Strategie CZ groep

Bij CZ groep vinden we dat iedere verzekerde die zorg nodig heeft deze ook moet kunnen krijgen, tegen een betaalbare premie. Met onze strategie 'CZ 2025' stuurden wij in 2023 op een zo efficiënte en effectief mogelijke invulling van deze opdracht. Daarnaast werkten wij aan de actualisatie van onze strategie richting 2030.

Over CZ groep

Als zorgverzekeraar biedt CZ groep diverse natura en combinatie basisverzekeringen aan. Dit betreft de in Nederland verplichte verzekering tegen ziektekosten die toegang biedt tot zorg. Daarnaast brengen we verschillende aanvullende verzekeringen op de markt die dekking bieden voor zorgkosten die buiten de basisverzekering vallen. Voor de realisatie van het geheel aan zorgverzekeringen maken wij contractuele afspraken met zorgaanbieders. Hiermee hebben wij de positie om binnen het zorgveld te sturen op toekomstbestendigheid; zowel van de zorg zelf als van het zorgstelsel. Onze diensten voor klanten variëren van serviceverlening rond verzekeringen en declaraties tot ondersteuning bij zorg regelen en gezondheid bevorderen. Wij werken onder de merken CZ, CZdirect en Just en voor de zorgverzekeringen van OHRA en Nationale-Nederlanden. Wij zijn actief op zowel de individuele als zakelijke markt en werken met ongeveer 2.500 medewerkers voornamelijk vanuit het zuiden van Nederland. CZ groep is een Onderlinge Waarborgmaatschappij en heeft geen winstoogmerk. In Profiel van onze organisatie en Toegang tot zorg is meer informatie te vinden over CZ groep, onze producten en diensten.

Strategie ‘CZ 2025’

In de strategie ‘CZ 2025’ staat centraal dat wij onze verzekerden de best mogelijke zorg tegen de laagst mogelijke premie willen bieden. Hierbij geven wij invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan goede en toegankelijke zorg in Nederland. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. CZ groep is een organisatie die zich vanuit de kern inzet voor het behalen van duurzaamheidsdoelen, zoals het verbeteren van zorg en welzijn, het verminderen van ongelijkheid en het opkomen voor mensen in een kwetsbare positie. Dit ligt in onze strategie besloten en wordt in ons waardecreatiemodel tot uitdrukking gebracht.

Het is onze ambitie om de meest waardevolle, innovatieve en begeleidende zorgverzekeraar te zijn. Om dat te bereiken, streven we in CZ 2025 zes strategische doelen na:

 • 24x7 Service & gemak
  We streven naar enthousiaste klanten die ons aanbevelen aan derden door de positieve ervaring die ze met onze dienstverlening hebben. We werken aan het bieden van een altijd actueel inzicht in alle verzekeringszaken (24x7) en directe, gepersonaliseerde service die volledig aansluit op de wensen en behoeftes van onze klanten.

 • Persoonlijke begeleiding
  We werken aan het aanbieden van impactvolle gezondheidsdiensten bij het vinden, organiseren en krijgen van de best passende zorg. We ondersteunen onze verzekerden bij het vergroten van de eigen regie op hun positieve gezondheidsdoelen.

 • Toekomstbestendige zorg
  Wij streven ernaar bij te dragen aan toegankelijke, toekomstbestendige zorg in Nederland door in het zorgveld te sturen op efficiënte processen, beheersing van de zorgkostenstijging en focus op persoonsgerichte, doelmatige en duurzame zorg.

 • Stabiele premie
  We streven ernaar om ieder jaar onze verzekerden een zo stabiel mogelijke premie te bieden die concurrerend is in de markt en financieel verantwoord.

 • Behoud marktaandeel
  Om onze doelen te kunnen realiseren, streven we naar behoud van ons marktaandeel en daarmee het behoud van onze positie als bepalende speler in het (zorg)veld.

 • Financieel gezond
  We streven als organisatie naar een gezonde solvabiliteit met gepast rendement, zijn scherp op de beheersing van onze organisatiekosten en op een efficiënte, duurzame bedrijfsvoering.

Strategische vooruitblik: ‘CZ 2030’

In 2023 hebben wij gewerkt aan de actualisatie van onze strategie naar 2030 toe. Wij gaan met ‘CZ 2030’ verder op de ingeslagen weg van ‘CZ 2025’, met méér focus en urgentie. Onze hele strategie draait vanaf 2024 om twee doelen: 1) onze verzekerden toegang bieden tot zorg die nodig is, 2) tegen een betaalbare en concurrerende premie. Hiervoor geven wij prioriteit aan onze verzekerden helpen de juiste zorg te krijgen, een passend en onderscheidend productaanbod op de markt brengen, het innoveren en transformeren van het zorgveld in coalitie met veldpartijen en het beheersen van zorg- en organisatiekosten. Onze serviceverlening en operatie zullen wij de komende jaren verder digitaliseren met het oog op het verbeteren van de persoonlijke dienstverlening, het kunnen opvangen van het tekort aan arbeidskrachten en het efficiënter maken van de operatie. Dit brengt met zich mee dat we de traditionele servicekanalen zoveel mogelijk afbouwen en onze servicekantoren in 2024 sluiten. We zorgen voor goede, digitale alternatieven én voor oplossingen voor verzekerden die minder digitaal vaardig zijn, zoals videobellen en de mogelijkheid om iemand via DigiD te machtigen voor de CZ service-app.

Het realiseren van onze doelen vraagt van de mensen binnen CZ groep de nodige focus en wendbaarheid. Daarom gaan we aan de slag met onze organisatie en bedrijfscultuur. Hiervoor is in 2023 het programma Leiderschaps- en Organisatiecultuur (LOO) gestart, in het kader waarvan begin 2024 een herinrichting van de topstructuur is aangekondigd. Deze zal in 2024 verder geconcretiseerd en geoperationaliseerd worden. Tegelijkertijd bouwen we verder aan de inrichting van een modern IT-landschap dat door modulaire opbouw, verbeterde ontsluiting van data, goede datagovernance en inzet van Artifical Intelligence onze doorontwikkeling faciliteert en versnelt.

We zetten al deze stappen de komende jaren leunend op een sterk fundament van financiële stabiliteit, goed werkgeverschap, aantoonbaar betrouwbare bedrijfsprocessen en een hoge merkwaarde. Wij zetten ons in voor lange termijn waardecreatie en zullen onze bijdrage aan duurzame maatschappelijke ontwikkeling nog helderder voor het voetlicht brengen, inspelend op de belangrijkste impacts, risico’s en kansen die wij in de materialiteitsanalyse van 2023 geïdentificeerd hebben.

Waardecreatiemodel CZ groep

In ons waardecreatiemodel – gebaseerd op de principes van het International Integrated Reporting Council (IIRC) – laten we zien hoe we als organisatie in onze waardeketen sturen op maatschappelijke winst. We geven weer welke bronnen we gebruiken voor onze bedrijfsvoering (input), welke strategische doelen we nastreven en hoe onze bedrijfsactiviteiten leiden tot resultaten (output). Deze resultaten vertalen zich in impact voor de maatschappij (outcome) die te vertalen is naar het bijdragen aan de Duurzame Ontwikkeldoelen van de Verenigde Naties (de ‘Sustainable Development Goals’).

Waardecreatiemodel

Input

Menselijk kapitaal

Sociaal kapitaal

Intellectueel kapitaal

Financieel kapitaal

Natuurlijk & geproduceerd kapitaal

Organisatie
Output & impact

Betrouwbare zorgverzekeraar

Toekomstbestendige zorg

Betekenisvolle werkgever

Gezonde leefomgeving

Bijdrage aan SDG's


Wij spannen ons continu in om onze maatschappelijke waardecreatie te verhogen, zowel die op korte als lange termijn. Onze primaire focus gaat uit naar het verbeteren van de toegang tot zorg en het betaalbaar houden van de premie voor onze verzekerden. Daarnaast spannen wij ons als zorgverzekeraar, werkgever, inkoper en investeerder ook op andere vlakken in voor mens en milieu. Ons beleid, de voortgang en resultaten hierop lichten we nader toe in de onderdelen Toegang tot Zorg, Onze medewerkers en Duurzaamheid.

De manier waarop wij momenteel sturen op maatschappelijke waardecreatie was grotendeels al vastgelegd in de strategie ‘CZ 2025’. In de nieuwe strategie ‘CZ 2030’ is het nog nadrukkelijker verankerd. Het waardecreatiemodel dat wij in dit verslag presenteren, is nog gebaseerd op de strategie ‘CZ 2025’. In ons jaarverslag over 2024 rapporteren wij voor het eerst langs de lijnen van ‘CZ 2030’ en presenteren wij ook de geactualiseerde versie van het waardecreatiemodel.