Sturen en rapporteren op materiële onderwerpen

Wij rapporteren in dit verslag over (duurzaamheids)onderwerpen die het meest relevant (materieel) zijn voor onze belangrijkste interne en externe stakeholders. Deze hebben we geïdentificeerd met behulp van een (impact)materialiteitsanalyse die conform de richtlijnen van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) is uitgevoerd. Het startpunt van de analyse was de toetsing van in de ESRS gedefinieerde Environmental, Social en Governance (ESG) aspecten op voorkomen in onze eigen bedrijfsvoering en waardeketen. Deze toetsing vond plaats aan de hand van interne expertise, openbare (wetenschappelijke) informatie en overleg met branchegenoten. De hieruit volgende selectie van (duurzaamheids)onderwerpen hebben we vervolgens aangehouden tegen de in voorgaande jaren vastgestelde materiële onderwerpen van CZ groep om te bepalen of er onderwerpen misten. De eindlijst van onderwerpen hebben we tot slot voorgelegd aan een ruime selectie van stakeholders door middel van een online enquête. In totaal zijn 12.965 stakeholders bevraagd van wie ruim 11 procent de enquête ingevuld heeft geretourneerd. De resultaten vertegenwoordigen de belangen en standpunten van onze belangrijkste stakeholdergroepen onder wie verzekerden, medewerkers, zorgaanbieders, koepel- en belangenorganisaties, leveranciers en distributiepartners.

De (impact)materialiteitsanalyse geeft de volgende (duurzaamheids)onderwerpen als meest materieel voor CZ groep weer:
 
 

We zien dat onze stakeholders veel belang hechten aan het beschermen van de privacy van onze verzekerden, aan onze inzet op de toegang tot zorg, zorgverzekeringen en (begeleidings-)diensten en aan het zorgen voor sociale veiligheid op de werkvloer.

Materialiteit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Toegang tot producten en diensten
2
Privacy
3
Veiligheid en gezondheid
4
Werk-privé balans
5
Diversiteit
6
Sociale veiligheid
7
Opleiding en ontwikkeling
8
Bedrijfscultuur
9
Corruptie en omkoping (zorgfraude)
10
Klimaatmitigatie
11
Waterverontreiniging
12
Circulaire economie

In de bijlage Materiële onderwerpen CZ groep is meer informatie te vinden over de impacts, risico’s en kansen die met de materiële onderwerpen samenhangen, waar zij in onze waardeketen voorkomen en hun verankering in onze strategie.

Over de materiële onderwerpen rapporteren wij in dit jaarverslag zoveel mogelijk al in lijn met de Corporate Sustainability Reporting Standard (waar de ESRS onderdeel van uitmaken). In 2024 completeren we de materialiteitsanalyse met een financiële materialiteitstoets zodat wij in het jaarverslag over 2024 op basis van een volwaardige dubbele materialiteitsanalyse zullen rapporteren.