Toegang tot zorg

De kerntaak van CZ groep betreft het borgen van de toegang tot zorg voor onze verzekerden. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Als zorgverzekeraar hebben we hierbij de zorgplicht om voor onze verzekerden voldoende zorg te contracteren en hen indien nodig naar de zorg te begeleiden die zij nodig hebben. Het kunnen voldoen aan deze zorgplicht staat de laatste jaren onder druk. Met name door een steeds ouder wordende bevolking en een toename van chronische en complexe ziekten, stijgt de vraag naar zorg. Tegelijkertijd staat ook de aanbodzijde onder druk. Voornamelijk door een personeelstekort kan in verschillende regio’s en zorgsectoren met het huidige aanbod niet aan de vraag worden voldaan.

CZ groep heeft voor de regio’s waar wij de grootste zorgverzekeraar zijn (en dus een leidende rol hebben) op basis van beschikbare openbare databronnen en eigen data samen met partners een samenvattende analyse gemaakt van de belangrijkste knelpunten in de zorg. Deze zijn gepubliceerd op www.regio-beeld.nl. De regiobeelden zijn instrumenteel om voor de langere termijn te bepalen wat de onderliggende oorzaken van toegankelijkheidsrisico’s zijn en hierop beleid te formuleren. Op de korte termijn zijn de signalen van aanbieders, verzekerden en de wachtlijstinformatie van de Nationale Zorgautoriteit (NZa) cruciaal om actuele problemen in beeld te hebben en hierop te acteren.

Momenteel signaleren we in onze kernregio’s de grootste toegangsproblemen tot zorg in de sectoren Ouderenzorg (verpleging, verzorging en thuiszorg), Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) en Huisartsenzorg. In de Medisch Specialistische Zorg (MSZ) zien we voor verschillende aandoeningen hoge wachttijden, zoals bij oogheelkunde en maag-, darm en leverziekten. Tevens is er (landelijk) structureel sprake van geneesmiddelentekorten en zijn er op bepaalde locaties knelpunten in Kraamzorg en Logopedie. Verder zien we in sommige gebieden problemen met de bereikbaarheid van acute zorg (Spoedeisende Hulp (SEH), Verloskunde en Crisiszorg GGz).

Vanwege de breedte van sectoren en regio’s waar de toegangsproblemen spelen, kunnen al onze verzekerden ermee te maken krijgen. Of zij nu zelf zorg nodig hebben of dat zij als mantelzorger betrokken zijn bij de zorg die een naaste nodig heeft.