Geconsolideerde balans per 31 december 2023

(na resultaatbestemming)

Activa

(x 1.000 euro)

 

31 december 2023

 

31 december 2022

         

Immateriële vaste activa

[1]

  

36.395

   

40.828

         

Beleggingen

        

Terreinen en gebouwen

[2]

34.700

   

33.483

  

Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

[3]

-

   

-

  

Overige financiële beleggingen

[4,11]

3.272.085

   

3.409.906

  
    

3.306.785

   

3.443.389

         

Vorderingen

        

Vorderingen uit directe verzekering

[5]

119.495

   

112.963

  

Rekening-courant ZiNL

[6,11]

1.272.599

   

1.166.250

  

Overige vorderingen

[7]

590.467

   

475.798

  
    

1.982.561

   

1.755.011

         

Overige activa

        

Materiële vaste activa

[8]

7.085

   

9.349

  

Liquide middelen

[9,11]

185.170

   

153.369

  
    

192.255

   

162.718

         

Overlopende activa

        

Lopende interest

 

31.032

   

7.780

  

Overige overlopende activa

[10]

13.836

   

16.391

  
    

44.868

   

24.171

         
         
    

5.562.864

   

5.426.116

[..] De tussen haakjes opgenomen nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichtingen op de geconsolideerde balans en de geconsolideerde winst- en verliesrekening.

Passiva

(x 1.000 euro)

 

31 december 2023

 

31 december 2022

         

Eigen Vermogen

[12]

  

2.814.521

   

2.726.897

         

Technische voorzieningen

[13]

       

Voor te betalen uitkeringen ziektekosten

 

1.710.858

   

2.026.485

  

Voor lopende risico's

 

92.200

   

154.750

  
    

1.803.058

   

2.181.235

         

Voorzieningen

[14]

       

Verplichtingen personeelsbeloningen

 

40.640

   

33.238

  

Overige voorzieningen

 

3.815

   

1.185

  
    

44.455

   

34.423

         

Schulden

        

Schulden uit directe verzekering

[15]

538.241

   

198.224

  

Overige schulden

[16]

69.563

   

43.577

  
    

607.803

   

241.801

         

Overlopende passiva

        

Vooruitontvangen premies

 

266.073

   

220.324

  

Overige overlopende passiva

[17]

26.954

   

21.437

  
    

293.027

   

241.761

         
         
         
         
         
    

5.562.864

   

5.426.116