Actuele risico’s

Ieder kwartaal bespreekt de Raad van Bestuur met het Concern Management Team (CMT) de risicorapportage. Hierin zijn de ontwikkeling en beheersing van de belangrijkste concernrisico’s weergegeven. De risicorapportage wordt tevens besproken in de Audit-Risk commissie (ARC) en de vergadering van de Raad van Commissarissen. Gedurende het jaar kan door wijzigende omstandigheden de omvang van bepaalde risico’s voor CZ groep veranderen. Aan de hand van onder andere KPI’s (key performance indicators) en KRI’s (key risk indicators) wordt dit inzichtelijk gemaakt.

In 2023 maakten onder andere de onderstaande actuele risico’s onderdeel uit van de risicorapportage en de besprekingen van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

Zorgplicht en zorgkosten

Het zal de komende jaren moeilijker worden om de toegang tot zorg voor verzekerden te kunnen garanderen. De zorgkosten stijgen zonder ingrijpen zo hard dat ze andere uitgaven van huishoudens en overheid bedreigen. Dat stelt het zorgstelsel en CZ groep voor een grote uitdaging. Om iedereen zorgtoegang te kunnen bieden zal meer zorg met minder mensen moeten worden geleverd. Dit vereist een massieve zorgtransitie en een fundamentele verandering in hoe CZ groep verzekerden actief ondersteunt in het vinden en gebruik maken van zorg die nodig is.

CZ groep helpt de benodigde transformatie te realiseren, onder andere door te investeren in een verdere digitalisering en automatisering van de dienstverlening en operationele processen en door samenwerkingsverbanden aan te gaan met partners in het veld die dezelfde doelen en verandering nastreven (coalities van aanbieders, maar ook overheden, toezichthouders en andere zorgverzekeraars). Het risico bestaat dat deze transformatie in de zorgmarkt onvoldoende resultaat oplevert, waardoor de toegang, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg in toenemende mate onder druk komen te staan.

Informatietechnologie (IT)

De kernprocessen van CZ groep zijn in hoge mate geautomatiseerd en verlopen via een aantal centraal beheerde IT-systemen. Ook veel van de ondersteunende bedrijfsprocessen zijn sterk afhankelijk van IT. Dit vereist een IT-omgeving met waarborgen voor een optimale beschikbaarheid, betrouwbaarheid, integriteit en continuïteit. Hierbij bestaat veel aandacht voor de versterking van de informatiebeveiliging, mede met het oog op de snelle ontwikkelingen op het gebied van cybercriminaliteit en de introductie van nieuwe wetgeving

CZ groep investeert veel in de verdere modernisering van de IT-omgeving om tot een schaalbaar, modulair en veilig landschap te komen dat geschikt is voor maximale efficiëntie in de bedrijfsprocessen en een optimale dienstverlening aan verzekerden, ook in de toekomst. Het tempo van de vernieuwing van de IT-omgeving is ambitieus en vereist veel van de medewerkers en externe partners waarmee wordt samengewerkt. Het risico bestaat dat hierbij vertragingen ontstaan waardoor de modernisering minder snel wordt gerealiseerd.

Arbeidsmarkt CZ groep

Het werven en behouden van medewerkers is een toenemende uitdaging voor CZ groep door de combinatie van een zeer krappe arbeidsmarkt en de natuurlijke uitstroom van medewerkers (onder ander als gevolg van pensionering en de toegenomen arbeidsmobiliteit). Door veel aandacht te schenken aan recruitment en arbeidsmarktcommunicatie, het creëren van een optimale werksfeer en arbeidsomstandigheden, diversiteit en inclusie en te investeren in de verdere ontwikkeling van medewerkers, probeert CZ groep een aantrekkelijke werkgever te blijven. Het risico bestaat dat CZ groep ondanks deze inspanningen zich geconfronteerd ziet met een tekort aan voldoende gekwalificeerde en ervaren medewerkers waardoor het realiseren van de strategische, financiële en operationele doelstellingen wordt bemoeilijkt.