CZ Zorgbeleid

Met het zorgbeleid stuurt CZ groep voor verzekerden op de beschikbaarheid van voldoende, tijdige zorg op de juiste plek en het waarborgen hiervan naar de toekomst toe. Wij geven hiermee invulling aan de eisen die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ten aanzien van de zorgplicht van zorgverzekeraars heeft verwoord in ‘De zorgplicht: handvatten voor zorgverzekeraars’. Dit gaat onder meer over onze inzet met betrekking tot wachttijden, het in stand houden van tijdige, bereikbare en kwalitatief goede zorg, het pakken van de regie bij complexe zorgvragen en het sturen op de toekomstbestendigheid van het zorglandschap. Wij geven invulling aan het CZ Zorgbeleid met onze zorginkoopactiviteiten en de co-creatielijn van duurzame coalities.

CZ zorginkoopbeleid

CZ groep sluit jaarlijks contracten af met zorgaanbieders waarin afspraken worden gemaakt over zowel het leveren van tijdige, betaalbare en kwalitatief goede zorg, als veranderingen binnen de organisatie. Het Zorginkoopbeleid van 2024 (opgesteld in 2023) is afgestemd op de hoofdlijnen van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

De basis voor ons Zorginkoopbeleid is ‘Verantwoord en dichtbij’. Verantwoord betekent dat we zorg contracteren die betaalbaar is en aansluit bij onze kwaliteitsvisie. We hanteren daarbij passende, ambitieuze normen. Dichtbij is enerzijds het uitgangspunt van de zorgverlening: thuis of dichtbij huis als dat kan. Anderzijds betekent het ook: dichtbij de wensen en keuzes van verzekerden over hun behandeling. Dit kan vormgegeven worden door gezamenlijke besluitvormingstrajecten, met nieuwe vormen van diagnostiek en digitale ondersteuning. Behandelingen worden zo minder belastend en persoonsgerichter.

We werken ons zorginkoopbeleid per zorgsoort uit waarbij we aangeven wat onze visie en de kern van ons inkoopbeleid is, wat onze verwachtingen zijn ten aanzien van innovatie en samenwerking - met daarbij aandacht voor onder meer regionale samenwerking, de uitvoering van het IZA, digitalisering en verduurzaming van zorg - en we geven aan welke aandachtspunten voor de sector wij van verzekerden en patiënten / cliënten meekrijgen.

Zorgsector

Kernpunt(en) Zorginkoopbeleid 2024

Ouderenzorg

Behoud voldoende aanbod

Integraal zorgaanbod

Doorontwikkeling coördinatiefunctie

Geestelijke Gezondheidszorg (GGz)

Digitalisering: zorg en netwerk

Voorkomen onnodige instroom ('de-medicalisering')

Regionale domeinoverstijgende samenwerking

Doelmatigheid: blijven stimuleren juiste zorg op de juiste plek

Huisartsenzorg

Herinrichten zorgprocessen (o.a. digitale triage en eHealth)

Persoonsgerichte zorg (o.a. Samen Beslissen en eigen regie)

Domein- en zorgsector overstijgende samenwerking

Medische specialistische zorg (MSZ)

Regionale zorgtransformatie (IZA)

Actieplannen toegankelijkheid MSZ

Versnelling digitale zorg

Doelmatige inzet personele en financiële middelen

Paramedische zorg

Digitale zorg

Passende zorg op de juiste plaats

Behoud voldoende aanbod kraamzorg

Farmacie

Juiste en doelmatige distributie

Borgen van toegankelijkheid

Beheersen kostengroei

CZ duurzame coalities

In een duurzame coalitie werken we op een vernieuwende manier samen met verschillende ziekenhuizen, GGz- en zorginstellingen in onze kernregio’s. In plaats van elk jaar opnieuw met hen te onderhandelen over prijs en kwaliteit, werken we nu langdurig samen aan het gemeenschappelijke doel om de zorg toekomstbestendig te houden. We zetten gezamenlijk in op slimmer werken en innovaties en bereiden ons voor op transformaties in het zorgveld die mede worden aangejaagd door het IZA. CZ groep staat als zorgverzekeraar hierbij niet aan de zijlijn maar is intensief betrokken. De duurzame coalitiepartner en CZ groep bepalen samen wat bereikt moet worden. We voelen ons beide verantwoordelijk voor het behalen van die doelen. Deze gaan onder meer over de toegankelijkheid van zorg, het verhogen van de kwaliteit en het werkplezier van de zorgmedewerkers en de afbouw van (reële) kosten. De intensieve samenwerking en het delen van kennis leidt tot positieve veranderingen in behandel- en bedrijfsprocessen die laten zien dat verandering bijdraagt aan de doelen voor toegang, kwaliteit en kosten. Met onze zorginkoop stimuleren we vervolgens dat andere gecontracteerde zorgaanbieders ook meegaan in de verandering.

Over het CZ Zorgbeleid

Het zorgbeleid van CZ groep wordt onder verantwoordelijkheid van de directeur Zorg opgesteld en uitgevoerd. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk. Ons beleid geeft invulling aan onze zorgplicht zoals vastgelegd in artikel 11 van de Zorgverzekeringswet, het Integraal Zorgakkoord (2022) en de Green Deal Duurzame Zorg (2022). De landelijk vastgestelde Treeknormen dienen als maatstaf voor de beoordeling van toegankelijkheid. Voortgangsmonitoring vindt plaats via de P&C-cyclus van CZ groep waar diverse indicatoren worden gevolgd, zoals het voldoen aan de zorgplicht binnen de Treeknorm, de contracteergraad per sector en het aantal geactualiseerde regiobeelden.

Bij de samenstelling en uitvoering van het beleid worden belangrijke externe stakeholders als verzekerden, patiënten en/of cliënten, koepelorganisaties en zorgaanbieders betrokken. Dit gebeurt zowel direct (bijvoorbeeld in samenwerkingsverbanden of via rechtstreekse consultatie) als indirect, bijvoorbeeld via brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (zie ook de bijlage Stakeholderdialoog 2023). Intern vindt continu nauwe afstemming over het zorgbeleid plaats met de Raad van Bestuur. Tevens wordt het beleid – inclusief onderliggende beleids- en actieplannen en actualiteiten – op reguliere basis besproken met de Raad van Commissarissen en de Ledenraad. Het CZ zorginkoopbeleid (onderdeel van het zorgbeleid) wordt jaarlijks gepubliceerd op de website van CZ groep en proactief onder de aandacht van zorgaanbieders en verzekerden gebracht.