Inzet en resultaten

Op de verschillende zorgsoorten waar de risico’s ten aanzien van de toegang tot zorg hoog zijn, nemen wij diverse maatregelen om de toegang voor onze verzekerden te verbeteren ofwel te behouden. Een indruk hiervan is te vinden in de tabel ‘Maatregelen toegang tot zorg’. De effecten ervan worden zowel op de korte als middellange termijn verwacht. Verzekerden die moeite ondervinden met het krijgen van tijdige toegang tot zorg die zij nodig hebben, helpen we via het CZ Zorgteam met zorg- en wachtlijstbemiddeling. Voor verzekerden met meerdere GGz-diagnoses hebben we specialisten ‘complexe casuïstiek’ in huis die hen helpen met het vinden van de juiste zorg.

Zorgsector

Maatregelen Toegang tot zorg

Verwachte uitkomsten en reikwijdte

Tijdshorizon *

Ouderenzorg

1. Stimuleren digitalisering

1. Tijdsbesparing zorgprofessionals (verhogen arbeidsproductiviteit)

Korte en middellange termijn

2. Verbeteren gesprekken t.a.v. zelfredzaamheid

2. Verlaging van het beroep op formele zorg

3. Stimuleren van experimenten t.a.v. toegankelijke zorg

3. Verbeterde toegang tot zorg

4. Deelname aan regiotafels

4. Verbeteren van de regionale samenwerking

Geestelijke Gezondheidszorg (GGz)

1. Concrete doelstellingen digitale zorg (IZA plan van aanpak)

1. Groot effect bij behalen IZA-norm door grote GGz-aanbieders in regio

Middellange termijn

2. Stimuleren demedicalisering, o.a. met behulp van het 'verkennend gesprek en opzet Mentaal Gezondheidscentrum (MGC) in kernregio's

2. O.b.v. MGC-proef GGz Breburg en CZ groep groot positief effect voor patiënten

3. Domein-overstijgende zorg stimuleren o.a. door gesprekken met gemeenten

3. Beperkt effect op korte termijn, betreft alle verzekerden die zich met psychische klachten bij GGz in behandeling zijn

4. Zorginkoop op basis van in- en exclusiecriteria

4. Beperkt effect op de korte termijn, betreft alle GGz

Huisartsenzorg

1. Verbetering processen in de huisartsenpraktijk i.s.m. Regionale Huisartsenorganisaties (RHO): o.a. digitalisering, inzet van ondersteuners, regie op veel-gebruikers en verbeterde samenwerking met sociaal domein en GGz

1. Verhoging van de capaciteit van alle praktijken in de kernregio's (meer verzekerden kunnen ingeschreven worden)

Middellange termijn

2. Overleg met RHO over toegang huisartsenzorg en maatregelen om deze te borgen

2. Toegang tot huisartsenzorg voor alle verzekerden (hoewel niet altijd in de buurt)

Korte termijn

Medisch specialistische zorg (MSZ)

1. Totstandkoming en opvolging Actieplannen Toegankelijkheid

1. Continue inzage in wachttijden t.b.v. het borgen van de toegankelijkheid bij alle MSZ-aanbieders in kernregio's

Korte en middellange termijn

2. Stimuleren telemonitoring, m.n. voor chronische ziektes

2. Verhogen arbeidsproductiviteit zorgprofessionals

3. Implementeren bewezen doelmatigheidsinitiatieven binnen de dure geneesmiddelen

3. Beperken kostengroei dure geneesmiddelen

4. Realiseren van verbeterafspraken t.b.v. passende zorg

4. Juiste verdeling van schaarse (financiële) middelen

Paramedische zorg

1. Logopedie: digitalisering van deel van de zorg

1. Verhoging productiviteit bij alle logopedie-aanbieders

Middellange termijn

2. Kraamzorg: tariefsverhoging en inzet kraamhotels in regio's waar anders het minimum aantal zorguren niet geleverd kan worden

2. Betere verdeling uren per kraamvrouw zodat aan meer vrouwen zorg geboden kan worden

Korte termijn

Farmacie

1. Participatie aan VWS Werkgroep geneesmiddelentekorten en de Werkgroep Gezonde Nederlandse Geneesmiddelenmarkt

1. Vermindering van geneesmiddelentekorten in Nederland

Middellange termijn

* Korte termijn: 0-1 jaar
Middellange termijn: 2-5 jaar

Additioneel ondernemen wij proactief verschillende initiatieven om de toegang tot zorg verder te vergroten, beter bereikbaar en/of toekomstbestendiger te maken. Zo bieden wij onze verzekerden diensten aan die hen ondersteuning bieden bij hun zorg en gezondheid en die tegelijkertijd het doel hebben de druk op het zorgveld te verlichten. Voorbeelden hiervan zijn App de Verpleegkundige, Vraag het de specialist, SkinVision en de FysioThuis app. Met diensten als Vragen voor de dokter en Kies de juiste behandeling stimuleren we verzekerden om zich voor een bezoek aan de (huis)arts goed voor te bereiden zodat het consult efficiënt kan verlopen.

In het zorgveld zelf initiëren en stimuleren we de ontwikkeling van slimme innovaties die de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg verbeteren. Vervolgens implementeren we samen met zorgaanbieders de bewezen innovaties in nieuwe, toekomstgerichte zorgprocessen. Recente voorbeelden hiervan zijn de digitalisering van de huisartsenpraktijk, de online GGz en onze ondersteuning van thuiszorgorganisaties bij het inzetten van slimme zorgtechnologie. We doen onderzoek naar onder meer anders revalideren na een knie- of heupoperatie (samen met onder andere het Amphia ziekenhuis in Breda), gebruik van een app bij bekkenfysiotherapie (samen met het Maastricht Universitair Medisch Centrum), ondersteuning bij het aantrekken van steunkousen met de HelpSoq en het veelbelovende zorgtraject vanuit het Zorginstituut Nederland voor de Kunstmatige Alvleesklier.

Maatstaven

Onze sturing op het verbeteren en behouden van de toegang tot zorg voor onze verzekerden, is voor een groot deel vastgelegd in de contracten die we sluiten met zorgaanbieders. Het aandeel gecontracteerde zorgaanbieders is vanuit dit perspectief een belangrijke indicator voor de mate waarin wij in staat zijn om impact op dit thema te maken. Ten opzichte van het aantal contracten dat wij in het zorgveld aanbieden, streven we naar een contracteergraad van ten minste 95 procent. Voor 2023 realiseerden wij een contracteergraad van 97 procent.

Momenteel heeft CZ groep met vier ziekenhuizen, twee GGz-instellingen en twee zorginstellingen in de ouderenzorg een duurzame coalitie gesloten. In 2023 zijn twee eerdere coalities omgezet in respectievelijk een strategische samenwerking (Wlz-zorgaanbieder) en reguliere inkoop (apothekersketen). Op basis van wat we de afgelopen jaren met de duurzame coalities hebben geleerd en neergezet en de overtuiging dat we de benodigde transformatie alleen gezamenlijk succesvol kunnen neerzetten, is in onze herijkte strategie als een van de prioriteiten gesteld dat we de benodigde transformaties in de zorg willen blijven vormgeven binnen coalities. Gezien de enorme uitdagingen die we hebben op gebied van toegankelijkheid en beheersbaarheid van kosten, willen we de schaal van nieuwe coalities uitbreiden. Om patiëntenstromen structureel te verplaatsen of operationeel samen te werken willen we meer samen gaan werken met horizontale coalities (aanbieders vanuit zelfde sector) en verticale coalities (aanbieders over de keten) die zich verantwoordelijk voelen voor het realiseren van grootschalige transformaties. Daarmee willen we een verdere versnelling van de benodigde transformaties realiseren.

Wanneer de wachttijden voor verzekerden langer zijn dan de landelijk afgesproken normwachttijden (de Treeknormen), kunnen zij wachtlijstbemiddeling bij hun zorgverzekeraar aanvragen. Het CZ Zorgteam zoekt dan uit waar zij sneller terecht kunnen. Het aantal keren dat wij door onze verzekerden gevraagd worden voor wachtlijstbemiddeling, is een indicator van de mate waarin de treeknormen overschreden worden.

Omdat zorg uiteindelijk alleen zo goed is als dat de patiënt/cliënt de behandeling, verzorging en het resultaat ervaart, is het cruciaal dat hun behoeftes en wensen altijd centraal staan. CZ groep neemt daarom de ervaringen van de patiënt/cliënt nadrukkelijk mee in de ontwikkeling en uitvoering van het CZ Zorgbeleid. Het jaarlijkse aantal zorginkoopdossiers waarbij wij hen actief hebben kunnen betrekken, laat zien hoe wij ons jaarlijks inzetten hiervoor. In 2023 heeft in totaal op 29 zorginkoopdossiers actieve participatie van verzekerden, patiënten/cliënten plaatsgevonden. Wij zetten geen concrete doelen op het aantal dossiers per jaar omdat de nadruk ligt op de kwaliteit van de dossiers (de inhoud van wat we bereiken) in plaats van de kwantiteit.

Indicator

2023

2022

Ambitie 2024

Contracteergraad zorgaanbieders

97,0%

96,3%

95,0%

Aantal duurzame coalities

8

10

12

Aantal wachtlijstbemiddelingen

27.198

22.619

n.v.t.

Zorginkoopdossiers 'Raadplegen & adviseren' verzekerden en patiënten/cliënten

22

24

n.v.t.

Zorginkoopdossiers 'Coproduceren' verzekerden en patiënten/cliënten

7

8

n.v.t.