Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur (RvB) is belast met het besturen en vertegenwoordigen van de onderneming. Hij is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van CZ groep, de strategie en de resultaten die daaruit voortvloeien. De RvB bestaat uit twee leden en bestuurt op basis van collegiaal bestuur. Bij de uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden kunnen zij steunen op het Concern Management Team (CMT), de sleutelfuncties (Actuariële functie, Riskmanagement, Compliance en de Interne Auditdienst) en diverse (advies)commissies.

Samenstelling van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) van CZ groep bestaat uit twee leden die samen verantwoordelijk zijn voor het beleid, de strategie en de resultaten van CZ groep. In 2023 is mevrouw Margriet Dam vertrokken als bestuurder. De Raad van Commissarissen (RvC) heeft de heer Menno Harkema per 1 augustus 2023 aangesteld als interim bestuurder voor een periode van negen maanden. Begin 2024 is voorgenomen deze benoeming tot 1 september 2024 te verlengen. Naar verwachting selecteert en benoemt de RvC in het eerste halfjaar van 2024 een nieuw vast lid van de RvB.

De Raad van Bestuur in 2023

Geslacht

Naam

Lid sinds

Lid tot

Nationaliteit

Dhr.

Joep de Groot

1 mei 2019

 

NL

Mw.

Margriet Dam

6 juni 2022

15 juni 2023

NL

Dhr.

Menno Harkema

1 augustus 2023 (a.i.)

 

NL

De samenstelling van de RvB wordt bepaald aan de hand van de aanwezige deskundigheden en vaardigheden bij de individuele leden en de deskundigheden en vaardigheden die actuele omgevingsfactoren vergen. Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling met variatie in deskundigheid en achtergrond. De RvC stelt voor de selectie van een nieuw bestuurslid vooraf een actuele, specifieke profielschets op. De Benoemingscommissie van de RvC bereidt een voordracht voor benoeming van een lid Raad van Bestuur voor. Bij de selectie van nieuwe leden wordt gelet op een evenwichtige verdeling tussen vrouwen en mannen. De RvB bestaat op 31 december 2023 uit 2 mannen (100%).

Voor meer informatie over de achtergronden van de leden van de Raad van Bestuur zie de bijlage Gegevens RvB en RvC.

Taken en verantwoordelijkheden Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur (RvB) zijn gezamenlijk en elk afzonderlijk verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie (collegiaal bestuur).
 
 De RvB is belast met het besturen van CZ groep, wat onder meer betekent dat de RvB verantwoordelijk is voor:

  • Het opstellen en realiseren van de doelstellingen geformuleerd voor de langetermijn-waardecreatie van CZ groep;

  • De strategie met het daarbij behorende risicoprofiel;

  • Het beleid (commercieel, financieel, sociaal en personeel);

  • De daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling;

  • De voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

De RvB betrekt de RvC tijdig bij het formuleren van een strategie die aansluit bij het bereiken van de doelen van de organisatie en de waarden die bijdragen aan de cultuur om deze doelen te halen. Ook zorgt de RvB ervoor dat deze waarden worden ingebed en onderhouden. Zelf toont de RvB zakelijk gedrag dat deze waarden ondersteunt. Vanzelfsprekend is de RvB verantwoordelijk voor naleving van alle wet- en regelgeving, het beheersen van risico’s en financiering van CZ groep, inclusief het nemen van besluiten die hiertoe dienen. Het borgen van een adequate governancestructuur hoort hierbij, net als zorgdragen voor effectieve functionering van het risicomanagementsysteem. De RvB is verder verantwoordelijk voor het bepalen van de kaders van premiebeleid, van de risicobereidheid van CZ en het voldoen aan (zorgspecifieke) wet- en regelgeving.
 
Ten aanzien van de uitvoer van taken houdt de RvB rekening met de belangen van relevante stakeholders. Ook is de RvB er verantwoordelijk voor dat de bedrijfsvoering van de rechtspersoon binnen CZ groep die als uitvoerder van de Wet langdurige zorg (Wlz) optreedt op een inzichtelijke wijze is vastgelegd en is afgestemd op de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de Wlz-uitvoerder.

De RvB vergadert tweewekelijks. Besluiten worden veelal genomen na overleg met en consultatie van het Concern Management Team (CMT). Dit CMT bestaat uit de directeuren van CZ groep en de secretaris van de RvB.

De RvB zet ten behoeve van zorgvuldige besluitvorming specifieke (advies)commissies in:

  • De beleggingscommissie adviseert op het gebied van vermogensbeheer;

  • Het zorgkosten- en risicovereveningsoverleg geeft informatie over de zorgkostenontwikkelingen, risicoverevening en het effect daarvan op het resultaat;

  • Het premieoverleg adviseert over de jaarlijkse premiestelling;

  • Het strategieoverleg adviseert over strategische ontwikkelingen en de invulling van de strategie.

Het Concern Management Team in 2023

Geslacht

Naam

Nationaliteit

Dhr.

Joël Gijzen, directeur Zorg

NL

Dhr.

Bas van Hoorn, directeur Governance, Risk & Compliance 

NL

Dhr.

Ronald van Hees, directeur Financiën

NL

Dhr.

Peter Slager, directeur IT - Data

NL

Mw.

Barbara Snijder, directeur Verzekerden & Service en directeur HRM

NL

Mw.

Kristel Staffhorst, secretaris Raad van Bestuur

NL

Dhr.

Karel Stolper, directeur Marketing & Verkoop

NL

Dhr.

Marnix Suijkerbuijk, directeur Operations

NL

Mw.

Maureen Vermeij-de Vries, directeur Interne Audit Dienst

NL

Vaardigheden en deskundigheid van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) is het boegbeeld voor solidaire verantwoordelijkheid voor en verbetering van het zorgsysteem en haar eigen systeem. De individuele bestuurders vormen samen een collectief met inhoudelijke kennis, specifieke deskundigheden, brede vaardigheden en passende bestuurlijke kwaliteiten waarbij betrouwbaarheid en geschiktheid buiten twijfel staan. Daarnaast zijn ze proactief, in staat om onafhankelijk op te treden, kritisch te zijn en een proactieve houding aan te nemen. Ze maken evenwichtige belangenafwegingen, zijn sterk in het signaleren van maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen en hun relevantie en kennen het zorgveld met haar private en publieke belangen zeer goed. Tot slot beschikken ze over sociale vaardigheden en een sterk moreel kompas.

Door middel van permanente educatie zorgen de leden van de RvB ervoor dat ze voldoende kennis hebben en houden van CZ groep en het zorgveld om hun rol goed uit te kunnen voeren. Onderdeel hiervan zijn themabijeenkomsten over actuele onderwerpen die gedurende het jaar georganiseerd worden voor zowel voor de RvB als de RvC. In 2023 stonden deze in het teken van onder andere IT en assurance, CSRD, informatiebeveiliging en leiderschap.

In de bestuurlijke uitgangspunten is geborgd dat kennis en deskundigheid ten aanzien van zakelijk gedrag vereisten zijn voor de leden van de RvB. Wanneer de RvC een profielschets maakt ten behoeve van de werving van een nieuw bestuurslid, worden deze aandachtspunten meegenomen. Daarnaast hebben het actueel en op peil houden van kennis en kunde continu de aandacht van beide organen.