Materialiteits­bepaling

Bij de bepaling van onze materiële onderwerpen (waarover wij in dit jaarverslag rapporteren) hebben wij rekening gehouden met de toepassingsvoorschriften van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ten aanzien van de waardeketen en de analyse van de impact-materialiteit. Tevens hebben wij gebruik gemaakt van de EFRAG Implementation Guidance.

Wij hebben voor onze materialiteitsbepaling de volgende stappen gevolgd:

  • Vaststelling van onze waardeketen met inbegrip van een analyse van onze stakeholders;

  • Identificatie van daadwerkelijke en potentiële (positieve) en negatieve impacts in onze waardeketen (longlist);

  • Beoordelen van de geïdentificeerde impacts op materialiteit, wat leidde tot vaststelling van materiële onderwerpen (shortlist).

Aanvullend hebben wij de vastgestelde materiële onderwerpen getoetst bij onze belangrijkste stakeholdergroepen op het belang wat zij er per onderwerp aan hechten in relatie tot onze rol in de waardeketen en hun inschatting van onze (potentiële) impact per onderwerp. Dit heeft geleid tot de impact-materialiteitsmatrix die wij in dit verslag presenteren.

Vaststelling waardeketen

Het in kaart brengen van de waardeketen van CZ groep is in 2022 gestart met het gezamenlijk uitwerken van een algemene waardeketen voor zorgverzekeraars binnen branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op basis van het waardeketenmodel van Michael Porter. Vanuit dit generieke zorgverzekeraarsmodel hebben we in 2023 de nadere invulling voor CZ groep vormgegeven, rekening houdend met de toepassingsvoorschriften van de ESRS. Dit betekent dat we onder meer onze belangrijkste activiteiten, distributiekanalen, klantsegmenten en zakelijke relaties in kaart hebben gebracht. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van interne documentatie zoals divisieplannen en -rapportages, ‘In control statement’-processen, spend-analyses met leveranciersinformatie en input vanuit due diligenceprocessen van vermogensbeheer. Deze invulling is getoetst en verfijnd in diverse werksessies met vertegenwoordigers uit de divisies, geverifieerd door divisiedirecteuren en besproken met de Raad van Bestuur. Een aanvullende analyse van kapitaalstromen (multi capital benadering) heeft ook plaatsgevonden, evenals een analyse op waar in de keten met internationale partners wordt samengewerkt. Het eindresultaat is vastgesteld door de Raad van Bestuur en ten behoeve van (externe) communicatie in vereenvoudigde vorm opgemaakt en gepubliceerd in dit jaarverslag (zie Onze waardeketen).

Identificatie impacts

Op basis van de kennis en kunde van verschillende interne experts, openbaar beschikbare informatie en overleg met branchegenoten en onder begeleiding van externe experts is in de eerste helft van 2023 een inschatting gemaakt van waar impacts met betrekking tot ESG-thema’s voorkomen in de waardeketen van CZ groep. Hierin zijn de voormalige materiële onderwerpen van onze organisatie meegenomen (zoals gepubliceerd in de jaarverslagen 2022, 2021 en eerder) en de lijst met duurzaamheidsthema’s zoals deze in de toepassingsvoorschriften van de ESRS (ESRS 1) is opgenomen. De eerste inschatting is nader uitgewerkt (eveneens in lijn met de ESRS-toepassingsvoorschriften) in impacts op mens en/of omgeving, in positieve en negatieve impacts, potentieel of daadwerkelijke risico’s of kansen, tijdshorizonnen en plaats van voorkomen in de waardeketen. Dit alles is onderbouwd op basis van openbare bronnen, uitkomsten van ‘due diligence’-processen en (gepubliceerde) onderzoeken. De uitwerking heeft plaatsgevonden in diverse interne werksessies met input vanuit verschillende divisies. Ten aanzien van de duurzaamheidsimpacts in het zorgveld, is er nauw samengewerkt met branchegenoten binnen Zorgverzekeraars Nederland. In tussentijdse toetsingen van de voortgang zijn divisiedirecteuren en de Raad van Bestuur betrokken.

Beoordeling materialiteit

De geïdentificeerde negatieve impacts zijn gescoord op schaal, reikwijdte en onomkeerbaar karakter. De positieve impacts zijn gescoord op schaal, reikwijdte en de waarschijnlijkheid van voorkomen. In dit proces is gebruik gemaakt van de 5-puntsschalen die in de EFRAG Implementation Guidance zijn voorgesteld. De beoordeling is tot stand gekomen door ‘professional judgement’ op basis van actuele openbare informatie en onderzoeken, overleg met branchegenoten (binnen Zorgverzekeraars Nederland), interne kennis van de markt en van standpunten en belangen van stakeholders (als gevolg van onze continue stakeholderdialoog) en met externe begeleiding bij de toepassing van de schalen. De uitkomsten zijn tussentijds getoetst bij divisiedirecteuren en de Raad van Bestuur. De definitieve scores hebben geleid tot de identificatie van de materiële onderwerpen voor CZ groep (≥ 3,5 score). Deze zijn – na extra toetsing bij stakeholders - bekrachtigd door de Raad van Bestuur. Zie Materiële onderwerpen CZ groep voor meer informatie.

Toetsing bij stakeholders

Alvorens tot definitieve vaststelling van de materiële onderwerpen van CZ groep over te gaan, hebben we de uitkomsten van de impact-materialiteitsanalyse extra getoetst bij onze belangrijkste stakeholdergroepen. Dit hebben we in de vorm van een online enquête gedaan die we uitgestuurd hebben onder 12.965 stakeholders, onder wie verzekerden, medewerkers, zorgaanbieders, koepel- en belangenorganisaties, distributiepartners en leveranciers. Ruim 11 procent heeft de vragenlijst ingevuld geretourneerd. De enquête bestond uit drie vaste vragen per materieel thema: 1) hoe belangrijk vindt u dit thema voor CZ groep, 2) welke impact denkt u dat CZ groep nu op dit thema heeft, en 3) welke invloed denkt u dat CZ groep in de toekomst op dit thema kan hebben. We hebben de antwoorden van respondenten geclusterd in de groepen Klant (verzekerden en Ledenraadsleden), Zorg- en welzijnsveld (o.a. zorgaanbieders, koepelorganisaties, gemeentes en patiëntenorganisaties), Medewerkers en Overig (distributiepartners en leveranciers) en de gemiddelde scores van deze groepen met gelijke weging gecombineerd tot uitkomsten die de impact-materialiteitsmatrix vormgeven. Zie Materiële onderwerpen CZ groep voor meer informatie.