Geconsolideerde balans per 31 december 2023

(na resultaatbestemming)

Lees meer ›Geconsolideerde balans per 31 december 2023

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2023

Lees meer ›Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2023

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2023

Lees meer ›Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2023

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2023

De Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A.

Lees meer ›Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2023

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijbehorende kosten of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten verminderd met lineaire afschrijvingen op basis van geschatte economische levensduur.

Lees meer ›Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Grondslagen voor het bepalen van het resultaat

Met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen voor de balansposten, wordt het resultaat bepaald als verschil tussen de aan het boekjaar toerekenbare opbrengsten en kosten, berekend op basis van historische kostprijzen.

Lees meer ›Grondslagen voor het bepalen van het resultaat

Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Lees meer ›Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht

Basisverzekering

CZ groep voert de Zorgverzekeringswet uit. De invulling van de dekking van deze basisverzekering wordt door de overheid bepaald.

Lees meer ›Basisverzekering

Risicomanagement

Bij CZ groep wordt gewerkt met het ‘Three Lines’-model. Dit model structureert drie rollen binnen risicomanagement, met elk hun eigen taak en verantwoordelijkheid.

Lees meer ›Risicomanagement

1 Immateriële vaste activa

Het mutatieoverzicht van de immateriële vaste activa luidt als volgt:

Lees meer ›1 Immateriële vaste activa