Medewerkers in de waardeketen

Zorg is voornamelijk mensenwerk. Het aantrekken en behouden van goed zorgpersoneel is dan ook van groot belang voor het verbeteren en het behoud van de toegang tot zorg. De afgelopen jaren is dit steeds meer onder druk komen te staan in een groot deel van de zorgsector (zie ook Toegang tot zorg) en naar de toekomst toe is de verwachting dat het personeelstekort nog verder oploopt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voorspelt op basis van de Arbeidsmarktprognose zorg en welzijn 2023 dat Nederland in 2032 maar liefst 173.000 zorgmedewerkers te weinig heeft om aan de vraag naar zorg te kunnen voldoen. Om het tij te keren is de transformatie van het zorgveld, zoals afgesproken in het Integraal Zorgakkoord (IZA), hard nodig. Niet alleen om de toegang tot zorg te verbeteren maar ook om de negatieve effecten op de professionele ruimte en het werkplezier van zorgverleners te verminderen. Het brengt onder meer een hoge werkdruk met zich mee, met risico’s op mentale en fysieke gezondheidsklachten. Dit vertaalt zich momenteel in een hoge uitstroom en een hoog ziekteverzuim, wat het personeelstekort weer verder laat toenemen. Als zorgverzekeraar zien we kansen om positief bij te dragen aan het doorbreken van deze cirkel met name door de benodigde transformatie van het zorgveld te ondersteunen.

CZ beleid en inzet 2023

Werkgevers in de zorg (zorginstellingen en -aanbieders) hebben de primaire verantwoordelijkheid om hun zorgmedewerkers een veilige en prettige werkomgeving en de juiste arbeidsvoorwaarden te bieden. In dit opzicht hebben we als CZ groep geen specifiek beleid ontwikkeld ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van medewerkers in de zorg. Wel is het thema integraal onderdeel van onze strategische prioriteiten. Onze focus ligt hierbij op het verlagen van de zorgvraag en het ondersteunen van de transitie naar passende zorg waarbij passende digitale- en hybride zorg de voorkeur krijgt boven arbeidsintensieve zorg. Zo bieden wij onze verzekerden diensten aan die hen ondersteuning bieden bij hun zorg en gezondheid, zoals App de Verpleegkundige, de CZ Gezondheidslijn en SkinVision. Ook investeren wij in hulpmiddelen die preventief werken of zelfzorg stimuleren (zoals een aantrekhulp voor steunkousen) en zetten wij op de meeste zorgaandachtsgebieden in op de kansen van digitalisering. Meer hierover lichten we toe onder Toegang tot zorg.

Hiernaast is het verhogen van het werkplezier van zorgmedewerkers één van de aandachtsgebieden waarop wij met onze partners in duurzame coalities knelpunten signaleren en doelstellingen afspreken. Tevens maakt aandacht voor de zorgarbeidsmarkt en het ontzorgen van zorgprofessionals onderdeel uit van het IZA. Hierbinnen worden vijf gebieden voor verbetering aangegeven, waarvan het te grote aantal uren dat aan onnodig administratief werk wordt besteed het meest in onze invloedsfeer ligt. In dit kader hebben we hier in 2023 verkennende pilots voor opgezet met huisartsenpraktijken. Ook hebben we in lijn met de afspraken in het IZA rond contractering, ter bevordering van een marktconform loon in de zorg, de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) voor de gespecificeerde zorgaanbieders doorvertaald in onze inkoopcontracten. In 2024 zal onze invulling van het IZA op het gebied van zorgpersoneel verder uitgewerkt worden.