Materiële onderwerpen CZ groep

In 2023 heeft CZ groep zijn materiële onderwerpen geactualiseerd op basis van een impactanalyse die uitgelijnd is op de vereisten van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). In 2024 wordt de bijbehorende financiële analyse afgerond waardoor wij in het volgende jaarverslag een dubbele materialiteitsanalyse kunnen presenteren. Het hiervoor reeds verrichte voorwerk laat vooralsnog geen aanvullingen zien ten opzichte van de impactanalyse.

Materialiteit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Toegang tot producten en diensten
2
Privacy
3
Veiligheid en gezondheid
4
Werk-privé balans
5
Diversiteit
6
Sociale veiligheid
7
Opleiding en ontwikkeling
8
Bedrijfscultuur
9
Corruptie en omkoping (zorgfraude)
10
Klimaatmitigatie
11
Waterverontreiniging
12
Circulaire economie

Materiële impacts, risico’s en kansen i.r.t. de strategie

In 2023 is de strategie van CZ groep geactualiseerd. In het actualisatieproces is het volledige spectrum van de materiële onderwerpen (impacts, risico’s en kansen) aan bod geweest. In de uitwerking van onze nieuwe strategie wordt – net als in voorgaande jaren – de hoogste prioriteit gegeven aan het materiele onderwerp dat de kerntaak van CZ groep verwoordt: Toegang tot producten en diensten. Dit betreft immers het verlenen en waarborgen van de toegang tot zorg voor onze verzekerden, via ons verzekeringenaanbod, ons zorgbeleid en onze service en begeleiding. De overige materiële onderwerpen zijn allen geborgd in de nieuwe strategie en maken ofwel onderdeel uit van het fundament ervan, of van de ‘enablers’ (ondersteunende en aanjagende pijlers).

In dit jaarverslag is de inhoudelijke rapportage over de sturing en impact op de materiële onderwerpen terug te vinden in de onderdelen Toegang tot zorg, Onze medewerkers en Duurzaamheid. De strategie van CZ groep wordt toegelicht in het onderdeel Strategie. Hierbij wordt dit verslagjaar nog gerapporteerd over de strategie CZ 2025 (inclusief waardecreatiemodel) aangezien deze in 2023 leidend is geweest. Onder de strategische vooruitblik wordt de nieuwe strategie CZ 2030 op hoofdlijnen toegelicht. Het waardecreatiemodel wordt in 2024 geactualiseerd.

Toelichting op materiële onderwerpen

In de hieronder volgende tabellen lichten we onze materiële onderwerpen toe in achtereenvolgens impacts, risico’s en kansen en geven we per onderwerp aan waar dit onderwerp zich voordoet binnen onze eigen activiteiten en/of in onze waardeketen, op welke tijdshorizon het speelt, hoe het zich verhoudt tot de strategie CZ 2025 (die tot en met 2023 leidend is) en op welke wijze het verankerd is in de strategie CZ 2030 (die vanaf 2024 van kracht is). Tevens geven we aan – wanneer van toepassing - op welke voorgaande materiële onderwerp dit nieuwe onderwerp aansluit.

S4 | Consumenten en eindgebruikers

S4

Toegang tot producten en diensten: zorgverzekeringen

Toegang tot producten en diensten: (begeleidings)diensten

Impacts

Toegang tot de zorgverzekering is cruciaal voor toegang tot zorg in Nederland. De basisverzekering is verplicht, de vergoedingen worden door de overheid bepaald en de overheid geeft een basispremie (de rekenpremie) af voor verzekeraars om hun premie op te baseren. Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht. Wij bieden aanvullende zorgverzekeringen aan voor zorg die niet in de basisverzekering zit. In totaal zorgen wij voor passende producten / proposities voor een brede groep tegen een betaalbare premie.

Beleiding is belangrijk bij het realiseren van de best passende zorg op het juiste moment voor verzekerden. Wij zetten hier onze servicekanalen, zorg- en begeleidingsdiensten voor in. De belangrijkste diensten die wij in het kader van onze zorgplicht aanbieden, zijn de informatievoorziening via onze website en klantenservicemedewerkers, zorg- en wachtlijstbemiddeling via het Zorgteam en actuele, online informatie over het beschikbare zorgaanbod via Zorgvinder.

Risico's

In het algemeen is er een laag risico op negatieve impact aangezien er voor de basisverzekering een acceptatieplicht voor zorgverzekeraars geldt (geen risicoselectie) en mensen met een laag inkomen gebruik kunnen maken van de zorgtoeslag (financiële tegemoetkoming van de overheid) om de premie te betalen. Desalniettemin zien we dat die premie dusdanig hoog wordt dat ook middeninkomens moeite hebben om de premie te betalen. Bovendien zijn de aanvullende zorgverzekeringen door gebrek aan financiële middelen niet voor iedereen beschikbaar.

Lage risico's aangezien in de zorgplicht van zorgverzekeraars is vastgelegd dat de zorgverzekeraar verzekerden moet ondersteunen bij het maken van een keuze voor een kwalitatief goede zorgaanbieder en deze diensten kosteloos toegankelijk zijn.

Kansen

Met het totale aanbod van CZ-verzekerings-producten geven we invulling aan de behoeften van de onderscheiden klantgroepen en zorgen we zodoende voor de toegang tot zorgverzekering voor een brede populatie consumenten. Hierbij sturen we met ons premiebeleid op een stabiele, concurrerende premie voor verzekerden. Integraal onderdeel hiervan is het sturen op het laag houden van onze organisatiekosten en het beperken van de zorgkostenstijgingen via ons zorg(inkoop)beleid.

Met goede begeleiding kunnen wij verzekerden helpen aan passende zorg op het moment dat zij dat nodig hebben. Hierbij hebben wij oog voor het ontlasten van de zorg daar waar mogelijk, zoals door het ondersteunen bij goede voorbereiding van de verzekerde en het bieden van digitale zorgoplossingen. Door activatie jagen we de bekendheid en het gebruik van deze diensten proactief aan.

Eigen activiteiten en/of waardeketen

Eigen organisatie en upstream zorgaanbieders.

Eigen organisatie.

Horizon *

Potentieel risico, daadwerkelijke kans - continu (kort, middellang, lang).

Potentieel risico, daadwerkelijke kans - continu (kort, middellang, lang).

CZ strategie 2025

Propositie CZ groep: best mogelijke zorg tegen een goede prijs voor de verzekerde en bijdragen aan een toekomstbestendig stelstel.

Propositie CZ groep: best mogelijke zorg tegen een goede prijs voor de verzekerde en bijdragen aan een toekomstbestendig stelsel.

Strategische doelen: Stabiele premie en Behoud marktaandeel.

Strategische doelen: 24x7 Service en gemak, en Persoonlijke begeleiding.

Businessmodel: Producten en prijsbeleid.

Businessmodel: 24x7 Service en gemak, Info en begeleidingsdiensten.

Waardecreatiemodel: Betrouwbare zorgverzekeraar.

Waardecreatiemodel: Betrouwbare zorgverzekeraar.

CZ strategie 2030

Strategisch doel: Toegang bieden tot zorg die nodig is, Betaalbare en concurrerende premie.

Strategisch doel: Toegang bieden tot zorg die nodig is, Betaalbare en concurrerende premie.

Strategische prioriteiten: CZ groep bereikt een brede en marktconforme populatie met gedifferentieerde propositites, CZ groep beheerst kosten van zorg en organisatie en realiseert optimale premiestelling.

Strategische prioriteiten: CZ groep helpt verzekerden voor hen juiste zorg op het juiste moment te krijgen, CZ groep digitaliseert en automatiseert serviceverlening en operatie.

Materieel onderwerp 2022

Stabiele, concurrerende premie.

Service en (persoonlijke) begeleiding, Welzijn van klanten.

   

S4

Toegang tot producten en diensten: zorg

Toegang tot producten en diensten: privacy

Impacts

De zorgverzekeringen van CZ groep, bieden consumenten en eindgebruikers toegang tot zorg in Nederland. Dit geldt zowel voor de verplichte basisverzekering als de vrijwillige aanvullende verzekeringen. CZ groep heeft als zorgverzekeraar zorgplicht; dit betekent dat wij ervoor moeten zorgen dat iedere verzekerde binnen een redelijke tijd en afstand, goede kwaliteit en betaalbare zorg kan krijgen die nodig is. Dit betreft een resultaatsverplichting.

Als zorgverzekeraar werkt CZ groep met zeer privacygevoelige gegevens van onder meer verzekerden (van alle merken binnen CZ groep), cliënten (van CZ zorgkantoor), zorgaanbieders en medewerkers. Wij gaan zorgvuldig om met klant- en medewerkersgegevens, hebben strikte interne werkprocessen en nemen alle mogelijke maatregelen om de gegevens die ons zijn toevertrouwd te beschermen. Wij besteden speciale aandacht aan privacyvraagstukken die met data in zorg samenhangen, om zo de privacy van onze verzekerden altijd te waarborgen.

Risico's

Hoog risico omdat er sprake is van toenemende druk op de toegang tot zorg vanwege onvoldoende beschikbaarheid van zorgpersoneel en stijgende kosten:
• Toenemende zorgvraag door vergrijzing, betere en meer behandelmogelijkheden (wat leidt tot langer leven met multi-morbiditeit);
• Te weinig zorgpensoneel beschikbaar (zowel in absolute zin als relatief m.b.t. de verdeling tussen stad en platteland);
• Stijging zorgkosten (wat druk zet op de toekomstbestendigheid van het solidaire zorgstelsel).

Gegevensverwerking brengt verschillende risico's met zich mee, zowel voor de personen van wie wij de gegevens verwerken als voor CZ groep als organisatie. Voor verzekerden, cliënten en medewerkers gaat het bijvoorbeeld om het risico van inbreuk op hun privacy, identiteitsdiefstal en discriminatie. Voor onze organisatie gaat het om het optreden van datalekken, reputatieschade en het opgelegd krijgen van sancties. Onze maatregelen (voortkomend uit ons privacy-beleid) beperken alle kansen op negatieve impact maar desalniettemin zijn er risico's.

Kansen

• Met het zorgbeleid (zorginkoop en coalities) stuurt CZ groep op het verbeteren van de toegang tot zorg;
• Met het zorginkoopbeleid stuurt CZ groep op het beheersen van de kostenstijging in de zorg.

Gepaste en juiste verwerking van persoonsgegevens brengt veel kansen met zich mee die bijdragen aan onze kerntaak en die voor zowel individuele personen als voor de maatschappij van positieve impact zijn. Voorbeelden hiervan de kwaliteitsverbetering van zorg, het voorkomen van fraude, het nauwkeuriger inschatten van zorgkosten en daarmee de benodigde zorgpremie.

Eigen activiteiten en/of waardeketen

Upstream & downstream: zorgaanbieders.

Eigen organisatie, upstream leveranciers, downstream distributiepartners.

Horizon *

Daadwerkelijke risico's en kansen - continu (kort, midellang, lang).

Potentieel risico - kort en middellange termijn.

CZ strategie 2025

Propositie CZ groep: best mogelijke zorg tegen een goede prijs voor de verzekerde en bijdragen aan een toekomstbestendig stelsel.

Waardecreatiemodel: Betrouwbare zorgverzekeraar

Strategische doelen: Toekomstbestendige zorg.

Businessmodel: Zorgvisie realiseren.

Waardecreatiemodel: Toekomstbestendige zorg.

CZ strategie 2030

Strategisch doel: Toegang bieden tot zorg die nodig is, Betaalbare en concurrerende premie.

Strategisch fundament: Aantoonbaar betrouwbaar.

Strategische prioriteiten: CZ groep innoveert en transformeert de zorg in coalitie met veldpartijen, CZ groep beheerst kosten van zorg en organisatie en realiseert optimale premiestelling.

Materieel onderwerp 2022

Toegankelijkheid van de zorg, Innovatie van de zorg, Beheersing van zorgkosten, Kwaliteit van de zorg.

Betrouwbare zorgverzekeraar, Data en digitalisering.

S2 | Werknemers in de waardeketen

S2

Veiligheid en gezondheid

Impacts

Zorg is voornamelijk mensenwerk: veruit het grootste deel van de zorgkosten betreft de loonkosten van het zorgpersoneel. Voor het verbeteren en behouden van de toegang tot zorg is de beschikbaarheid en het behoud van goed zorgpersoneel van groot belang en daarmee ook hun verkplezier en professionele ruimte. Als inkoper van zorg en (mede)aanjager van transformatie van de zorg, heeft CZ groep invloed op dit thema.

Risico's

Het personeelstekort in zorg heeft impact op het werkplezier en de ervaren professionale ruimte van zorgverleners. De hoge werkdruk levert risico's op t.a.v. hun (mentale en fysieke) gezondheid, de veiligheid en het welzijn. Eén en ander vertaalt zich in een hoge uitstroom en een hoog ziekteverzuim in de sector (6,7% in 2023), wat weer een aanjagend effect heeft op het personeelstekort. Onderliggende thema's zijn onder meer arbeidsvoorwaarden zoals werktijden, leefbaar loon, werk-privébalans en sociale veiligheid (o.a. agressie op de werkvloer).

Kansen

CZ groep werkt samen met partijen in de zorg aan de benodigde transformatie van het zorgveld t.b.v. de toekomstbestendigheid ervan. Hierbij is het verlichten van de werkdruk van het zorgpersoneel, c.q. het verhogen van de arbeidsproductiviteit door vernieuwing van zorgprocessen en digitalisering, één van de speerpunten.
Hiernaast heeft CZ groep als zorginkoper voor 4,1 miljoen verzekerden de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op zorgaanbieders en wordt in de inkoopgesprekken met aanbieders ook stil gestaan bij het tekort aan zorgmedewerkers.

Eigen activiteiten en/of waardeketen

Upstream zorgaanbieders.

Horizon *

Daadwerkelijke risico's, potentiële kansen - korte en middellange termijn.

CZ strategie 2025

Strategische doelen: Toekomstbestendige zorg.

Businessmodel: Zorgvisie realiseeren.

Waardecreatiemodel: Toekomstbestendige zorg.

CZ strategie 2030

Strategische prioriteit: CZ groep innoveert en transformeert de zorg in coalitie met veldpartijen.

Materieel onderwerp 2022

Toegankelijkheid van de zorg.

S1 | Eigen medewerkers

S1

Opleiding en ontwikkeling van vaardigheden

Werk-privé balans

Impacts

CZ groep is werkgever van 2549 fte in loondienst waarvan 297 fte als inhuur- of uitzendkracht. Als werkgever / opdrachtgever hebben wij invloed op hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. We beschouwen continu leren een belangrijk onderdeel van de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. We digitaliseren als financiële dienstverlener snel en hebben een populatie medewerkers voor wie het extra belangrijk is om op zowel persoonlijk als vaardighedenniveau zich te blijven ontwikkelen, met het oog op het goed kunnen blijven uitoefenen van hun functie en arbeidsmobiel te zijn. Daarnaast hebben we als organisatie ook specifieke kennis in huis nodig en is het belangrijk voor de toekomstbestendigheid van CZ groep om te investeren in continu leren.

CZ groep is werkgever van 2549 fte in loondienst waarvan 297 fte als inhuur- of uitzendkracht. Als werkgever / opdrachtgever hebben wij invloed op hun arbeidsvoorwaarden en werkcondities. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers bij CZ groep het beste uit zichzelf en elkaar kunnen halen, plezier hebben in het werk en duurzaam inzetbaar zijn. Belangrijk onderdeel hiervan is het hebben en houden van een goede werk-privébalans.

Risico's

Laag risico t.a.v. het ontbreken en/of onvoldoende kwalitatief zijn van het aanbod en/of het gebruik maken ervan: We houden ons aan het wettelijk kader (o.m. op het gebied van arbeidsmobiliteit) en hebben aanvullend een goed en ruim opleidings- en ontwikkelingsprogramma, onder meer met een online leeromgeving (CZ Campus) en coaching. De basis t.a.v. Opleiding en ontwikkeling is goed op orde. We zien dit o.m. terug in de MBO-scores t.a.v. ontwikkelkansen.

Medium tot laag risico: We houden ons aan het wettelijk kader (o.m. Arbeidstijdenwet) en hebben in de CAO diverse aanvullende zaken geregeld, waaronder een sabbatical-regeling. De basis is goed op orde en dit zien we terug in de MBO-scores. Desondanks blijven we alert op signalen, met name als het gaat om drukke periodes (zoals commercieel seizoen en vakanties).

Kansen

Hoge kans: Onze positie als werkgever stelt ons in staat om onze medewerkers te stimuleren continu in ontwikkeling te blijven: Binnen CZ groep stippelen we loopbaanpaden uit, bieden we een portaal aan met eigen ontwikkelingsmogelijkheden, bieden we actief loopbaanbegeleiding en coaching, en zijn opleidingsbudgetten ruim. Onze medewerkers waarderen de ontwikkelkansen en de opleidingsmogelijkheden die worden geboden.

Hoge kans: CZ groep zet zich als collectieve zorgverzekeraar in om de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers van onze zakelijke klanten (werkgevers) te verhogen. Onderdeel hiervan is aandacht voor de werk-privébalans. We brengen onze expertise, begeleiding en dienstverlening uiteraard ook in de praktijk voor eigen medewerkers.

Eigen activiteiten en/of waardeketen

Eigen organisatie

Eigen organisatie

Horizon *

Potentieel risico, daadwerkelijke kans - korte en middellange termijn.

Potentieel risico, daadwerkelijke kans - korte en middellange termijn.

CZ strategie 2025

Businessmodel: empoweren medewerkers.

Waardecreatiemodel: Betekenisvolle werkgever.

Waardecreatiemodel: Betekenisvolle werkgever.

CZ strategie 2030

Strategisch fundament: Goed werkgeverschap.

Strategisch fundament: Goed werkgeverschap.

Materieel onderwerp 2022

Betekenisvolle werkgever.

Betekenisvolle werkgever.

   

S1

Diversiteit

Geweld en intimidatie

Impacts

CZ groep is werkgever van 2549 fte in loondienst waarvan 297 fte als inhuur- of uitzendkracht. Als werkgever / opdrachtgever hebben wij invloed op het al dan niet realiseren van een inclusieve bedrijfs- en leiderschapscultuur waar iedereen zich welkom, gezien en gehoord voelt en gelijkwaardig is. Ook hebben wij invloed op de diversiteit van onze medewerkerspopulatie en de mate waarin we proactief minderheidsgroepen benaderen voor werk bij CZ groep.

CZ groep is werkgever van 2549 fte in loondienst waarvan 297 fte als inhuur- of uitzendkracht. Als werkgever / opdrachtgever hebben wij invloed op hun werkcondities. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers bij CZ groep het beste uit zichzelf en elkaar kunnen halen, plezier hebben in het werk en duurzaam inzetbaar zijn. Belangrijk onderdeel hiervan is voorkomen van geweld en intimidatie op de werkvloer en het creëren en behouden van sociale veiligheid.

Risico's

Het niet realiseren van een inclusieve bedrijfs- en leiderschapscultuur brengt voor medewerkers risico's met zich mee t.a.v. uitsluiting, gevoelens van onveiligheid en ongelijkheid. Voor onze verzekerden brengt het risico's met zich mee in termen van de mate waarin wij al dan niet in staat zijn een divers productaanbod, dienstverlening en communicatie in te richten. Voor CZ groep als werkgever brengt het risico's met zich mee t.a.v. het niet aantrekkelijk (genoeg) zijn voor medewerkers, zowel in werving als behoud.

Wij hanteren een zero-tolerance beleid t.a.v. geweld en intimidatie. Naast fysieke risico's voor betrokken personen, bedreigt het potentieel ook het werkplezier en de mentale gezondheid (duurzame inzetbaarheid). Wij zien risico's op zowel de eigen werkvloer als in contact met klanten. Wij trainen onze medewerkers in omgaan met agressie, hebben diverse interne protocollen / gedragscodes en klachten- en meldprocedures (incl. interne commissie voor behandeling van meldingen).

Kansen

Inclusief werken geeft meer arbeidskrachten een kans op zinvol werk bij CZ groep. Inclusief werken en ontwikkelen leidt tot meer begrip van belangen/ behoeften van verschillende doelgroepen en daarmee tot betere producten, service en zorg.

Het ingericht hebben van effectieve maatregelen tegen geweld en intimidatie draagt bij aan het realiseren van een cultuur van sociale veiligheid op de werkvloer. Hier werken we als werkgever proactief aan.

Eigen activiteiten en/of waardeketen

Eigen organisatie

Eigen organisatie

Horizon *

Potentieel risico, daadwerkelijke kans – middellange en lange termijn.

Daadwerkelijke risico's en kansen - korte en middellange termijn.

CZ strategie 2025

Waardecreatiemodel: Betekenisvolle werkgever.

Waardecreatiemodel: Betekenisvolle werkgever.

CZ strategie 2030

Strategische enabler: Organisatie, gedrag, cultuur.

Strategische enabler: Organisatie, gedrag, cultuur.

Strategisch fundament: Goed werkgeverschap.

Strategisch fundament: Goed werkgeverschap.

Materieel onderwerp 2022

Betekenisvolle werkgever.

Betekenisvolle werkgever.

G1 | Zakelijk gedrag

G1

Bedrijfscultuur

Corruptie en omkoping: zorgfraude

Impacts

CZ groep is een organisatie van openbaar belang met de belangrijke maatschappelijke taak om bij te dragen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van zorg in Nederland. Een solide, integere bedrijfsvoering en gezonde financiële basis zijn randvoorwaardelijk voor het bestaansrecht en vertrouwen van stakeholders.

CZ groep is een organisatie van openbaar belang met de belangrijke maatschappelijke taak om bij te dragen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van zorg in Nederland. Ruim 4,1 miljoen mensen zijn verzekerd bij CZ groep. CZ groep neemt maatregelen om in dit speelveld fraude zo veel mogelijk te voorkomen en zo goed mogelijk op te sporen.

Risico's

Integer gedrag, transparantie over beleid, aantoonbare beheersing van risico's en het zorgvuldig omgaan met de gegevens die ons zijn toevertrouwd dienen ingebed te zijn in onze bedrijfscultuur. Misstanden op deze gebieden tasten het vertrouwen van verzekerden en andere stakeholders aan en hebben een negatief effect op het goed uit kunnen oefenen van onze maatschappelijke taak en daarmee op de samenleving.

Fraude schaadt het vertrouwen van verzekerden en andere stakeholders in het zorgveld (incl. zorgverzekeraars), maakt de zorg onnodig duur en is vanuit maatschappelijk oogpunt niet aanvaardbaar.

Kansen

Aantoonbare betrouwbaarheid versterkt in de samenleving het draagvlak voor onze maatschappelijke taak en heeft daardoor positieve invloed op onze impact in de zorg en voor onze verzekerden.

Bij CZ groep voorkomen we fraude waar we kunnen, sporen we actief fraude op, onderzoeken we meldingen en vermoedens en nemen we serieuze maatregelen. Aantoonbare beheersing van frauderisico's versterkt in de samenleving het draagvlak voor onze maatschappelijke taak en heeft daardoor positieve invloed op onze impact in de zorg en voor onze verzekerden.

Eigen activiteiten en/of waardeketen

Eigen organisatie

Eigen organisatie

Horizon *

Potentieel risico, daadwerkelijke kans – middellange en lange termijn.

Daadwerkelijke risico’s en kansen – korte en middellange termijn.

CZ strategie 2025

Strategisch doel: Financieel gezond.

 

Businessmodel: Empoweren medewerkers.

CZ strategie 2030

Strategische enabler: Organisatie, gedrag, cultuur.

Strategische prioriteit: Kostenbeheersing en houdbare premie.

Strategisch fundament: Bereiken ESG doelen, Aantoonbaar betrouwbaar.

Strategisch fundament: Aantoonbaar betrouwbaar.

Materieel onderwerp 2022

Betrouwbare zorgverzekeraar.

Betrouwbare zorgverzekeraar.

E1 | Klimaatverandering

E1

Klimaatmitigatie

Impacts

In de gehele zorg is nog groot verbruik van niet duurzaam opgewekte energie. Het gaat dan om energie voor gebouwen en mobiliteit van zorgorganisaties zelf, maar ook voor de lange keten van leveranciers. Vanwege dit hoge verbruik, draagt de zorgsector sterk bij aan klimaatopwarming. Overstap op duurzame energiebronnen enerzijds en energiebesparing anderzijds, moeten bijdragen aan klimaatmitigatie en een verminderde klimaatimpact van de zorgsector. Als inkoper van zorg en (mede)ondertekenaar van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0, heeft CZ groep invloed op dit thema.

Risico's

Totale uitstoot zorgsector is 17.575 kt CO2-eq, dat 7,3% van de totale Nederlandse uitstoot is. Deze CO2 uitstoot draagt bij aan klimaatverandering en daarmee een ongezondere wereld, wat leidt tot meer verbruik van zorg.

Kansen

Als ondertekenaar van de Green Deal Zorg heeft CZ groep als zorginkoper voor 4,1 miljoen verzekerden de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het zorgveld. En om betrokken partijen, producenten en zorgverleners te stimuleren om met verduurzaming aan de slag te gaan.

Eigen activiteiten en/of waardeketen

Eigen organisatie, upstream en downstream zorgaanbieders.

Horizon *

Daadwerkelijke risico's, potentiële kansen - korte, middellange en lange termijn.

CZ strategie 2025

Strategische doelen: Toekomstbestendige zorg.

Waardecreatiemodel: Gezonde leefomgeving.

CZ strategie 2030

Strategisch fundament: Bereiken ESG doelen.

Materieel onderwerp 2022

Duurzame bedrijfsvoering.

E2 | Verontreiniging

E2

Waterverontreiniging

Impacts

In de zorgketen is waterverontreiniging een belangrijk thema. Zowel zorgaanbieders als producenten van hulpmiddelen en de farmacie dragen bij aan deze verontreiniging van het grond- en oppervlaktewater. Ook de productie van geneesmiddelen heeft een negatieve impact op het klimaat en het milieu.

Risico's

Jaarlijks bereikt minstens 190 ton medicijnresten het oppervlaktewater (bron: RIVM). Dat vormt een risico voor organismen in het water.

Kansen

Als ondertekenaar van de Green Deal Duurzame Zorg heeft CZ groep als zorginkoper voor 4,1 miljoen verzekerden de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het zorgveld. In deze Green Deal Zorg zijn ook afspraken gemaakt over het verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik).

Eigen activiteiten en/of waardeketen

Upstream en downstream zorgaanbieders.

Horizon *

Daadwerkelijke risico’s en potentiële kansen – korte, middellange en lange termijn.

CZ strategie 2025

Waardecreatiemodel: Gezonde leefomgeving.

CZ strategie 2030

Strategisch fundament: Bereiken ESG doelen.

Materieel onderwerp 2022

Duurzame bedrijfsvoering.

E5 | Circulaire economie

E5

Materiaalinstromen, inclusief gebruik

Afvalstoffen

Impacts

De zorgsector in Nederland neemt een aanmerkelijk deel van de consumptievoetafdruk voor haar rekening, blijkt uit recent onderzoek van het RIVM. De negatieve impact wordt voornamelijk veroorzaakt in de keten van zorg en specifiek bij ingekochte goederen en diensten. Groene inkoop en samenwerking in de waardeketen zijn essentieel om deze negatieve impact terug te brengen.

De zorgsector in Nederland neemt een aanmerkelijk deel van de consumptievoetafdruk voor haar rekening, blijkt uit recent onderzoek van het RIVM. De negatieve impact wordt voornamelijk veroorzaakt in de keten van zorg en specifiek bij ingekochte goederen en diensten. Groene inkoop en samenwerking in de waardeketen zijn essentieel om deze negatieve impact terug te brengen.

Risico's

13 procent van de nationale consumptievoetafdruk voor abiotisch grondstoffengebruik komt voor rekening van de zorgsector (waarvan 80 procent afkomstig uit farmaceutische en chemische producten). Daarnaast komt 7,5 procent van de nationale consumptievoetafdruk voor zoetwaterconsumptie voor rekening van de zorgsector. Ook van dit percentage is het merendeel afkomstig uit de farmaceutische en chemische producten.

In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor 4,2 procent van de afvalproductie zoals deze berekend is in de nationale consumptieafdruk. Volgens onafhankelijk onderzoeksbureau Gupta produceert de zorg in Nederland jaarlijks 328.000 ton afval, waarin incontinentiemateriaal een groot aandeel heeft (28 procent).

Kansen

In de Green Deal Duurzame Zorg heeft CZ groep zich gecommitteerd aan het verminderen van primair grondstoffengebruik met 50 procent in 2030 en het realiseren van maximaal circulaire zorg in 2050. Groene inkoop en samenwerking in de waardeketen zijn essentieel om deze negatieve impact terug te brengen.

Als ondertekenaar van de Green Deal Duurzame Zorg heeft CZ groep zich gecommitteerd aan het verminderen van primair grondstoffengebruik met 50 procent in 2030 en het realiseren van maximaal circulaire zorg in 2050. Hieronder ligt het doel om in 2026 minimaal 5 procent minder gebruik van incontinentiemateriaal te realiseren. Dit leidt tot jaarlijks tot 2.500.000 kg minder afval in de ouderenzorg.

Eigen activiteiten en/of waardeketen

Upstream en downstream zorgaanbieders.

Upstream en downstream zorgaanbieders.

Horizon *

Daadwerkelijke kansen - middellange en lange termijn.

Daadwerkelijke kansen - middellange en lange termijn.

CZ strategie 2025

Waardecreatiemodel: Gezonde leefomgeving.

Waardecreatiemodel: Gezonde leefomgeving.

CZ strategie 2030

Strategisch fundament: Bereiken ESG doelen.

Strategisch fundament: Bereiken ESG doelen.

Materieel onderwerp 2022

Duurzame bedrijfsvoering.

Duurzame bedrijfsvoering.

* In lijn met de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) wordt onder korte termijn 0-1 jaar verstaan, onder middellange termijn < 5 jaar en onder lange termijn > 5 jaar