Stakeholderdialoog 2023

  

Stakeholder

Contactvorm

Gespreksonderwerpen 2023

Upstream

Regelgevers & toezichthouders

Raad van Commissarissen (RvC)

Structurele vergaderingen met RvB en Ledenraad, overleg met directieleden, OR en externe accountant, themabijeenkomsten en netwerkevenementen

O.m. solvabiliteit, reputatiemanagement, risicomanagement, compliance, auditresultaten, jaarcijfers, vermogensbeheer, strategie, samenstelling RvB/RvC en topstructuur, zorginhoudelijke onderwerpen, stand van zaken informatiebeveiliging en premiebeleid, bedrijfsplannen, beloningsbeleid, commercieel seizoen, coronapandemie, digitalisatie, (zorg)innovatie, (ICT)security, leiderschap, strategie CZ

De Nederlandsche Bank (DNB)

Regulier overleg, themaoverleggen, rapportages en ad hoc contact via de Toezichthouderdesk, toetsingstraject nieuwe RvB en RvC-leden, beantwoorden en opvolging geven aan informatieverzoeken en eventuele wijzigingen

O.m. solvabiliteit en vermogensbeheer, auditresultaten, bestuur, toezicht op naleving wet- en regelgeving, beloningsbeleid, uitbestedingsbeleid en informatiebeveiliging en de beheersing rondom cybercrime

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Periodieke bijeenkomsten (diverse niveaus) over actuele onderwerpen, auditresultaten en issues, informeren en verantwoording middels rapportages, ad hoc contact via de Toezichthouderdesk, beantwoording en opvolging geven aan informatieverzoeken en eventuele aanwijzingen

Transparantie over werkwijze en besteding van middelen, issues m.b.t. de bekostiging van reguliere zorg, zorginnovatie, beoordeling modelovereenkomsten, auditresultaten en toezicht op de naleving en juiste uitvoering van de Zvw en Wlz, benoeming op belangrijke posities binnen het zorgkantoor

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Ad hoc contact met de Toezichthoudersdesk, beantwoording en opvolging geven aan informatieverzoeken en eventuele aanwijzingen

Meldingen t.a.v. tussenpersonen, klachten, toezicht op de naleving van wetgeving

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Ad hoc contact met de Toezichthoudersdesk, beantwoording en opvolging geven aan informatieverzoeken en eventuele aanwijzingen

Toezicht op de naleving van de mededingingswet, fusies, verschillende onderzoeken naar de werking van de zorgverzekeringsmarkt, financiële regelingen COVID-19 pandemie

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Onderzoeken en ad hoc overleg met Toezichthoudersdesk, meldingen datalekken

Verwerking persoonsgegevens bij zorgverzekeraars, en informatiebeveiliging, informatieverzoeken n.a.v. klachten

Verzekerden & patiënten

Verzekerden

Dagelijks contact via o.m. het Klant Contact Center (KCC), het CZ Zorgteam en Webcare en Juridische Zaken via kwantitatief en kwalitatief (klant)onderzoek en speciale communicatie-events zoals webinars

Diverse onderwerpen zoals klanttevredenheid, verbeteren en doorontwikkeling van onze (zorg)dienstverlening (o.m. in pilots), vragen over vergoedingen, klachten en geschillen, verzoeken om zorgbegeleiding en second opinions

Patiënten- en cliëntenorganisaties

Divers overleg

Inkoopbeleid CZ groep, zorginnovatie en Wet Langdurige Zorg

Ledenraad

Structureel overleg met RvB en RvC, themabijeenkomsten en netwerkevents 6 keer per jaar

Centrale aandachtspunten en gespreksonderwerpen van de ledenraad zijn de kwaliteit, de kosten en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Actuele (zorg)thema's worden elke vergadering besproken. Overige onderwerpen: o.m. jaarcijfers, jaarverslag, premiebeleid, beleggingsbeleid, klantcommunicatie, uitvoering van zorginkoop, zorginnovatie, preventie en stimuleren gezondheid, evaluatie commercieel seizoen, strategie CZ2030.

Zakelijke klanten

Zakelijke klanten en intermediairs

Diverse overleggen, themabijeenkomsten, netwerkevents in aanwezigheid van RvB- en CMT-leden en dagelijkse dienstverlening

CZ groep visie op zorg, bedrijfszorg, vitaliteit en gezondheid van werknemers, collectiviteiten, kennisuitwisseling, inhoudelijke trainingen m.b.t. zorgverzekeringen en afstemming van werkprocessen

Zorgaanbieders

Zorgaanbieders

Overleg in verschillende vormen

O.m. zorginkoop, kwaliteit van zorg, uitvoering van zorg, innovatietrajecten/pilots en zorgproducten. Het ROAZ in het kader van de coronapandemie. IZA in het kader van transformatie van de zorg.

SOS International

Strategisch, tactisch en operationeel overleg

Medische hulpverlening in het buitenland en specifiek voor expats

Koepelorganisaties & belangenorganisaties

Koepelorganisaties en beroepsgroepen

Overleg in diverse vormen

O.m. inkoopbeleid, horizontaal toezicht, beroepsinhoudelijke ethiek en normen en zorginnovatie, financiële regelingen coronapandemie

Zorgbelang

Divers contact

Invulling convenant, in het kader van Regioregie betrokkenheid bij ons inkoopbeleid, Wet Langdurige Zorg

Ministerie van VWS

Overleg op diverse niveaus

Orgaan van de woonplaats en de werkgroep gerede twijfel. Beleidswijziging van VWS en de financiële effecten daarvan op zorgverzekeraars. Financiële regelingen coronapandemie en toegankelijkheid zorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Regulier overleg (bestuurlijk en werkgroepen) en themabijeenkomsten

Diverse onderwerpen waar gezamenlijke standpunten of kennisdeling relevant is, zoals bij kwaliteit, controle & fraudebeheersing, MSZ, GGZ, Solvency II, risicoverevening, HRM-onderwerpen, Wlz, eHealth, Zorg ICT en de werkgroep Gerede Twijfel en expertgroep wanbetalers, financiële regelingen COVID-19 pandemie

Zorginstituut Nederland (ZiNL)

Regulier overleg, rapportages en financiële verantwoording

Vergoedingsvoorwaarden, planning en inhoud verantwoordingsrapportages. 4 keer per jaar vakoverleg informatiebeveiliging. Beleidsregels catastroferegeling

Gemeenten

Divers overleg

O.m. invulling convenantsafspraken en effecten van de transitie langdurige zorg op uitvoering en organisatie zorg. Gesprekken in het kader van samenwerking over stelsels (S.O.S). Brede schuldhulp aanpak en diverse regelingen in het kader van IZA zoals GLI en valpreventie

Div. maatschappelijke organisaties zoals: Taalhuizen, MEE, SMWO, Wij zijn Traverse

Structureel en ad hoc contact

Kwetsbare verzekerden en in het bijzonder multi problematiek.

CAK

Structureel en ad hoc contact

Gesprekken in het kader van project samenwerking over stelsels (S.O.S) Brede schuldhulp aanpak, overleg over uitvoering van het contract Orgaan van de Woonplaats, uitvoering Wlz

Vektis

Structureel en ad hoc overleg

Controles, transparantie zorgkosten, verzamelen van informatie over zorg en de zorgverzekeringsmarkt

Vecozo

Structureel en ad hoc contact

O.m. afstemming dagelijkse processen, doorontwikkeling Vecozo portaal machtigingen, EDP (elektronisch declaratieportaal), Vecozo controlemodule, gebruik Vecozo berichtenbox voor het veilig uitwisselen van informatie

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

Maandelijks contact

Geschillen omtrent uitvoering basis- en aanvullende zorgverzekering

Strategische partners

NN Group

Structureel overleg en ad hoc contact

Structureel overleg over diverse onderwerpen zoals strategische ontwikkelingen, operationele afstemming, financieel overleg, productontwikkeling, risicomanagement en compliance. Deze overleggen worden vastgelegd (notulen) en bij elk overleg wordt gezamenlijk een agenda opgesteld. De governance is formeel beschreven in een organisatie en besturingsmodel. Daarnaast wordt er 2x per jaar een thema ochtend/middag georganiseerd gericht op zorgontwikkelingen voor management en medewerkers van business-unit zorg van NN group

CbusineZ

Structureel overleg en dagelijks contact

Diverse innovatieve zorggerelateerde initiatieven, technologische innovaties en data science

Medicinfo

Structureel overleg t.a.v. persoonlijke begeleiding en overleggen op projectbasis

Diverse samenwerkingen op het gebied van beheren, optimaliseren, ontwikkelen en aanbieden zorgdiensten

HumanTotalCare (HTC)

Structureel overleg

Samenwerking op beleidsniveau t.b.v. van eigen organisatie. En in uitvoering voor bedrijfszorg bij werkgevers (inclusief de eigen organisatie)

Leveranciers diensten & goederen

Leveranciers

Inkoopgesprekken, structureel overleg en dagelijks contact.

Bestellen tot en met betalen, uitnutting contracten, kwaliteit en continuïteit geleverde diensten, kosten en aandacht voor MVO (duurzaamheid, verantwoord ondernemen), alignment met CZ groep en innovatie/productontwikkeling

Leveranciers/consultants

Kennissessie CSRD, advies bijv. fiscaal BDO en leveren van ICT software

Fiscaal advies, ondersteuning implementatie CSRD en leveren ICT software

   
   

Stakeholder

Contactvorm

Gespreksonderwerpen 2023

Downstream

Regelgevers & toezichthouders

Raad van Commissarissen (RvC)

Structurele vergaderingen met RvB en Ledenraad, overleg met directieleden, OR en externe accountant, themabijeenkomsten en netwerkevenementen

O.m. solvabiliteit, reputatiemanagement, risicomanagement, compliance, auditresultaten, jaarcijfers, vermogensbeheer, strategie, samenstelling RvB/RvC en topstructuur, zorginhoudelijke onderwerpen, stand van zaken informatiebeveiliging en premiebeleid, bedrijfsplannen, beloningsbeleid, commercieel seizoen, coronapandemie, digitalisatie, (zorg)innovatie, (ICT)security, leiderschap, strategie CZ

De Nederlandsche Bank (DNB)

Regulier overleg, themaoverleggen, rapportages en ad hoc contact via de Toezichthouderdesk, toetsingstraject nieuwe RvB en RvC-leden, beantwoorden en opvolging geven aan informatieverzoeken en eventuele wijzigingen

O.m. solvabiliteit en vermogensbeheer, auditresultaten, bestuur, toezicht op naleving wet- en regelgeving, beloningsbeleid, uitbestedingsbeleid en informatiebeveiliging en de beheersing rondom cybercrime

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Periodieke bijeenkomsten (diverse niveaus) over actuele onderwerpen, auditresultaten en issues, informeren en verantwoording middels rapportages, ad hoc contact via de Toezichthouderdesk, beantwoording en opvolging geven aan informatieverzoeken en eventuele aanwijzingen

Transparantie over werkwijze en besteding van middelen, issues m.b.t. de bekostiging van reguliere zorg, zorginnovatie, beoordeling modelovereenkomsten, auditresultaten en toezicht op de naleving en juiste uitvoering van de Zvw en Wlz, benoeming op belangrijke posities binnen het zorgkantoor

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Ad hoc contact met de Toezichthoudersdesk, beantwoording en opvolging geven aan informatieverzoeken en eventuele aanwijzingen

Meldingen t.a.v. tussenpersonen, klachten, toezicht op de naleving van wetgeving

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Ad hoc contact met de Toezichthoudersdesk, beantwoording en opvolging geven aan informatieverzoeken en eventuele aanwijzingen

Toezicht op de naleving van de mededingingswet, fusies, verschillende onderzoeken naar de werking van de zorgverzekeringsmarkt, financiële regelingen COVID-19 pandemie

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Onderzoeken en ad hoc overleg met Toezichthoudersdesk, meldingen datalekken

Verwerking persoonsgegevens bij zorgverzekeraars, en informatiebeveiliging, informatieverzoeken n.a.v. klachten

Distributiepartners

Herverzekeraars (Cigna / Allianz / Bupa / Aetna)

Structureel en ad hoc overleg

Samenwerking. Expats problematiek. Vanaf 1 april 2023 is de samenwerking met Aetna gestopt.

Banken

Structureel overleg (4x per jaar), regulier overleg, en ad hoc contact

O.a. betalingsverkeer, liquiditeiten en financiering zorgverleners

Media

Rechtstreeks contact

Communicatie over ons beleid en diverse (actuele) onderwerpen (proactief en reactief)

(Wetenschappelijk) zorgveld

Zorgaanbieders

Overleg in verschillende vormen

O.m. zorginkoop, kwaliteit van zorg, uitvoering van zorg, innovatietrajecten/pilots en zorgproducten. Het ROAZ in het kader van de coronapandemie. IZA in het kader van transformatie van de zorg

Verzekerden/cliënten

(individuele verzekerden, collectief verzekerden, Wlz-cliënten)

Verzekerden

Dagelijks contact via o.m. het Klant Contact Center (KCC), het CZ Zorgteam en Webcare en Juridische Zaken via kwantitatief en kwalitatief (klant)onderzoek en speciale communicatie-events zoals webinars

Diverse onderwerpen zoals klanttevredenheid, verbeteren en doorontwikkeling van onze (zorg)dienstverlening (o.m. in pilots), vragen over vergoedingen, klachten en geschillen, verzoeken om zorgbegeleiding en second opinions

Patiënten- en cliëntenorganisaties

Divers overleg

Inkoopbeleid CZ groep, zorginnovatie en Wet Langdurige Zorg

Gemeenten

Divers overleg

O.m. invulling convenantsafspraken en effecten van de transitie langdurige zorg op uitvoering en organisatie zorg. Gesprekken in het kader van samenwerking over stelsels (S.O.S). Brede schuldhulp aanpak en diverse regelingen in het kader van IZA zoals GLI en valpreventie

Div. maatschappelijke organisaties zoals: Taalhuizen, MEE, SMWO, Wij zijn Traverse

Structureel en ad hoc contact

Kwetsbare verzekerden en in het bijzonder multi problematiek.

Ledenraad

Structureel overleg met RvB en RvC, themabijeenkomsten en netwerkevents 6 keer per jaar

Centrale aandachtspunten en gespreksonderwerpen van de ledenraad zijn de kwaliteit, de kosten en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Actuele (zorg)thema's worden elke vergadering besproken. Overige onderwerpen: o.m. jaarcijfers, jaarverslag, premiebeleid, beleggingsbeleid, klantcommunicatie, uitvoering van zorginkoop, zorginnovatie, preventie en stimuleren gezondheid, evaluatie commercieel seizoen, strategie CZ2030

Zakelijke klanten

Zakelijke klanten en intermediairs

Diverse overleggen, themabijeenkomsten, netwerkevents in aanwezigheid van RvB- en CMT-leden en dagelijkse dienstverlening

CZ groep visie op zorg, bedrijfszorg, vitaliteit en gezondheid van werknemers, collectiviteiten, kennisuitwisseling, inhoudelijke trainingen m.b.t. zorgverzekeringen en afstemming van werkprocessen

Medewerkers

Medewerkers, management

O.m. structureel (werk)overleg, workshops, managementbijeenkomsten, intranet, blog RvB, personeelsmagazine, roadshow RvB, medewerkersbetrokkenheidonderzoek, intern netwerk Jong CZ, personeelsvereniging, teamscommunity voor leidinggevenden, digitaal vaardig teams community en Duurzame Inzetbaarheid events voor medewerkers

O.m. beleid en strategie van CZ groep, divisieplannen, werkprocessen, aandacht voor leren en ontwikkelen, vitaliteit, performance management, duurzame inzetbaarheid, personeelsverenigingactiviteiten en themabijeenkomsten. Extra aandacht voor een organisatiewijziging i.v.m. digitalisering van verzekerdennota's

Vakbonden

Structureel overleg (6x per jaar)

M.n. Sociaal Plan en duurzame inzetbaarheid , CAO-onderhandelingen

Ondernemingsraad (OR)

Structureel overleg, overleg met de RvC en RvB, themabijeenkomsten en achterbanoverleg

O.m. duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, organisatiewijzigingen & ontwikkelingen ,relatie met achterban, werkomgeving, strategie. nieuwe thuiswerkregeling, benoeming bestuur en intern toezicht

SBZ

Ad hoc contact

Pensioenoverleg n.a.v. de nieuwe pensioenregeling

Universiteiten en onderzoeksinstellingen

Divers contact, o.m. via projectgebonden innovatieve ecosystemen

Diverse innovatieve, zorggerelateerde initiatieven, technologische innovaties zoals data science, betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek en deelname aan symposia/expertbijeenkomsten

Investeringen

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Ad hoc contact met de Toezichthoudersdesk, beantwoording en opvolging geven aan informatieverzoeken en eventuele aanwijzingen

Meldingen t.a.v. tussenpersonen, klachten, toezicht op de naleving van wetgeving

Banken

Structureel overleg (4x per jaar), regulier overleg, en adhoc contact

O.a. betalingsverkeer, liquiditeiten en financiering zorgverleners

CbusineZ

Structureel overleg en dagelijks contact

Diverse innovatieve zorggerelateerde initiatieven, technologische innovaties en data science