Externe ontwikkelingen

Wereldwijd gezien was er in 2023 wederom sprake van een onrustig jaar. De oorlog in Oekraïne, de strijd tussen Israël en Hamas en politieke instabiliteit op diverse andere plekken in de wereld, maken dat gevoelens van sociale onveiligheid en economische onzekerheid aanhouden. Dit heeft ook invloed op het leven in Nederland. Bovendien hadden we dit jaar in eigen land te maken met de val van het kabinet en daardoor vervroegd uitgeschreven verkiezingen. Op tal van onderwerpen stond het debat op scherp, hoewel er voor de zorg in het verkiezingsdebat weinig aandacht was.

Voor CZ groep zijn de ontwikkelingen met de grootste impact op onze strategie, bedrijfsvoering en waardeketen, ontwikkelingen die al langere tijd in het zorgveld en de zorgverzekeringsmarkt spelen. Het gaat om de toenemende druk op de toegang tot zorg, wijzigingen in klantverwachtingen, veranderingen in de marktdynamiek en toenemende (omvangrijke) wet- en regelgeving.

Druk op toegang tot zorg

De toegankelijkheid van de zorg staat sterk onder druk en de verwachtingen zijn dat deze druk in de komende jaren nog groter wordt. Op basis van de Arbeidsmarktprognose zorg en welzijn 2023 verwacht het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat er in Nederland in 2032 bijna 173.000 zorgmedewerkers te weinig zijn om aan de vraag naar zorg te kunnen voldoen. Tegelijkertijd blijkt uit de Rijksbegroting 2023 dat de netto zorguitgaven in de periode 2022-2026 met een kleine 30 procent zullen toenemen. Dit betekent dat onze opdracht om onze verzekerden tegen een betaalbare premie toegang te bieden tot de zorg die nodig is, de komende jaren extra onder druk komt te staan. In onze strategie heeft deze ontwikkeling en de benodigde transitie van het zorgveld om het tij te keren, topprioriteit.

Wijzigende klantverwachtingen (verdere digitalisering)

Onze verzekerden willen vaker snel, gemakkelijk en digitaal geholpen worden. Hierbij verwachten zij een persoonlijke benadering, zoals zij die ook gewend zijn in andere branches. Nieuwe technologische mogelijkheden en gebruik van data bieden kansen om vanuit CZ groep nieuwe servicenormen richting onze verzekerden te realiseren. Tegelijkertijd zien we mogelijkheden om een deel van de zorgvraag van onze verzekerden in te vullen met behulp van digitale innovaties. Daarmee verlagen we de druk op toegang tot zorg. Voor al deze ontwikkelingen hebben wij uitgebreid aandacht in onze strategie.

Veranderende marktdynamiek

In de afgelopen jaren hebben zich verschillende wijzigingen in de zorgverzekeringsmarkt voorgedaan die de komende jaren tot een verandering in de dynamiek zullen leiden. Zo is per 1 januari 2023 de korting op collectieve basisverzekeringen vervallen en is voor de verbetering van het systeem van risicoverevening gewerkt met een bandbreedteregeling. Met ingang van boekjaar 2024 is deze vervangen door het principe van ‘constrained regression’ dat de over- en ondercompensatie van bepaalde subgroepen grotendeels beëindigt. Hiernaast zien we dat de markt verder digitaliseert en dat het online afsluiten van verzekeringen toeneemt. Met onze strategie spelen we op het geheel van veranderingen in.

Toenemende wetgeving en ketenverantwoordelijkheid

Als financiële dienstverlener en zorgverzekeraar in het bijzonder, constateren we de afgelopen jaren dat de eisen vanuit (met name Europese) wet- en regelgeving in omvang en complexiteit stijgen. Zo hebben we momenteel te maken met onder andere de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de Digital Operational Resilience Act (DORA), de Artifical Intelligence Act (AI act) en de Sanctiewet. Toezichthouders en ketenpartners nemen een grote rol (of krijgen deze toebedeeld) ten aanzien van de monitoring van de naleving. Deze ontwikkeling vraagt om investeringen in kennis en ervaring en de allocatie van middelen. Dit alles is in onze strategie geborgd.