop is aandacht besteed aan participatie bij regionale initiatieven, participatie via ervaringsdeskundigen, logeren met een indicatie voor langdurige zorg, langer thuis wonen en digitale zorg. Binnen het thema klantcommunicatie is aandacht besteed aan de communicatiestrategieën van de verschillende merken die onder CZ groep vallen, het dashboard klachten en de inzet van klantinzichten. Meer over de activiteiten in 2023 is terug te lezen in het Verslag van de Ledenraad.

Vaardigheden en deskundigheid van de Ledenraad

Bij de samenstelling van de Ledenraad wordt rekening gehouden met wat de Ledendraad als collectief nodig heeft aan kwaliteiten om zijn rol op adequate wijze in te vullen. Deze kwaliteiten zijn opgenomen in de Profielschets Ledenraad en betreffen onder meer:

 • Bekendheid of aantoonbare affiniteit met gezondheidszorg(verzekering);

 • Inzicht en ervaring in algemene financiële en economische vraagstukken of bedrijfsvoering;

 • Maatschappelijke en bestuurlijke ervaring in verschillende sectoren;

 • Signalerend vermogen t.a.v. relevante maatschappelijke ontwikkelingen en trends;

 • Beschikken over een moreel kompas;

 • Onafhankelijk kunnen optreden;

 • Goed kunnen samenwerken; 

 • Zorgvuldige omgang met vertrouwelijke informatie.

De Ledenraad heeft altijd toegang tot diverse opleidingsmogelijkheden om vaardigheden en deskundigheid verder te ontwikkelen. Leden kunnen hiervoor aanspraak maken op de vergoeding van deelnamekosten voor bijeenkomsten bij ZN, symposia, kennisoverdracht en netwerkbijeenkomsten die bijdragen aan de taakuitoefening en de maatschappelijke rol.