Over dit verslag

Het Jaarverslag 2023 van CZ groep is een geïntegreerd jaarverslag waarin CZ groep zijn belangrijkste economische, maatschappelijke en milieugerelateerde gegevens in samenhang presenteert.

Scope

Het Jaarverslag 2023 heeft betrekking op CZ groep. Onder CZ groep verstaan we alle entiteiten die behoren tot de consolidatiekring. De juridische structuur is terug te vinden in het hoofdstuk Organisatie, paragraaf Juridische structuur en organisatie. In 2023 hebben er geen acquisities of desinvesteringen plaatsgevonden.

Samenstelling en samenhang

In 2025 is CZ groep verplicht om de jaarrapportage van 2024 samen te stellen volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). In aanloop hiernaar toe hebben we besloten om over 2023 daar waar mogelijk al te rapporteren conform de bij de CSRD behorende European Sustainability Reporting Standards (ESRS). De keuze voor de rapportageonderwerpen in dit bestuursverslag is daarom gebaseerd op een impact-materialiteitsanalyse (uitgelijnd op de vereisten van de CSRD) die in 2023 is uitgevoerd. De bijbehorende ESRS-datapunten en hun vindplaats in het verslag zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Wijzigingen t.o.v. vorig verslagjaar

Naast de herziening van de materialiteitsanalyse en de verdere integratie van de ESRS-vereisten in het huidige verslag, zijn er geen significante wijzigingen of herformuleringen in het Jaarverslag 2023 doorgevoerd ten opzichte van het Jaarverslag 2022. De aansluiting van de voorgaande materiële onderwerpen op de nieuwe onderwerpen is terug te vinden in de bijlage Materiële onderwerpen CZ groep.

Reviews

Tijdens het tot stand komen en bij oplevering is het bestuursverslag gereviewd door diverse belanghebbenden, onder wie diverse leden van het Concern Management Team en de Raad van Commissarissen van CZ groep. De financiële jaarrekening is conform wettelijke eisen gecontroleerd door de externe accountant.

Contact

Heeft u als lezer opmerkingen en/of vragen over ons jaarverslag, dan zijn wij bereikbaar via jaarverslag@cz.nl.  

Index CSRD

Rapportage-eisen CSRD

Vindplaats Jaarverslag 2023

ESRS 2 | Algemene toelichtingen

 

GOV-1 Rol van de bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen

Hoofdstuk Corporate governance, paragraaf Ledenraad, paragraaf Raad van Commissarissen, paragraaf Raad van Bestuur
Bijlage Gegevens RvB en RvC

G1 - ESRS 2 - GOV-1

Hoofdstuk Corporate goverance, paragraaf Ledenraad, paragraaf Raad van Commissarissen, paragraaf Raad van Bestuur

GOV-2 Informatie verschaft aan en omgang met duurzaamheidsthema's door bestuurs-, leidinggevende en toezichtoudend organen

Hoofdstuk Corporate goverance, paragraaf Ledenraad, paragraaf Raad van Commissarissen, paragraaf Raad van Bestuur

GOV-3 Integratie van duurzaamheidsprestaties in beloningsregelingen

Bijlage Beloningsbeleid CZ groep 2023

E1 - ESRS 2-GOV 3

Er is geen sprake van prestatiebeloning in het Beloningsbeleid van CZ groep waardoor de rapportage-eis niet van toepassing is

GOV-4 Due diligence verklaring

Nog niet opgenomen

GOV 5- Risicobeheersing en interne controles voor duurzaamheidsrapportage

Nog niet opgenomen

SBM-1 - Strategie, businessmodel en waardeketen

Hoofdstuk Strategie CZ groep
Hoofdstuk Toegang tot zorgverzekeringen
Bijlage Profiel van de organisatie
Bijlage Materiële onderwerpen CZ groep
Bijlage Medewerkers CZ groep 2023

SBM-2 Belangen en opvattingen stakeholders

Hoofdstuk Strategie, paragraaf Onze omgeving | Onze stakeholders
Bijlage Stakeholderdialoog 2023

S1 - ESRS 2 - SBM-2

Hoofdstuk Strategie, paragraaf Onze omgeving, Onze stakeholders
Bijlage Stakeholderdialoog 2024

S2 - ESRS 2 - SBM-2

Hoofdstuk Strategie, paragraaf Onze omgeving | Onze stakeholders
Bijlage Stakeholderdialoog 2025

S4 - ESRS 2 - SBM-2

Hoofdstuk Strategie, paragraaf Onze omgeving | Onze stakeholders
Bijlage Stakeholderdialoog 2026

SBM-3 Materiële impacts, risico's en kansen en de wisselwerking daarvan met strategie en businessmodel

Hoofdstuk Strategie CZ groep, paragraaf Sturen en rapporteren op materiële onderwerpen
Bijlage Materiële onderwerpen CZ groep

E1 - ESRS 2 - SBM 3

Nog niet opgenomen

S1 - ESRS 2 - SBM-3

Nog niet opgenomen

S2 - ESRS 2 - SBM-3

Nog niet opgenomen

S4 - ESRS 2 - SBM-3

Nog niet opgenomen

IRO-1 Beschrijving van de processen om materiele impacts, risico's en kansen in kaart te brengen en te analyseren

Bijlage Materiële onderwerpen CZ groep, paragraaf Materialiteitsbepaling

E1 - ESRS 2 - IRO-1

Nog niet opgenomen

E2- ESRS 2 - IRO 1

Nog niet opgenomen

E5- ESRS 2 - IRO 1

Nog niet opgenomen

G1- ESRS 2 - IRO-1

Nog niet opgenomen

IRO 2- Rapportage-eisen in ESRS opgenomen in de duurzaamheidsverklaring

Bijlage Over dit verslag (deze tabel)

E1 | Klimaatverandering

 

E1-1 Transitieplan voor klimaatmitigatie

Hoofdstuk Klimaat en Milieu, paragraaf Klimaatverandering

E1-2 Beleid t.a.v. Klimaatmitigatie en klimaatadaptatie

Hoofdstuk Klimaat en Milieu, paragraaf Klimaatverandering | Eigen organisatie, Beleid | Het zorgveld, Beleid | Maatschappelijk verantwoord beleggen, Beleid

E1-3 Maatregelen en middelen wat betreft beleid ten aanzien van klimaatverandering

Hoofdstuk Klimaat en Milieu, paragraaf Klimaatverandering | Eigen organisatie, Maatregelen en middelen | Het zorgveld, Maatregelen en middelen | Maatschappelijk verantwoord beleggen, Maatregelen en middelen

E1-4 Doelen inzake klimaatmitigatie en klimaatadaptatie

Hoofdstuk Klimaat en Milieu, paragraaf Klimaatverandering | Eigen organisatie, Doelen| Het zorgveld, Doelen | Maatschappelijk verantwoord beleggen, Doelen

E1-5 Energieverbruik en energiemix

Niet materieel en derhalve niet gerapporteerd

E1-6 Bruto scope 1-, 2-, 3-emissies en totale broeikasgasemissies

Hoofdstuk Klimaat en Milieu, paragraaf Footprint en compensatie

E1-7 Broeikasgasverwijderingen en projecten voor broeikasgasmitigatie gefinancierd uit carbon credits

Hoofdstuk Klimaat en Milieu, paragraaf Footprint en compensatie

E2 | Waterverontreiniging

 

E2-1 Beleid ten aanzien van verontreiniging

Hoofdstuk Klimaat en Milieu, paragraaf Waterverontreiniging | Beleid

E2-2 Maatregelen en middelen wat betreft verontreiniging

Hoofdstuk Klimaat en Milieu, paragraaf Waterverontreiniging | Maatregelen en middelen

E2-3 Doelen wat betreft verontreiniging

Hoofdstuk Klimaat en Milieu, paragraaf Waterverontreiniging | Doelen

E2-4 Verontreiniging van lucht, water en bodem

Niet materieel en derhalve niet gerapporteerd

E2-5 Zorgwekkende stoffen en zeer zorgwekkende stoffen

Niet materieel en derhalve niet gerapporteerd

E2-6 Beoogde financiële effecten van materiële risico's en kansen wat betreft verontreiniging

Nog niet opgenomen

E5 | Circulaire economie-Materiaalinstromen incl. materiaalgebruik en afvalstoffen

E5-1 Beleid ten aanzien van materiaalgebruik en circulaire economie

Hoofdstuk Klimaat en Milieu, paragraaf Materiaalverbruik en afval | Eigen organisatie, Beleid | Het zorgveld, Beleid

E5-2 Maatregelen en middelen inzake materiaalgebruik en circulaire economie

Hoofdstuk Klimaat en Milieu, paragraaf Materiaalverbruik en afval | Eigen organisatie, Maatregelen en middelen | Het zorgveld, Maatregelen en middelen

E5-3 Doelen met betrekking tot materiaalgebruik en circulaire economie

Hoofdstuk Klimaat en Milieu, paragraaf Materiaalverbruik en afval | Eigen organisatie, Doelen | Het zorgveld, Doelen

E5-4 Materiaalinstromen

Nog niet opgenomen

E5-5 Materiaaluistromen

Hoofdstuk Klimaat en Milieu, paragraaf Materiaalverbruik en afval | Eigen organisatie, Resultaten

E5-6 Beoogde financiële effecten van materiële risico's en kansen wat betreft materiaalgebruik en circulaire economie

Nog niet opgenomen

S1 | Eigen personeel - Opleiding en ontwikkeling vaardigheden

S1-1 Beleid ten aanzien van eigen personeel

Hoofdstuk Onze medewerkers, paragraaf Onze medewerkers, paragraaf Opleiding en ontwikkeling | Beleid

S1-2 Processen om met eigen personeel en werknemersvertegenwoordigers te overleggen over impacts

Hoofdstuk Onze medewerkers, paragraaf Betrekken van medewerkers, paragraaf Opleiding en ontwikkeling | Betrokken medewerkers

S1-3 Processen voor herstel van negatieve impacts en kanalen voor eigen personeel om zorgen kenbaar te maken

Hoofdstuk Onze medewerkers, paragraaf Opleiding en ontwikkeling | Betrokken medewerkers

S1-4 Acteren op materiële impacts op eigen personeel, en benaderingen om wat eigen personeel betreft materiële risico's te beheersen en materiële kansen te benutten, en de effectiviteit van die maatregelen

Hoofdstuk Onze medewerkers, paragraaf Opleiding en ontwikkeling | Inzet en resultaten

S1-5 Doelen wat betreft het beheersen van materiële negatieve risico's en kansen

Hoofdstuk Onze medewerkers, paragraaf Opleiding en ontwikkeling | Inzet en resultaten

S1-6 Kenmerken van de werknemers van de onderneming

Hoofdstuk Onze medewerkers, paragraaf Onze medewerkers
Bijlage Medewerkers CZ groep 2023

S1-13 Maatstaven voor opleiding en ontwikkeling van vaardigheden

Nog niet opgenomen

S1 | Eigen personeel - Werk-privébalans (duurzame inzetbaarheid)
Werk-privébalans (eigen organisatie)

 

S1-1 Beleid ten aanzien van eigen personeel

Hoofdstuk Onze medewerkers, paragraaf Onze medewerkers, paragraaf Werk-privébalans | Beleid

S1-2 Processen om met eigen personeel en werknemersvertegenwoordigers te overleggen over impacts

Hoofdstuk Onze medewerkers, paragraaf Betrekken van medewerkers, paragraaf Werk-privébalans | Betrokken medewerkers

S1-3 Processen voor herstel van negatieve impacts en kanalen voor eigen personeel om zorgen kenbaar te maken

Hoofdstuk Onze medewerkers, paragraaf Werk-privébalans | Betrokken medewerkers

S1-4 Acteren op materiële impacts op eigen personeel, en benaderingen om wat eigen personeel betreft materiële risico's te beheersen en materiële kansen te benutten, en de effectiviteit van die maatregelen

Hoofdstuk Onze medewerkers, paragraaf Werk-privébalans | Inzet en resultaten

S1-5 Doelen wat betreft het beheersen van materiële negatieve risico's en kansen

Hoofdstuk Onze medewerkers, paragraaf Werk-privébalans | Inzet en resultaten

S1-15 Maatstaven voor werk-privébalans

Nog niet opgenomen

S1 | Eigen personeel - Sociale veiligheid (Maatregelen tegen geweld en intimidatie)

S1-1 Beleid ten aanzien van eigen personeel

Hoofdstuk Onze medewerkers, paragraaf Onze medewerkers, paragraaf Sociale veiligheid | Beleid

S1-2 Processen om met eigen personeel en werknemersvertegenwoordigers te overleggen over impacts

Hoofdstuk Onze medewerkers, paragraaf Betrekken van medewerkers, paragraaf Sociale Veiligheid | Betrokken medewerkers

S1-3 Processen voor herstel van negatieve impacts en kanalen voor eigen personeel om zorgen kenbaar te maken

Hoofdstuk Onze medewerkers, paragraaf Sociale veiligheid | Betrokken medewerkers

S1-4 Acteren op materiële impacts op eigen personeel, en benaderingen om wat eigen personeel betreft materiële risico's te beheersen en materiële kansen te benutten, en de effectiviteit van die maatregelen

Hoofdstuk Onze medewerkers, paragraaf Sociale veiligheid | Inzet en resultaten

S1-5 Doelen wat betreft het beheersen van materiële negatieve risico's en kansen

Hoofdstuk Onze medewerkers, paragraaf Sociale veiligheid | Inzet en resultaten

S1-17 – Incidenten, klachten en ernstige impacts op het gebied van mensenrechten

Nog niet opgenomen

S1 | Eigen personeel - Diversiteit

 

S1-1 Beleid ten aanzien van eigen personeel

Hoofdstuk Onze medewerkers, paragraaf Onze medewerkers, paragraaf Diversiteit en inclusie | Beleid

S1-2 Processen om met eigen personeel en werknemersvertegenwoordigers te overleggen over impacts

Hoofdstuk Onze medewerkers, paragraaf Betrekken van medewerkers, paragraaf Diversiteit en inclusie | Betrokken medewerkers

S1-3 Processen voor herstel van negatieve impacts en kanalen voor eigen personeel om zorgen kenbaar te maken

Hoofdstuk Onze medewerkers, paragraaf Diversiteit en inclusie | Betrokken medewerkers

S1-4 Acteren op materiële impacts op eigen personeel, en benaderingen om wat eigen personeel betreft materiële risico's te beheersen en materiële kansen te benutten, en de effectiviteit van die maatregelen

Hoofdstuk Onze medewerkers, paragraaf Diversiteit en inclusie | Inzet en resultaten

S1-5 Doelen wat betreft het beheersen van materiële negatieve risico's en kansen

Hoofdstuk Onze medewerkers, paragraaf Diversiteit en inclusie | Inzet en resultaten

S1-9 Diversiteitsmaatstaven

Nog niet opgenomen

S2 | Medewerkers in de waardeketen - Veiligheid en gezondheid

S2-1 Beleid ten aanzien van werknemers in de waardeketen

Hoofdstuk Duurzaamheid, paragraaf Mens & Maatschappij | Medewerkers in de waardeketen, CZ beleid en inzet 2023

S2-2 Processen om met werknemers in de waardeketen te overleggen over impacts

Nog niet opgenomen

S2-3 Herstelprocessen voor negatieve impacts en kanalen voor werknemers in de waardeketen om zorgen kenbaar te maken

Nog niet opgenomen

S2-4 Acteren op materiële impacts op werknemers in de waardeketen, en benaderingen om wat betreft werknemers in de waardeketen materiële risico's te beheersen en materiële kansen te benutten, en de effectiviteit van die maatregelen

Hoofdstuk Duurzaamheid, paragraaf Mens & Maatschappij | Medewerkers in de waardeketen, CZ beleid en inzet 2023

S2-5 Doelen wat betreft het beheersen van materiële negatieve impacts, het bevorderen van posititieve impacts en het beheersen van materiële risico's en kansen

Nog niet opgenomen

S4 | Consumenten en eindgebruikers - Toegang tot producten en diensten - Toegang tot zorg

S4-1 Beleid ten aanzien van consumenten en eindgebruikers

Hoofdstuk Toegang tot zorg, paragraaf Toegang tot zorg | CZ Zorgbeleid

S4-2 Processen om met consumenten en eindgebruikers te overleggen over impacts

Hoofdstuk Toegang tot zorg, paragraaf Toegang tot zorg | Betrokken verzekerden

S4-3 Processen voor herstel van negatieve impacts en kanalen voor consumenten en eindgebruikers om zorgen kenbaar te maken

Hoofdstuk Toegang tot zorg, paragraaf Toegang tot zorg | Betrokken verzekerden (Ontvangen signalen en/of klachten)

S4-4 Acteren op materiële impacts op consumenten en/of eindgebruikers en benaderingen om met betrekking tot consumenten en eindgebruikers materiële risico’s te beheersen en materiële kansen te benutten, en de effectiviteit van die maatregelen

Hoofdstuk Toegang tot zorg, paragraaf Toegang tot zorg | Inzet en resultaten

S4-5 Doelen wat betreft het beheersen van materiële negatieve impacts, het bevorderen van positieve impacts en het beheersen van materiële risico’s en kansen

Hoofdstuk Toegang tot zorg, paragraaf Toegang tot zorg | Inzet en resultaten (Maatstaven)

S4 | Consumenten en eindgebruikers - Toegang tot producten en diensten - Toegang tot zorgverzekeringen

S4-1 Beleid ten aanzien van consumenten en eindgebruikers

Hoofdstuk Toegang tot zorg, paragraaf Toegang tot zorgverzekeringen | CZ Product- en premiebeleid

S4-2 Processen om met consumenten en eindgebruikers te overleggen over impacts

Hoofdstuk Toegang tot zorg, paragraaf Toegang tot zorgverzekeringen | Betrokken verzekerden

S4-3 Processen voor herstel van negatieve impacts en kanalen voor consumenten en eindgebruikers om zorgen kenbaar te maken

Hoofdstuk Toegang tot zorg, paragraaf Toegang tot zorgverzekeringen | Betrokken verzekerden (Ontvangen signalen en/of klachten)

S4-4 Acteren op materiële impacts op consumenten en/of eindgebruikers en benaderingen om met betrekking tot consumenten en eindgebruikers materiële risico’s te beheersen en materiële kansen te benutten, en de effectiviteit van die maatregelen

Hoofdstuk Toegang tot zorg, paragraaf Toegang tot zorgverzekeringen | Inzet en resultaten

S4-5 Doelen wat betreft het beheersen van materiële negatieve impacts, het bevorderen van positieve impacts en het beheersen van materiële risico’s en kansen

Hoofdstuk Toegang tot zorg, paragraaf Toegang tot zorgverzekeringen | Inzet en resultaten (Maatstaven)

S4 | Consumenten en eindgebruikers - Toegang tot producten en diensten - Toegang tot (begeleidings)diensten

S4-1 Beleid ten aanzien van consumenten en eindgebruikers

Hoofdstuk Toegang tot zorg, paragraaf Toegang tot begeleiding | CZ Begeleidingsbeleid

S4-2 Processen om met consumenten en eindgebruikers te overleggen over impacts

Hoofdstuk Toegang tot zorg, paragraaf Toegang tot begeleiding | Betrokken verzekerden

S4-3 Processen voor herstel van negatieve impacts en kanalen voor consumenten en eindgebruikers om zorgen kenbaar te maken

Hoofdstuk Toegang tot zorg, paragraaf Toegang tot begeleiding | Betrokken verzekerden (Ontvangen signalen en/of klachten)

S4-4 Acteren op materiële impacts op consumenten en/of eindgebruikers en benaderingen om met betrekking tot consumenten en eindgebruikers materiële risico’s te beheersen en materiële kansen te benutten, en de effectiviteit van die maatregelen

Hoofdstuk Toegang tot zorg, paragraaf Toegang tot begeleiding | Inzet en resultaten

S4-5 Doelen wat betreft het beheersen van materiële negatieve impacts, het bevorderen van positieve impacts en het beheersen van materiële risico’s en kansen

Hoofdstuk Toegang tot zorg, paragraaf Toegang tot begeleiding | Inzet en resultaten (Maatstaven)

S4 | Consumenten en eindgebruikers - Toegang tot producten en diensten - Privacy

S4-1 Beleid ten aanzien van consumenten en eindgebruikers

Hoofdstuk Duurzaamheid, paragraaf Mens & Maatschappij |Privacy, CZ Privacy beleid

S4-2 Processen om met consumenten en eindgebruikers te overleggen over impacts

Hoofdstuk Duurzaamheid, paragraaf Mens & Maatschappij |Privacy, Stakeholderbetrokkenheid

S4-3 Processen voor herstel van negatieve impacts en kanalen voor consumenten en eindgebruikers om zorgen kenbaar te maken

Hoofdstuk Duurzaamheid, paragraaf Mens & Maatschappij |Privacy, Stakeholderbetrokkenheid

S4-4 Acteren op materiële impacts op consumenten en/of eindgebruikers en benaderingen om met betrekking tot consumenten en eindgebruikers materiële risico’s te beheersen en materiële kansen te benutten, en de effectiviteit van die maatregelen

Hoofdstuk Duurzaamheid, paragraaf Mens & Maatschappij |Privacy, Inzet 2023

S4-5 Doelen wat betreft het beheersen van materiële negatieve impacts, het bevorderen van positieve impacts en het beheersen van materiële risico’s en kansen

Nog niet opgenomen

G1 | Zakelijk gedrag - Bedrijfscultuur

 

G1-1 Beleid ten aanzien van zakelijk gedrag en bedrijfscultuur

Hoofdstuk Duurzaamheid, paragraaf Mens & Maatschappij | Zakelijk gedrag, CZ Bedrijfscultuur

G1 | Zakelijk gedrag - Corruptie en omkoping (Zorgfraude)

G1-3 Preventie en opsporing van corruptie of omkoping

Hoofdstuk Duurzaamheid, paragraaf Mens & Maatschappij | Zakelijk gedrag, Corruptie en omkoping (zorgfraude)

G1-4 Incidenten van corruptie of omkoping

Hoofdstuk Duurzaamheid, paragraaf Mens & Maatschappij | Zakelijk gedrag, Corruptie en omkoping (zorgfraude)