Inzet en resultaten

In 2023 zijn diverse stappen ondernomen om diversiteit en inclusie binnen CZ groep verder te borgen. Een belangrijk onderdeel hiervan was het traject om tot gedragen visievorming te komen en een onderliggend actieplan voor 2024-2025 samen te stellen. Hiernaast hebben we geïnvesteerd in de verdere uitrol van objectieve werving en selectie binnen CZ groep. We verwachten dit in 2024 volledig geïmplementeerd te hebben in onze organisatie. Voor medewerkers met een arbeidsbeperking werken we met specifieke recruitment, begeleiding en jobcoaching en investeren we in zo optimaal mogelijke werkomstandigheden (zoals aangepaste IT-systemen en werkplekken).

Maatstaven

Uit het MBO van 2023 blijkt dat 72 procent van de medewerkers CZ groep ervaart als een inclusieve werkgever (niet uitgevraagd in 2021). Daarnaast geven meeste medewerkers aan dat zij op hun werk zichzelf zijn (87 procent) en dat hun leidinggevende op een prettige manier met hun omgaat (90 procent). Het percentage medewerkers dat dezelfde loopbaankansen ervaart te hebben als collega’s, ligt wat lager (69 procent). Ons doel is dat in 2025 de score op het ervaren inclusieve werkgeverschap minimaal 5 procent hoger ligt. Tevens streven we naar een volledig geobjectiveerd werving- en selectieproces. In het kader van de Participatiewet zijn er eind 2023 17 mensen met een arbeidsbeperking bij ons werkzaam.