Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en de algemene bedrijfsvoering van CZ groep. De RvC controleert, adviseert en is klankbord voor het bestuur. Naast het contact met de RvB heeft de RvC regelmatig overleg met de Ledenraad, de Ondernemingsraad, de sleutelfuncties (Actuariële functie, Riskmanagement, Compliance en de Interne Auditdienst) en het Concern Management Team (CMT). De RvC bestaat uit vijf leden.

Verslag van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft een enerverend jaar achter de rug. Zowel intern als extern kende 2023 uitdagingen die vroegen om visie, zorgvuldigheid en doortastendheid. Dankzij onderling vertrouwen, een open dialoog met elkaar en met de andere bestuurlijke organen, zijn toekomstbepalende besluiten voor CZ groep genomen. Daarmee kan onze organisatie zijn maatschappelijke rol krachtig blijven vervullen.

Benoeming van een nieuwe bestuurder

Het selecteren van een nieuwe bestuurder was één van de belangrijkste prioriteiten in 2023. In het voorjaar werd duidelijk dat Margriet Dam, vanaf juni 2022 bestuurder van CZ groep, de organisatie per 15 juni 2023 zou verlaten vanwege een verschil van bestuurlijke inzichten. Ondanks dat zij maar een korte tijd in de organisatie werkzaam is geweest, heeft zij een zeer waardevolle bijdrage geleverd. Haar inzichten over cultuur en leiderschap hebben bijgedragen aan de strategievorming 2030 en verdere organisatieontwikkeling. We betreuren het dat we vroegtijdig afscheid van Margriet hebben genomen. Als RvC hebben wij grote zorgvuldigheid betracht in het proces en wij zijn Margriet dankbaar voor alles wat zij tijdens haar korte aanwezigheid voor CZ groep heeft betekend.

In de zomer bereikten we overeenstemming over de tijdelijke opvolging van Margriet in de persoon van Menno Harkema. Per 1 augustus is Menno als interim bestuurder aangesteld. De Nederlandsche Bank (DNB) en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben hun toestemming voor de benoeming gegeven. Menno’s achtergrond in financiën, risicomanagement, organisatieleer en bedrijfsethiek, is van grote waarde bij de invulling van zijn rol. Datzelfde geldt voor zijn ervaring in het bank- en verzekeringswezen. We zijn blij met zijn aanwezigheid en adaptieve vermogen om snel aan boord te zijn in een organisatie vol verandering.

Inhoudelijke aandachtspunten

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft zich in 2023 in diverse onderwerpen en thema’s verdiept. Zowel in de RvC als geheel, als in de voorbereidende Audit-Riskcommissie (ARC) en de Remuneratie-/benoemingscommissie.

Veel tijd en energie is besteed aan de vaststelling van de geactualiseerde strategie. Hierover heeft de RvC intern vergaderd en hebben er diverse bijeenkomsten met de RvB plaatsgevonden, waarbij ook de betrokken in- en externe deskundigen aanwezig waren. Ook is de keuze voor de opzet van een aansluitend leiderschapsprogramma gedurende het jaar uitgebreid aan bod gekomen. Er zijn meerdere gesprekken gevoerd over de uitgangspunten en doelstellingen hiervan, en over de potentiële impact op de inrichting van de organisatie.
 
Een ander onderwerp dat op de agenda in 2023 stond is de invoering van constrained regression. Als gevolg van constrained regression verdwijnt het kostprijsvoordeel van polissen die gezonde jonge overstappers aantrekken, wat de prikkel verlaagt om veel verschillende polissen op de markt te brengen. Hierdoor kan de aandacht weer onverdeeld naar goede zorg voor verzekerden gaan en wordt het polisaanbod in de markt naar verwachting overzichtelijker voor consumenten. Als RvC zijn we blij met een ontwikkeling als deze, die positief is zowel voor CZ groep individueel als voor de solidariteit van het zorgverzekeringsstelsel in algemene zin. We zullen de impact ervan blijven monitoren.
 
Gedurende het jaar hebben we verder gesproken over onder andere de evaluatie van het commercieel seizoen 2022-2023, de premiestelling en het commercieel plan 2024, de voortgang van de implementatie van het Integraal Zorgakkoord, de contractering in de zorg en de herinrichting van het IT-landschap.

Agenda RvC 2023

  

Activiteit

Frequentie 

Deelnemers *

Algemene Vergadering

5

RvC, RvB

Algemene Vergadering Ledenraad

5

RvC, RvB, Ledenraad

Permanente Educatie

3

RvC, RvB

Commissievergadering

7

Audit-Risk Commissie

Commissievergadering

5

Remuneratie-/Benoemingscommissie (HR-commmissie)

Overleg externe accountant

4

RvC, RvB, Audit-Risk Commissie

OR bijeenkomsten

1

RvC, Ondernemingsraad

Jaarevent

1

RvC, RvB, Ledenraad

* Er is in 2023 geen sprake geweest van de veelvuldige afwezigheid van één of meerdere commissarissen. 

De Renumeratie-/benoemingscommissie

De Renumeratie-/benoemingscommissie heeft in 2023 veel tijd en aandacht vrijgemaakt voor het afscheid van Margriet Dam, de benoeming van de nieuwe interim bestuurder en het vormen van een beeld bij de doorontwikkeling van het bestuur van de organisatie.
 
Naast de verdiepende gesprekken over het Leiderschapsprogramma dat ook RvC-breed op de agenda stond, heeft de commissie het onderwerp sociale veiligheid besproken. Uit het medewerkerbetrokkenheidsonderzoek 2023 blijkt dat een aantal medewerkers zich wel eens onveilig heeft gevoeld op de werkvloer. De Raad van Bestuur onderzocht dit en onderneemt hier actie op. Het onderzoek laat gelukkig zien dat veel zaken binnen CZ groep goed op orde zijn. Desalniettemin ziet CZ groep aanleiding om op het vlak van sociale veiligheid verdere stappen te zetten. Wij vinden het belangrijk om hierover kritisch naar onszelf en elkaar te blijven. In de hele organisatie en op bestuurlijk niveau moet die veiligheid namelijk ervaren worden. Wie zich niet prettig voelt, moet de ruimte hebben en voelen om dit te melden. Wij onderschrijven in dit licht de verdere stappen die binnen de organisatie worden gezet en hebben vertrouwen erin dat deze het gewenste effect realiseren.

De Audit-Riskcommissie

In 2023 is CZ groep gestart met de actualisatie en verbetering van het aantoonbaar in control zijn op belangrijke bedrijfsprocessen. Onderdeel hiervan zijn verbeterplannen ten aanzien van informatiebeveiliging en uitbestedingen. Vanuit de Audit-Riskcommissie (ARC) wordt de voortgang op dit traject gevolgd. We hebben de prioriteit ervan benadrukt, zowel vanuit operationeel perspectief als vanwege de belangenbehartiging van onze verzekerden.

De commissie heeft zich daarnaast verdiept in onder meer het Actuarieel Jaarrapport en de Jaarrapportage Fraudebeheersing, de jaarrekeningen 2022, de rapportages van de sleutelfuncties en en de herijking van hun charters, het controleplan van de accountant en het Own Risk Self Assessment (ORSA) van CZ groep.

Ontwikkeling van de RvC

Op het gebied van permanente educatie (PE) heeft de RvC met het bestuur diverse kennissessies georganiseerd. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn IT en assurance, CSRD, informatiebeveiliging en leiderschapsontwikkeling. Ook vond er een werkbezoek plaats naar Heerlen, waar we inzicht kregen in de verregaande regionale samenwerking tussen huisartsen in Oostelijk Zuid-Limburg. Een aanzienlijk deel van de PE-tijd is geïnvesteerd in de dialoog binnen de RvC en met het bestuur over de strategie van CZ groep en het programma Leiderschap en Organisatie Ontwikkeling. Richting 2024 is de wens uitgesproken om het PE-programma te benutten om meer kennis uit het zorgveld naar binnen te halen, bijvoorbeeld door experts te spreken en koplopers hun successen te laten delen.
 
Al in het begin van het jaar heeft ook de zelfevaluatie plaatsgevonden. Het belangrijkste leerpunt hieruit betrof onderlinge communicatie, tussen zowel de leden van de RvC onderling, als met het bestuur en de Ledenraad. Het gehele jaar hebben we de belangrijkste lessen mogen benutten en ze kwamen veelvuldig van pas. Het is goed om te zien dat een instrument als zelfevaluatie dus direct positieve impact kan hebben.

Bestuurlijke samenwerking

In een jaar vol – deels onvoorziene - veranderingen, zijn we erin geslaagd om deze veranderingen in ons voordeel te laten werken. Er zijn mooie, open en inhoudelijke discussies gevoerd met het bestuur. Niet alleen over beleid en strategie, maar ook over de cultuur van de organisatie, leiderschap en de toekomst. Het naar een hoger niveau brengen van de dialoog is iets waar zowel de RvC als het bestuur het afgelopen jaar in is gegroeid. Dat komt de samenwerking ten goede. We zijn dichter tot elkaar gekomen met blijvend respect voor de verschillende rollen. De ingezette route geeft het bestuur de ruimte om de visie van CZ groep op het zorgveld nadrukkelijker uit te dragen. Zichtbaarheid in de media, zoals die in 2023 is bereikt, juichen wij toe. Het verduidelijkt en verstevigt om te beginnen de positie van onze eigen organisatie. Maar een minstens zo belangrijk effect is dat de urgentie omtrent de grote zorgopgaven breder zichtbaar is en dat deze steeds meer wordt gevoeld. Dat helpt om een beweging op gang te brengen, die ervoor zorgt dat we de benodigde veranderingen in het zorgveld daadwerkelijk samen kunnen realiseren.
 
De samenwerking met de Ledenraad is afgelopen jaar goed geweest. Er is een nieuw dagelijks bestuur en dat zoekt actief het contact met ons op. En ondanks dat er meerdere nieuwe leden zijn toegetreden, vervult de Ledenraad haar functie consistent goed en zien we dat er ook aan deze zijde verdieping op de inhoud is, wat ook zeer waardevol is voor de kwaliteit van het gesprek dat we als organen met elkaar voeren.
 
In 2023 is er ook, mede in het licht van de benoeming van de a.i. bestuurder, goed en constructief overleg geweest met de Ondernemingsraad, onder meer over de strategie CZ 2030 en het programma Leiderschap en Organisatie Ontwikkeling.