Betrokken medewerkers

De CZ visie ‘Diversiteit en inclusie’ is tot stand gekomen met actieve betrokkenheid van de Ondernemingsraad (OR) en door de inzet van focusgroepen en het houden van diepte-interviews met verschillende medewerkers van CZ groep. In dit proces zijn de standpunten en belangen van gemarginaliseerde en kwetsbare groepen medewerkers inzichtelijk gemaakt. Bij de samenstelling van de focusgroepen en de keuze voor te interviewen medewerkers, is rekening gehouden met verschillende diversiteitsaspecten, zoals culturele en etnische achtergrond, leeftijd, gender, seksuele geaardheid, functie, divisie en arbeidsuitdaging. Ook zijn medewerkers vragen over diversiteit en inclusie voorgelegd via het Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek (MBO) 2023. De resultaten van het MBO en de hieruit voortgekomen plannen zijn meegenomen in het proces van beleidsvorming en besproken met het CMT en de OR. Ook ontvingen alle divisies en teams hun eigen rapporten. De inzichten hieruit vormen de basis voor het voeren van het juiste gesprek en verbeteringen op team- en organisatieniveau.

Wanneer medewerkers problemen ondervinden op het gebied van diversiteit en inclusie staan er – conform het Reglement ongewenste omgangsvormen - diverse kanalen tot hun beschikking om hier melding van te doen, bijvoorbeeld via hun leidinggevende of HR business partner. Medewerkers kunnen meldingen ook doen bij een in- of externe vertrouwenspersoon en gebruik maken van de klokkenluidersregeling. Klachten worden nader onderzocht en van een advies voorzien door een interne commissie. De beoordeling vindt plaats door de directeur HRM. Als de omstandigheden daarom vragen, wordt de Raad van Bestuur geïnformeerd en betrokken bij besluitvorming.