Betrekken van medewerkers

CZ groep is op verschillende manieren in gesprek met (vertegenwoordigers van) medewerkers over de invulling en uitvoering van het HRM-beleid en de onderliggende aandachtsgebieden. Instrumenten die hiervoor tot onze beschikking staan zijn onder meer de inzet van het Klantpanel HRM, het Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek (MBO), overleg met de Ondernemingsraad (OR) en overleg met Vakorganisaties. Hiernaast wordt er voor specifieke onderwerpen – zoals diversiteit en inclusie - ook regelmatig met speciaal samengestelde focusgroepen gewerkt.

Klantpanel HRM

Een afvaardiging van medewerkers uit diverse lagen van de organisatie maakt onderdeel uit van het Klantpanel HRM. Via dit panel is in een vroeg stadium de inspraak van medewerkers geborgd op diverse projecten en processen binnen HRM. Input van medewerkers wordt verzameld en meegenomen in de verdere vormgeving en besluitvorming rondom specifieke onderwerpen. Het Klantpanel HRM komt een aantal keer per jaar samen, afhankelijk van de aard en het aantal onderwerpen dat er is. De effectiviteit van het Klantpanel HRM wordt geëvalueerd in de overleggen. De procesondersteuner HRM is operationeel verantwoordelijk voor het overleg en de inbedding van de uitkomsten.

Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek

Elke twee jaar onderzoeken we – met behulp van een externe partner - online de betrokkenheid van CZ-medewerkers op tal van werkgerelateerde onderwerpen. Wanneer we daar aanleiding toe zien, worden soms ook tussentijdse metingen uitgevoerd. Aan het in 2023 uitgevoerde Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek (MBO) van CZ groep, nam 66 procent van de collega’s deel. Het onderzoek laat zien dat medewerkers een positieve houding hebben ten opzichte van werken bij CZ groep. Hoewel de betrokkenheid onder medewerkers licht is gedaald ten opzichte van 2022, blijft de aanbeveling van onze organisatie als werkgever hoog, met een Employee Net Promoter Score (eNPS) van +21. Hiermee scoren we +18 ten opzichte van de benchmark van financiële dienstverleners.

Ondernemingsraad

Bij CZ groep is een Ondernemingsraad (OR) actief. Hij heeft op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verschillende rechten ten aanzien van verschillende onderwerpen. Zo is er het recht op informatie, het recht op het geven van advies en in bepaalde gevallen het recht om instemming te verlenen aan voorgenomen besluiten die de belangen van medewerkers raken. Tenminste twee keer per jaar vindt een formele overlegvergadering met de Raad van Bestuur plaats, waarin de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen per verschillende medewerkersgroep worden besproken. Ook het sociaal beleid wordt dan besproken. Tevens komen onderwerpen aan de orde waarover de Raad van Bestuur of de OR overleg wenselijk acht of waarover volgens de WOR overleg plaats moet vinden. Daarnaast zijn er periodiek diverse informele overleggen over allerlei onderwerpen die de belangen van medewerkers (kunnen) raken. Eens per twee maanden vindt er ook een informeel overleg met de OR en de manager HRM plaats. De manager HRM is het eerste aanspreekpunt voor de OR en heeft operationele verantwoordelijkheid voor het inbedden van de input van de OR in de besluit- en bedrijfsvoering. Evaluaties over hoe (effectief) de OR functioneert is agendapunt van de formele overlegvergadering met de Raad van Bestuur. Daarnaast worden per adviesplichtig of instemmingsplichtig besluit ook regelmatig evaluatieafspraken gemaakt over de werking van de afgesproken specifieke regeling of het geïmplementeerde besluit.

Vakorganisaties

CZ groep heeft regelmatig overleg met vakorganisaties, met name in het kader van het (opnieuw) afsluiten van de cao en het actualiseren van het Sociaal Plan. In geval van een voorgenomen ingrijpend besluit dat aanzienlijke impact heeft op medewerkers vindt ook buiten de tijdslijnen van de vernieuwing van de cao of het Sociaal Plan overleg plaats. De Adviseur Arbeidsvoorwaarden en Belonen is operationeel verantwoordelijk voor het overleg en de inbedding van de uitkomsten.