Corporate governance

De private organisatie CZ groep heeft een publieke opdracht en opereert zonder winstoogmerk.

Lees meer ›Corporate governance

Governance CZ groep

De governance van CZ groep is conform het structuurregime ingericht. Voor de interne beheersing hanteren wij het ‘Three Lines’-model.

Lees meer ›Governance CZ groep

Ledenraad

De Ledenraad vertegenwoordigt de verzekerden van CZ groep (de leden) en denkt vanuit hun perspectief actief mee over het beleid van onze organisatie.

Lees meer ›Ledenraad

Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en de algemene bedrijfsvoering van CZ groep. De RvC controleert, adviseert en is klankbord voor het bestuur.

Lees meer ›Raad van Commissarissen 

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit vijf commissarissen en is evenwichtig samengesteld op basis van variatie, individuele deskundigheid en achtergrond. Eind 2023 is de eerste zittingstermijn van RvC-voorzitter Pieter Jongstra geëindigd.

Lees meer ›Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur (RvB) is belast met het besturen en vertegenwoordigen van de onderneming. Hij is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van CZ groep, de strategie en de resultaten die daaruit voortvloeien.

Lees meer ›Raad van Bestuur 

Risicomanagement

Het risicomanagement binnen CZ groep is erop gericht op een vroegtijdige en gestructureerde manier de (financiële) risico’s van de organisatie in kaart te brengen. We beoordelen de risico’s daarbij op hun mogelijke gevolgen.

Lees meer ›Risicomanagement

Risicomanagement­systeem

Het risicobeheersingssysteem is ingebed op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dit stimuleert een bedrijfscultuur met voldoende aandacht voor risicobeheersing.

Lees meer ›Risicomanagement­systeem

Risicohouding

CZ groep is zich ervan bewust dat de zorgverzekeraar een nadrukkelijke maatschappelijke rol vervult, waarbij het actief nemen van bepaalde risico’s niet gepast is. Het nemen van risico is alleen wenselijk wanneer dat bijdraagt aan het realiseren van de strategische doelstellingen van CZ groep.

Lees meer ›Risicohouding

Soorten risico’s

Onder het risicomanagement van CZ groep vallen zowel risicocategorieën die binnen Solvency II zijn gedefinieerd (de zogenaamde ‘SCR-risico’s’) als niet-SCR-risico’s. CZ groep maakt daarbij onderscheid tussen de verschillende risicogebieden.

Lees meer ›Soorten risico’s