Klimaatverandering

Klimaatverandering is een relevant onderwerp voor CZ groep. Onze bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering en het verlagen van negatieve impact op het milieu van onze bedrijfsvoering, is verwerkt in het CZ-milieubeleid en in onze ketensturing via beleggingen, concerninkoop en zorginkoop. Overkoepelend werken we momenteel aan de CZ-klimaatstrategie waarin we belichten hoe onze inspanningen in samenhang toewerken naar een volledig klimaatneutrale bedrijfsvoering, zowel voor wat betreft onze eigen bedrijfsactiviteiten als de aan ons gelieerde activiteiten in de waardeketen en beleggingen.

Via onze zorginkoop bevinden zich in de keten organisaties als zorgaanbieders en producenten die gezamenlijk bijdragen aan klimaatverandering. RIVM heeft uitgerekend dat de Nederlandse zorgsector voor zo’n 7 procent bijdraagt aan de totale uitstoot van broeikasgassen. Als financiële dienstverlener is de directe impact van de bedrijfsprocessen van CZ groep op het klimaat beperkt. Niettemin hebben we continu aandacht voor het verduurzamen van onze bedrijfsvoering en sturen we actief op onze milieuprestaties, waaronder het verlagen van onze CO2-footprint. In onze beleggingen houden we rekening met de maatschappelijke impact van organisaties en de landen waarin we beleggen. Enerzijds proberen we zoveel mogelijk te voorkomen dat we via beleggingen bij zaken betrokken raken die een negatieve impact hebben. Anderzijds ondersteunen we als investeerder graag organisaties die positief bijdragen aan verbeteringen voor mens, milieu en maatschappij.

CZ groep respecteert de principes van de UN Global Compact. Wij committeren ons aan het Akkoord van Parijs en dragen waar relevant en mogelijk bij aan het beperken van de uitstoot van broeikasgassen, met het doel de opwarming van onze aarde ruim onder de 2 graden te houden. Ook houden wij ons aan de Nederlandse Klimaatwet en ondersteunen we het onderliggende Klimaatplan 2021-2030 en het doel om in 2030 in Nederland een reductie van de CO2-uitstoot van 55 procent ten opzichte van 1990 te realiseren.

Eigen organisatie

Onze bedrijfsvoering heeft op verschillende manieren invloed op het milieu en het klimaat. Een belangrijke factor die hieraan bijdraagt is energieverbruik, specifiek van onze kantoorpanden, mobiele kantoren, servicekantoren en thuiswerkplekken, ons elektrisch wagenpark en de catering op onze locaties. Daarnaast speelt het gebruik en verbruik van materialen en grondstoffen een rol, waaronder water, papier, fossiele brandstoffen en kantoorartikelen voor onze kantoren en thuiswerkplekken. Afvalverwerking, voortvloeiend uit kantoorwerkzaamheden, catering en sanitaire voorzieningen, is ook een belangrijke factor. Ook zijn er emissies naar de lucht en uitstoot van CO₂-gassen, die veroorzaakt worden door verbruik van energie, grondstoffen en materialen, vervoersbewegingen en de verwerking van ons afval. Tot slot heeft onze inkoop van diensten en goederen natuurlijk ook invloed op het milieu en klimaat.

Beleid

Het in 2023 opgestelde milieubeleid van CZ groep zet de hoofdlijnen uit voor het verduurzamen van onze eigen organisatie. Het belangrijkste doel van dit beleid is het minimaliseren van onze eigen klimaatfootprint, waardoor we actief kunnen bijdragen aan klimaatmitigatie. Door zelf proactief te handelen, dragen we als organisatie bij aan een gezondere wereld. Het milieubeleid van CZ groep is ontwikkeld door de afdeling Facilitair Bedrijf. Deze afdeling biedt ondersteuning aan de hele organisatie met diensten en middelen, variërend van vastgoedbeheer en gebouwenonderhoud tot de inkoop en het beheer van leveranciers voor producten en diensten zoals kantoorbenodigdheden, energie, installatieonderhoud, catering en afvalverwerking.

De afdeling Facilitair Bedrijf is verantwoordelijk voor het sturen op de uitvoering van het CZ-milieubeleid, onder leiding van de directeur Financiën en in opdracht van de Raad van Bestuur. De uitvoering van dit beleid is ingericht volgens de normen van ISO 14001:2015, waarbij ook de CZ-milieubeleidsverklaring is opgesteld. CZ groep voldoet aan de normen van ISO 14001 en heeft in 2023 het certificaat hiervoor ontvangen. We onderhouden regelmatig contact met stakeholders om het milieubeleid actueel en relevant te houden. Er vinden overleggen plaats met vertegenwoordigers van de gemeenten waar onze kantoren zijn gevestigd, met leveranciers die onze panden bevoorraden en met dienstverleners die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Het volledige milieubeleid van onze organisatie is hier te raadplegen.

Maatregelen en middelen

Om energieverbruik te reduceren, hebben we onze kantoorgebouwen in de zomer een graad minder gekoeld en in de winter een graad minder verwarmd. Aanvullend passen we eco-regeltechniek toe in alle eigen gebouwen en faciliteren we geen warm water meer bij de sanitairblokken. Het totale energieverbruik willen we ook reduceren op basis van het benodigde aantal werkplekken. Tot slot willen we in de toekomst plantaardige eiwitten in het cateringassortiment verhogen.

Wij willen als organisatie brandstofverbruik zoveel mogelijk reduceren. Vanaf 1 januari 2024 schrijft de leaseregeling voor dat er alleen nog maar elektrische auto's besteld kunnen worden. Parallel daaraan hebben we het aantal laadpalen op kantoor uitgebreid. Deze laadpalen werken volledig met groene stroom.

Doelen

Wij hebben onszelf termijngebonden en resultaatgerichte CO2-reductiedoelen gesteld ten aanzien van klimaatmitigatie, met doelen voor 2023, 2025, 2030 en 2050. Met deze doelen zijn wij voornamelijk gefocust op het reduceren van onze uitstoot.

Doelen 2023 en 2025

Voor 2023 hebben wij het doel gesteld om voor onze eigen bedrijfsvoering (Scope 1 en 2) CO2-neutraal te zijn. Voor de CO2­-footprint die we niet konden voorkomen, hebben we dit jaar met compensatie gewerkt. Vanaf 2023 passen we dit toe voor onze scope 1­ en 2­ emissies en we willen dit vanaf 2025 ook voor scope 3­ emissies toepassen (al dan niet gedeeltelijk).

Voor Scope 1 en 2 is het doel voor 2025 een vermindering van 40 procent van onze totale CO2-footprint ten opzichte van basisjaar 2022 (889 ton CO2). Deze reductie realiseren we voornamelijk door de vermindering van gasverbruik in panden die samenhangt met een verlaging van vierkante meters bruto oppervlak, door de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen van leaseauto’s (als gevolg van de overgang op het elektrisch rijden) en door het verminderen van ongesorteerd restafval.

Fossiele  brandstof

Energieverbruik

Ongesorteerd restafval

Leaseauto’s 79% minder brandstofverbruik t.o.v. 2022

Gas 16% minder t.o.v. 2022

23% minder t.o.v. 2022

Bedrijfsauto’s 84% minder brandstofverbruik t.o.v. 2022

Elektra 9% minder t.o.v. 2022

Stadsverwarming 14% minder t.o.v. 2022

Doelen 2030 en 2050

Ons doel voor 2030 is CO2-neutraal te zijn en het doel voor 2050 is volledige klimaatneutraliteit voor onze gehele bedrijfsvoering (Scope 1, 2 en 3). CO2-neutraal betreft enkel neutraliteit op de CO2-uitstoot. Dit kan bereikt worden door middel van compensatie van de restuitstoot. Klimaatneutraal houdt in dat het bedrijf naast een volledige reductie van broeikasgassen ook geen andere negatieve effecten op het klimaat veroorzaakt.

CO₂-footprint

De emissies die samenhangen met de bedrijfsvoering van CZ groep worden conform de CO₂-Prestatieladder (gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol) in een zogenaamde CO₂-footprint vastgesteld. Deze footprint bestaat uit drie verschillende categorieën ('scopes') emissies.

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Scope 1 heeft betrekking op uitstoot (emissie) die direct samenhangt met installaties of andere uitstoot bronnen van CZ groep waar wij direct invloed op uit kunnen oefenen, zoals ons (lease)wagenpark en de verwarmingsinstallaties.

Scope 2 omvat indirecte emissies die ontstaan als gevolg van ons gebruik van stadswarmte, het opwekken van de elektriciteit die wij als organisatie gebruiken en ons zakelijk verkeer (openbaar vervoer en/of privéauto).

Scope 3 heeft betrekking op indirecte emissies die ontstaan als gevolg van onze bedrijfsvoering maar waar wij niet direct zelf invloed op uit kunnen oefenen omdat het geen bronnen of installaties betreft die in ons bezit zijn. Het gaat bijvoorbeeld om uitstoot die veroorzaakt wordt in het productieproces van producten en/of diensten die we inkopen, door thuiswerkplekken en door de verwerking van afval. Ook de uitstoot die veroorzaakt wordt door het woon-werkverkeer van onze medewerkers, valt onder scope 3.

Het zorgveld

De meest negatieve klimaatimpact die de zorg veroorzaakt, is afkomstig van niet duurzaam opgewekte energie. Het gaat dan om energie voor gebouwen en mobiliteit van zorgorganisaties zelf, maar ook in de lange keten van leveranciers voor de zorg. Vanwege dit hoge verbruik, draagt de zorgsector bij aan de opwarming van de aarde. Overstap op duurzame energiebronnen enerzijds en energiebesparing anderzijds, moeten bijdragen aan klimaatmitigatie en een verminderde klimaatimpact van de zorgsector. Als inkoper van zorg en (mede)ondertekenaar van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0, heeft CZ groep invloed op dit thema.

Beleid

In ons inkoopbeleid integreren we duurzaamheid in lijn met de doelstellingen van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0, waar we in 2023 onze handtekening onder hebben gezet. We richten ons op het bevorderen van gezondheid door een gezonde leefstijl en omgeving, en verhogen bewustzijn over de milieu-impact van de zorgsector. In de Green Deal Zorg is het tegengaan van klimaatverandering opgenomen met als doel een 55 procent reductie in CO2-uitstoot tegen 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. Uit de Green Deal Zorg is het Uitvoeringsplan van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) voortgekomen. Wij hebben de Green Deal Zorg ondertekend en ons aan het uitvoeringsplan gecommitteerd. In het plan is opgenomen met welke doelstellingen van de Green Deal Zorg zorgverzekeraars, zorgkantoren en ZN zelf concreet aan de slag gaan. Daarbij richten we ons ook op klimaatmitigatie.

Vanuit de samenwerking binnen ZN, zetten zorgverzekeraars en zorgkantoren gezamenlijk in op deze doelen, waarbij de nadruk ligt op thema's zoals CO2-emissiereductie. Ook zijn er doelen op het vlak van circulair werken, afvalvermindering en het verminderen van de milieubelasting van medicatie, om zo een uniforme richting en beweging in de sector te garanderen.

In het zorginkoopbeleid zijn per zorgsoort voorwaarden opgenomen die duurzaamheid bevorderen. De reikwijdte van dit beleid behelst de gehele zorgsector in Nederland. Binnen CZ groep is de Directeur Zorg verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, dat beschikbaar is via een extern inkoopplan, webinars en gesprekken met individuele zorgaanbieders. In 2024 zullen we een nieuw beleidsstuk Zorg ontwikkelen, waarin we de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vereisten integreren.

Maatregelen en middelen

Als zorgverzekeraar benutten we onze invloed in zorginkoop om de verduurzaming van de zorgsector te versnellen en daarmee ook in de toekomst passende zorg veilig te stellen. Dit doen we zowel zelfstandig als in samenwerking met andere zorgverzekeraars. In onze inzet voor bevordering van duurzaamheid in de zorgsector nemen we verschillende rollen aan, afhankelijk van onze positie en de context of deelsector van de zorg waarin we ons bevinden.

Allereerst agenderen we, vanuit Zorgverzekeraars Nederland, steeds het belang van duurzaamheid door bij te dragen aan politieke en bestuurlijke debatten, met als doel gezamenlijke oplossingen te vinden voor de uitdagingen die de verduurzaming met zich meebrengt. Ten tweede richten we ons op bewustmaking; we willen dat onze medewerkers en verzekerden zich bewust zijn van de klimaatimpact van zorgverlening en de rol die zij kunnen spelen in het verduurzamen van de sector. Ten derde ondersteunen we effectieve initiatieven in het zorgveld, die we helpen groeien door ze te delen als best practices. Ons vierde speerpunt is het aanjagen van duurzaamheid door duurzaamheidsprincipes op te nemen in ons inkoopbeleid, zoals minimumeisen of bewezen best practices. Hierbij focussen we op onze gecontracteerde zorgaanbieders en Wlz-aanbieders in onze zorgkantoor-regio’s. Tot slot spelen we een verbindende rol in het zorgveld, waarbij we de brug slaan tussen beleid en praktijk door onze relaties met zorgaanbieders en patiënten, cliënten of verzekerden.

Om de dialoog over duurzaamheid met zorgverleners naar een hoger niveau te tillen, hebben we geïnvesteerd in scholing van onze zorginkopers via e-learnings, gesprekshandreikingen en verdiepingssessies, zodat zij beter in staat zijn gesprekken met zorgaanbieders te voeren over duurzaamheid. We reikten de CZ-zorgprijs voor duurzaamheid uit, waarmee we een podium geven aan best practices op het gebied van het verduurzamen van de zorg. Ook voerden we gesprekken in de sectoren met de grootste milieu-impact. Zorgaanbieders met meer dan 250 FTE zijn gevraagd om vóór 1 januari 2024 een bestuurlijk vastgestelde CO2-routekaart inclusief vastgoed beheerplan op te stellen. Inkopers gingen met zorgaanbieders de dialoog aan over ambities, kansen en noodzakelijke verbeteringen op het gebied van duurzaamheid, waaronder de belangrijkste verduurzamingsacties met de meeste impact voor CO2-reductie. Focus ligt hierbij op initiatieven die bewezen en niet-kostenverhogend zijn en waarmee zorgaanbieders direct hun klimaat- en milieu-impact kunnen verlagen.

Doelen

Jaarlijks bepalen we nieuwe doelen die we vastleggen in het inkoopbeleid voor het erop volgende jaar. Deze bespreken we met de zorgaanbieders. De focus voor verduurzaming en klimaatmitigatie met behulp van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 ligt op het verduurzamen van gebouwen, energie en vervoer door zorgaanbieders, in lijn met het Klimaat- en Energieakkoord van Parijs dat is gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Met het hele zorgveld streven we naar 55 procent reductie in directe CO₂-uitstoot tegen 2030, vergeleken met het basisjaar 2018 (het basisjaar wordt vanaf 2030 elke 5 jaar geactualiseerd), en naar klimaatneutraliteit in 2050. Deze reductie omvat allereerst de eigen bedrijfsvoering van de zorgverleners. Daarnaast behelst deze ook bepaalde elementen van de upstream en downstream waardeketen, met name gericht op goederen en diensten binnen het zorgveld.

Een specifiek subdoel is het bereiken van gemiddeld 30 procent CO₂-reductie voor vastgoed en energie eind 2026 en dit wordt afgestemd op sectorbrede ontwikkelingen. Basis voor de reductie is het monitoren van ‘portefeuillekaarten’ door het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg, het kenniscentrum voor CO₂-reductie van het zorgvastgoed. Verder zien we dat de CO₂-emissie van zorgaanbieders gerelateerd is aan vastgoed, energie en de mobiliteit van medewerkers, patiënten en bezoekers. Hoewel de zorgsector, zowel cure als care, nog niet vooroploopt in het verkleinen van de CO₂-footprint, wordt er vooruitgang geboekt. Vele zorginstellingen stellen hun CO₂-footprint vast of zijn hiermee bezig. Er is afgesproken dat de CO₂-footprint van de zorgsector landelijk gemonitord gaat worden. Totdat deze landelijke monitoring is opgezet, gebruiken we data van onafhankelijke onderzoeken om inzicht te krijgen in de CO₂-footprint van onze zorginkoop.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Als zorgverzekeraar zijn wij verplicht financiële reserves aan te houden. Een deel hiervan beleggen wij. Dat doen we vanzelfsprekend weloverwogen en gespreid, met oog voor mens, maatschappij, milieu en onze stakeholders. Dit geldt natuurlijk voor de gehele beleggingsportefeuille van CZ groep. Wij vinden het vanzelfsprekend dat we onze negatieve impact op mens, maatschappij en milieu zoveel mogelijk willen voorkomen. Door ons Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) beleid, en de instrumenten die daarin worden gebruikt, hebben wij een positieve impact. Bijvoorbeeld door onze positieve selectie sluiten wij veel grote vervuilers uit.

Beleid

In onze beleggingen houden we rekening met de maatschappelijke impact van organisaties en de landen waarin we beleggen. Het voorkomen van negatieve impact (do no harm) door onze beleggingen vormt de basis van het beleid. Parallel ondersteunen we als investeerder graag zaken die positief bijdragen (do good) aan verbeteringen voor mens, milieu en maatschappij. Door duurzaam en verantwoord te beleggen, streven we na om zowel financiële als maatschappelijke waarde te creëren. Om dat te bereiken, passen we ons beleid continu aan waar nodig, zonder een vastgestelde tijdshorizon. Hoe we duurzaam en verantwoord beleggen, hebben we vastgelegd in ons CZ-beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB).
 
In onze beleggingsstrategie houden wij ons aan strikte maatschappelijke richtlijnen. We geven daarnaast de voorkeur aan beleggen in ondernemingen die beter presteren op het gebied van mens, milieu en maatschappij (ESG-thema’s). We ondersteunen initiatieven die bijdragen aan de focus Sustainable Development Goals van CZ groep.

Het bestuur van CZ groep wordt bij de beleggingen ondersteund door de MVB-commissie die erop toeziet dat aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Naast de wettelijke verplichtingen die gelden op het gebied van beleggen, passen we ook verschillende internationale richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord beleggen toe. Sinds 2012 onderschrijven wij via de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars de United Nations Global Compact (UNGC) en de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI). Daarnaast voldoen ondernemingen waarin wij beleggen aan maatschappelijke richtlijnen zoals bijvoorbeeld de OESO richtlijnen. Bovendien gebruiken wij de instrumenten positieve selectie, engagement, voting en/of uitsluiting om er op te sturen dat de bedrijven en landen waarin wij beleggen de principes van verschillende conventies en initiatieven naleven. Informatie over de richtlijnen die wij ondersteunen en de conventies/initiatieven waar we op sturen is uitgebreid te vinden in onze themavisie.

Maatregelen en middelen

We hebben onze inspanningen op het gebied van klimaatmitigatie in 2023 gecontinueerd in lijn met de maatregelen van voorgaande jaren. Focus lag hierbij op de verdere implementatie van ons Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB)-beleid dat in de voorgaande jaren is ontwikkeld. Instrumenten die wij tot onze beschikking hebben zijn ESG-integratie, positieve selectie, uitsluitingen en voting en engagement.

Door onze positieve selectie sluiten we veel grote vervuilers uit. En met onze eigen CO₂-reductiedoelstellingen zorgen we dat we in lijn met het klimaatakkoord van Parijs blijven opereren. Bovendien zijn wij via onze externe engagementmanager aangesloten bij het investeerdersinitiatief Climate Action 100+, waarin bedrijven die veel CO₂ uitstoten worden aangespoord om hun emissies te verlagen. Daarbij is ook aandacht voor de eis dat bedrijven geen lobbyactiviteiten ondernemen die effectief klimaatbeleid ondermijnen, los van schadelijke lobbypraktijken. Door middel van engagements gaan we het gesprek aan met bedrijven om veranderingen door te voeren. Ook monitort CZ groep momenteel de uitstoot van haar beleggingen en zijn we druk om voldoende assurance op onze berekeningen te verkrijgen, zodat wij in 2025 dit kunnen opnemen in onze Scope 3 rapportage in het jaarverslag met bijbehorende assurance.

In het MVB-beleid zijn deze instrumenten en maatregelen in detail uitgewerkt. Informatie over de voortgang van onze actieplannen en beleid rapporteren wij sinds 2023 jaarlijks en kan geraadpleegd worden via onze site.

Doelen

Om de impact van onze beleggingen te bepalen, maken we de CO₂-footprint van onze beleggingsportefeuille inzichtelijk. Vanuit dit inzicht verkennen we mogelijkheden om onze footprint verder te verlagen. Dit proces is opgenomen in onze jaarlijks geactualiseerde MVB-routekaart, een integraal onderdeel van onze MVB-rapportage. Onze CO₂-doelstellingen zijn vrijwillig vastgesteld om in lijn met het klimaatakkoord van Parijs, netto nul uitstoot te hebben in 2050. Het doel voor onze beleggingsportefeuille, exclusief de categorie geldmarkt, is een 100 procent reductie in 2050, waarbij we 2019 als basisjaar nemen. We hanteren tussentijdse doelen van 55 procent reductie in 2030 en 85 procent in 2040. Voor het meten en monitoren van onze voortgang gebruiken we de PCAF-methodologie. Deze doelstellingen en vorderingen delen we met stakeholders via onze jaarlijkse rapportages op onze site. Momenteel zijn onze doelstellingen nog niet wetenschappelijk onderbouwd, maar ze zijn wel in lijn met de doelen van het Parijs Akkoord. Op dit moment zijn we bezig om in 2025, aan de hand van onze Scope 3 rapportage, ook passende en onderbouwde doelen te kunnen formuleren.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Via ons beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) geven we richting aan het inzetten van onze inkoopkracht voor duurzaamheidsdoelen. In 2021 hebben we vastgesteld dat onze grootste milieu- en klimaatimpact voornamelijk voortkwam uit de inkoop van facilitaire diensten en IT-producten. We streven ernaar om de impact van deze categorieën op het milieu en het klimaat zoveel mogelijk te beperken. Voor duurzame facilitaire inkoop hebben we in 2023 gewerkt aan het aanscherpen van onze inkoopvoorwaarden en gunningscriteria aan de hand van de MVI Criteriatool van de Rijksoverheid. Hierin staan milieubepalingen, zoals kwaliteitskenmerken of uitstoot gerelateerde bepalingen, die we meenemen bij inkooptrajecten voor specifieke producten. Aanvullend hierop hebben we in 2022 met leveranciers gewerkt aan de ontwikkeling van algemene inkoopvoorwaarden. Dit heeft geleid tot diverse nieuwe bepalingen die vanaf 2023 een plek in ons inkoopbeleid hebben gekregen, zoals voorwaarden ten aanzien van het gebruik van een milieumanagementsysteem, inzicht in CO2-uitstoot en circulair inkopen. Ook hebben we de eerste stappen gezet tot het inzichtelijk krijgen van de Scope 3 uitstoot van onze leveranciers. In 2024 gaan we dit verder uitwerken.

Footprint en compensatie

Footprint

Op dit moment heeft CZ groep inzicht in de Scope 1 en 2 cijfers, dit jaar had CZ groep in Scope 1 en 2 een uitstoot van 871 ton CO2. In 2024 maken wij onze Scope 3 ook inzichtelijk.

CO2 footprint 2023 (aangegeven in ton CO₂)

 

2022

2023

Δ%

Reductiedoel 2024

Footprint-doel 2024

Aardgasverbruik

247

257

+4%

-5%

0%

Stadsverwarming

83

74

-11%

-2%

0%

Elektriciteit

-

-

-

 

0%

Verbruik auto's (lease en eigen beheer)

421

364

-14%

-35%

0%

Zakelijke kilometers eigen auto

138

176

+28%

n.t.b.

0%

Totaal

889

871

-2%

 

0%

Compensatie

Het reduceren van onze uitstoot is natuurlijk het primaire doel, helaas blijft er dan wel een resterende uitstoot over. De resterende Scope 1 en 2 uitstoot van 2023 heeft CZ Groep dit jaar gecompenseerd. Alle uitstoot die we zelf niet konden minimaliseren, ongeveer 900 ton in 2023, hebben we gecompenseerd met carbon credits. We hebben ons aangesloten bij het compensatieproject van Trees for All, in Mexico. Door middel van de aangekochte credits zijn eind 2023 de betreffende bomen voor CZ geplant. Het compensatieproject is 100 procent Plan Vivo-gecertifieerd. De carbon credits die wij hebben aangekocht, zijn afkomstig van een 100 procent biogeen verwijderingstraject. Dit houdt in dat het CO₂-uitstoot verwijdert uit de atmosfeer door middel van het aanplanten van bomen. De carbon credits van Plan Vivo-projecten zijn (nog) niet geclassificeerd als Corresponding Adjustments (CA).

Plan Vivo is een internationale standaard voor CO₂-compensatie die zich specifiek richt op lokale gemeenschappen. Daarbij wordt niet alleen koolstofvastlegging gegarandeerd, maar speelt impact op biodiversiteit, leefomstandigheden en duurzaam landbeheer ook een rol. Een Plan Vivo-project vereist een reeks van handelingen om certificering daadwerkelijk mogelijk te maken. De belangrijkste component in het voortraject is het Project Development Plan (PDP): een gedetailleerde weergave van hoe het project wordt uitgevoerd, wat de output zal zijn en hoe eventuele risico’s worden gemitigeerd. Het maken van een PDP kan maanden in beslag nemen en is specialistenwerk. Plan Vivo keurt een project goed op basis van een Project Development Plan. Hiervoor wordt een project getoetst aan een uitgebreide lijst van indicatoren, onder andere op het gebied van sociale zekerheden, landrechten, legaliteit en biodiversiteit.