CZ Bedrijfscultuur

CZ groep is een organisatie van openbaar belang met de belangrijke maatschappelijke taak om bij te dragen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van zorg in Nederland. Een solide, integere bedrijfsvoering en gezonde financiële basis zijn randvoorwaardelijk voor het bestaansrecht en vertrouwen van stakeholders. Integer gedrag, transparantie over beleid, aantoonbare beheersing van risico's en het zorgvuldig omgaan met gegevens, dienen ingebed te zijn in onze bedrijfscultuur.

Misstanden op deze gebieden tasten het vertrouwen van verzekerden en andere stakeholders aan en hebben een negatief effect op het goed uit kunnen oefenen van onze maatschappelijke taak en daarmee op de samenleving. Aantoonbare betrouwbaarheid versterkt het draagvlak voor onze rol en heeft daardoor positieve invloed op onze impact in de zorg en voor onze verzekerden.

Wij zijn intrinsiek gemotiveerd om compliant te handelen, niet alleen vanuit de bestaande wet- en regelgeving, maar ook vanuit zelfopgelegde normen. Wij zijn open en duidelijk over wat we doen en hoe we dat doen. Dit is essentieel voor de bedrijfscultuur die wij nastreven.

Hoewel de Corporate Governance Code juridisch niet op ons van toepassing is, hanteren we deze code vrijwillig als normenkader voor zelftoetsing. Daarnaast volgen wij de Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Deze bestrijkt het gebied tussen de wet en de polis en geeft aan wat juist en passend gedrag is binnen de branche. Door deze codes en regelgeving na te leven, dragen we bij aan het vertrouwen in de financiële markten en in de sector van zorgverzekeraars in het bijzonder.

Naast bovenstaande code en wet- en regelgeving leven we onder meer de volgende gedragscodes, protocollen en reglementen, al dan niet vrijwillig (hieronder aangeduid met *), na:

  • Gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraars*;

  • Gedragscode voor privétransacties in financiële instrumenten*;

  • Gedragscode CZ groep*;

  • Code Duurzaam Beleggen*;

  • Protocol wanbetalers;

  • Protocol Verzekeraars & Criminaliteit*;

  • Protocol incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen;

  • Complianceregeling mededinging CZ groep*;

  • Klokkenluidersregeling CZ groep.

We monitoren voortdurend bestaande wet- en regelgeving op wijzigingen en zijn alert op de introductie van nieuwe regulering.

CZ beleid

CZ groep vindt het belangrijk dat medewerkers integer handelen en dat het risico op corruptie en omkoping zoveel mogelijk wordt voorkomen. Om het juiste gedrag en de juiste cultuur binnen onze organisatie te stimuleren, werken we met verschillende beleidskaders, protocollen en reglementen waarin de uitgangspunten van werken bij onze organisatie zijn beschreven. Iedere medewerker heeft een meldplicht van incidenten op grond van het Integriteitsbeleid van CZ groep en het Protocol Interne Incidenten. Een medewerker kan incidenten ook melden onder de Klokkenluidersregeling.

Gedragscode CZ

In de Gedragscode CZ staan de afspraken die gelden voor alle medewerkers van CZ groep. We sturen erop dat iedere medewerker, inhuurkracht, stagiair en vakantiekracht deze afspraken kent en zich daaraan houdt. Daardoor weten medewerkers onderling wat ze van elkaar kunnen verwachten en waarop we elkaar mogen aanspreken. De onderwerpen die de gedragscode omvat, variëren van algemene uitgangspunten voor betrouwbaar en professioneel handelen tot het nastreven van (sociale) veiligheid en het omgaan met bedrijfseigendommen en bedrijfsinformatie. Ook is er aandacht voor omgaan met het milieu en het melden van incidenten. De gedragscode wordt door HRM ter beschikking gesteld bij indiensttreding en is daarna raadpleegbaar op intranet. Elke medewerker verklaart de gedragscode ontvangen en gelezen te hebben.

Integriteitsbeleid

Wij hebben middels een integriteitsbeleid kaders vastgesteld voor het integer handelen voor iedereen die bij CZ groep werkt. Het beleid laat aan medewerkers van CZ groep zien wat we onder integer handelen verstaan. Onze basisregel voor integriteit is dat de medewerkers van CZ groep altijd eerlijk, zorgvuldig en oprecht handelen en dat zij respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid in de omgang met anderen stimuleren. De uitwerking ervan beslaat onderwerpen als screening van medewerkers en zakelijke relaties, het privacy beleid van CZ groep, het tegengaan van belangenverstrengeling (wat varieert van aandachtspunten rond nevenfuncties en relatiegeschenken tot de inkoop van producten en diensten en relaties op de werkvloer), de behandeling van incidenten en controle en sancties. In het integriteitsbeleid is ook vastgelegd op welke wijze wordt bepaald welke functies binnen onze organisatie tot de integriteitsgevoelige functies behoren, wat de afspraken zijn voor deze functies omtrent screening en hoe over integriteitsgevoelige functies intern wordt gecommuniceerd. Aanvullend op het integriteitsbeleid zijn uitvoeringsrichtlijnen opgesteld die voorschrijven hoe te handelen in diverse situaties. Zowel tijdens de introductiebijeenkomsten van nieuwe medewerkers als via aparte integriteitsworkshops wordt het beleid intern onder de aandacht gebracht. Tevens is er een leermodule integriteit beschikbaar in onze online leeromgeving CZ Campus.

Protocol Interne incidenten

Wanneer er sprake is van een intern (integriteits)incident, heeft het incidententeam van CZ groep een expliciete rol in het zorgvuldig behandelen van deze zaken, met vastgelegde verantwoordelijkheden en werkwijzen. Dit is uitgewerkt in het protocol Interne Incidenten. Het protocol geeft richtlijnen over onder andere de melding en eerste beoordeling van een incident, de werkwijze en samenstelling van het incidententeam, maatregelen of rehabilitatie van een medewerker en rapportage. Onder een intern incident verstaan we elke gedraging of gebeurtenis die ongepland en niet frequent optreedt en die mogelijk een negatieve invloed heeft op onze bedrijfsvoering. Dit omvat gedragingen of acties die opzettelijk of tegen beter weten in worden uitgevoerd, of het nalaten daarvan, door medewerkers van CZ groep, die ernstige schade kunnen toebrengen aan de financiële status, de reputatie, integriteit of veiligheid van onze organisatie of een relatie.

Reglement ongewenste omgangsvormen

In het Reglement ongewenste omgangsvormen is vastgelegd hoe we als organisatie omgaan met klachten en zorgen van medewerkers die te maken hebben met sociale veiligheid. Dit betreft situaties als agressie, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie. Het reglement behandelt de wijze waarop klachten kunnen worden ingediend, hoe de behandeling ervan geschiedt en hoe tot een uitspraak wordt gekomen. Ook wordt omschreven hoe de rechtsbescherming van alle betrokkenen is geregeld, dat eventuele disciplinaire en arbeidsrechtelijke maatregelen kunnen worden getroffen en hoe een eventuele rehabilitatie wordt aangepakt. Het reglement is voor alle medewerkers intern beschikbaar via intranet.

Klokkenluidersregeling

De Klokkenluidersregeling bij CZ groep biedt medewerkers een veilige weg om mogelijke misstanden binnen de organisatie te melden, zonder angst voor negatieve gevolgen voor hun arbeidspositie. Medewerkers kunnen diverse vermoedens van misstanden met betrekking tot CZ groep melden, waaronder de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit, een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van CZ groep als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten, een (dreigende) schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift, zoals de binnen CZ geldende gedragsregels en een (dreigende) verspilling van gelden (overheidsgeld of interne bedrijfsvoering van CZ groep). Daarbovenop kunnen ook vermoedens van integriteitsschendingen zoals fraude, corruptie en belangenverstrengeling worden gemeld.

Medewerkers die een vermoeden hebben van een misstand of integriteitsschending kunnen dit mondeling, schriftelijk of elektronisch melden bij hun leidinggevende, een andere leidinggevende, de interne vertrouwenspersoon of de externe vertrouwenspersoon van CZ groep. Meldingen kunnen anoniem gedaan worden en het is ook mogelijk om uitsluitend advies in te winnen als melder. De vertrouwenspersonen staan opgesteld om de melder te beschermen als dat nodig is. De CZ vertrouwenscommissie heeft de taak om te besluiten of er een onderzoek moet worden ingesteld.

In de klokkenluidersregeling is de rechtsbescherming van melders nadrukkelijk geregeld. Hij/zij mag op geen enkele wijze in zijn/haar positie worden benadeeld als gevolg van een melding of de behandeling ervan. Represailles tegen een medewerker als gevolg van het melden van een misstand worden beschouwd als een ernstige schending van de Klokkenluidersregeling en kunnen leiden tot het nemen van disciplinaire of andere passende maatregelen tegen de veroorzakende partij. Momenteel wordt de klokkenluidersregeling van CZ groep aangepast om de Wet bescherming Klokkenluiders verder te verankeren.

Meldingen 2023

In 2023 zijn er geen meldingen onder de Klokkenluidersregeling ingediend. Er zijn ook geen meldingen bij de in- of externe vertrouwenspersonen gedaan.