Onze waardeketen

In 2023 hebben wij op een zorgvuldige manier, met inbreng van alle divisies en afdelingen binnen CZ groep, de waardeketen van onze organisatie in kaart gebracht. Het vertrekpunt was de generieke waardeketen die we in 2022 in brancheverband binnen Zorgverzekeraars Nederland hebben opgesteld. De aanpassing en completering van deze waardeketen voor CZ groep geeft inzicht in onze belangrijkste bedrijfsprocessen en ‘upstream’- en ‘downstream’-ketenpartners.

Waardeketenmodel

Upstream

Regelgevers & toezichthouders

Verzekerden, cliënten & patiënten

Zakelijke klanten

Zorg­aanbieders

Koepel­organisaties & belangen­organisaties

Strategische partners

Leveranciers, diensten & goederen

Organisatie
Downstream

Regel­gevers & toezicht­houders

Distributie­partners

(Weten­schappelijk) zorg­veld

Verzekerden­/cliënten

  • Individueel verzekerden
  • Collectief verzekerden
  • WLZ-­cliënten

Zakelijke klanten

Medewerkers

Investeringen

Ten aanzien van onze positie in de waardeketen onderscheiden we als organisatie vier rollen waarmee wij impact kunnen maken: zorgverzekeraar, werkgever, inkoper en investeerder. In al deze rollen dragen wij daar waar mogelijk bij aan duurzame maatschappelijke vooruitgang en proberen we eventuele negatieve impact van eigen activiteiten of die van ketenpartners, te voorkomen. Zo zetten wij ons onder meer in voor het verbeteren van zorg en welzijn, het verminderen van ongelijkheid, de verduurzaming van het zorgveld en het opkomen voor mensen in een kwetsbare positie. In ons waardecreatiemodel is onze inzet voor langetermijn-waardecreatie verder uitgewerkt.

Onze rol in het zorgstelsel

Onze waarde in de keten wordt met name bepaald door onze zorgverzekeraarsrol en de plaats die wij in het Nederlandse zorgstelsel hebben. Dit stelsel is gebaseerd op de driehoek verzekerde, zorgaanbieder en zorgverzekeraar. De overheid legt voor het onderlinge samenspel de belangrijkste kaders vast. CZ groep levert toegevoegde waarde aan verzekerden door hen via hun zorgverzekeringen toegang tot zorg te bieden en hen hierbij te begeleiden. Zodat zij de zorg vinden en krijgen die voor hen nodig is. Hiernaast nemen wij hun belangen in ons zorginkoopbeleid mee. Omdat wij voor veel verzekerden tegelijk inkopen, kunnen wij ons hard maken voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg. In onze partnerships, afspraken en gesprekken met zorgverleners komen thema’s aan de orde zoals het centraal stellen van de patiënt, verbetering van zorgprocessen en samenwerking tussen zorgverleners onderling, de kwaliteit van zorg en doelmatigheid. Zo dragen wij bij aan de realisatie van toekomstbestendige zorg.