CZ Product- en premiebeleid

Met zowel ons product- als premiebeleid sturen wij op het zo toegankelijk mogelijk houden van onze zorgverzekeringen voor een zo breed mogelijke populatie consumenten.

CZ productbeleid

De brede toegankelijkheid tot medische zorg is geborgd in de wettelijk verplichte basisverzekering waarvan de overheid de samenstelling bepaalt. Voor de aanvullende zorgverzekeringen bepalen de zorgverzekeraars zelf het aanbod en de vergoeding. Ons productbeleid is vastgelegd in het CZ-beleid Product Approval & Review Procedures (PARP). In dit beleid ligt onze focus op de aansluiting op de behoeften en verwachtingen van verzekerden, goede distributie, tijdig onderhoud en de benodigde (door)ontwikkeling. Het productbeleid omvat alle producten van alle merken die binnen CZ groep vallen. Gezien de overheidskaders die van toepassing zijn op de basisverzekering verschilt het per verzekeringsproduct in hoeverre we invulling aan alle onderdelen van het productbeleid kunnen geven. Wij betrekken consumenten en verzekerden op verschillende manieren en in verschillende stadia bij de uitvoering van ons beleid, onder meer met klantonderzoeken. Ons beleid is gebaseerd op alle geldende wet- en regelgeving zoals het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft), besluiten op het terrein van de financiële markten en de EU Insurance Distribution Directive (IDD). Ook worden de uitvoeringsregels in de beleidskaders van de Nationale Zorgautoriteit (NZa) binnen het productbeleid toegepast. Sturing en voortgangsmonitoring vindt plaats via de stuurgroepen Product Portfolio Management (SPPM) en Product Onderhoud (SPO) en op hoofdlijnen via de planning- en control-cyclus van CZ groep waar indicatoren als de Net Promotor Score (NPS) worden gevolgd. Het SPO en SPPM rapporteren rechtstreeks aan de Raad van Bestuur die eindverantwoordelijk is voor het totale productbeleid van CZ groep. Op onze website geven wij over al onze verzekeringsproducten een uitgebreide toelichting, inclusief de Zorgverzekeringskaart. Ook distributiepartners NN Group en OHRA publiceren op hun websites toelichtingen over onze producten.

CZ premiebeleid

Vanuit het premiebeleid ligt de focus op het zo stabiel en betaalbaar mogelijk houden van de premie voor onze verzekerden. Daarbij wil CZ groep concurrerende premies in de markt zetten, ook hier rekening houdend met de overheidskaders die gelden voor de basisverzekering. We hebben geen winstoogmerk. Eventuele positieve resultaten zetten we uitsluitend in om de noodzakelijke premiestijging te beperken of benodigde transities in de zorg voor het verbeteren en behouden van de toegankelijkheid van zorg te ondersteunen. Verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het CZ premiebeleid is de Raad van Bestuur. Hij wordt hierbij ondersteund door de adviescommissies Premieoverleg en Zorgkosten- en risicovereveningsoverleg. Voortgangsmonitoring van de impact van het premiebeleid wordt gedurende de wettelijke overstapperiode van 12 november tot en met 31 december gevolgd en uitgedrukt in indicatoren als verzekerdengroei of -afname. Als officiële vertegenwoordiging van onze verzekerden, informeren wij de Ledenraad jaarlijks over de uitvoering van het premiebeleid. De opzet en uitvoering van het premiebeleid voldoet aan alle vereisten van de Zorgverzekeringswet. De uitgangspunten van ons premiebeleid en de opbouw van de premie van de basisverzekering lichten wij toe op onze website voor alle geïnteresseerde stakeholders, onder wie onze (potentiële) verzekerden.