Soorten risico’s

Onder het risicomanagement van CZ groep vallen zowel risicocategorieën die binnen Solvency II zijn gedefinieerd (de zogenaamde ‘SCR-risico’s’) als niet-SCR-risico’s. CZ groep maakt daarbij onderscheid tussen de volgende risicogebieden:

  • Verzekeringstechnische risico's;

  • Marktrisico's;

  • Tegenpartijkredietrisico's;

  • Operationele risico's;

  • Strategische risico's; 

  • Compliance risico's.

De financiële ontwikkelingen op de risicogebieden worden in de jaarrekening van CZ groep nader toegelicht.

Het verzekeringstechnisch risico is het risico dat CZ groep huidige en toekomstige verzekeringsverplichtingen niet zou kunnen nakomen vanuit onze inkomsten uit premies en bijdragen. Hieraan zouden verschillende oorzaken ten grondslag kunnen liggen die samenhangen met de premie, getroffen voorzieningen en eventuele catastrofes.

Het marktrisico is het risico dat voornamelijk samenhangt met de beleggingen van CZ groep. Het betreft het risico van veranderingen in de waarde van de beleggingsportefeuille en verplichtingen als gevolg van wijzigingen in het niveau van de marktprijzen of in de volatiliteit van de marktprijzen.

Het tegenpartijkredietrisico is het risico van potentiële verliezen als gevolg van onverwachte wanbetaling of een verslechtering van de kredietwaardigheid van tegenpartijen en debiteuren in de volgende twaalf maanden. CZ groep heeft daarbij te maken met verschillende tegenpartijen, zoals financiële instellingen, zorgaanbieders en/of -instellingen en verzekerden.

Het operationeel risico is het risico op een verlies dat zich voordoet als gevolg van inadequate of falende interne procedures, personeel of systemen of door externe gebeurtenissen.

Het strategisch risico betreft het niet tijdig realiseren van onze strategische doelen (en onderliggende activiteiten) en risico’s ten aanzien van onze reputatie. Voor het vervullen van onze kernopdracht (het waarborgen toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg, nu en in de toekomst), werkt CZ groep met een aangepaste strategie (zie hoofdstuk Strategie).

Het compliance risico betreft het risico dat CZ niet voldoet aan wet- en regelgeving of interne (beleids)kaders en gedragscodes.