Ketenbeheersing

CZ groep maakt als zorgverzekeraar onderdeel uit van het Nederlandse zorgstelsel. De plaats die wij in dit stelsel innemen, geeft in belangrijke mate richting aan de waarde die wij zowel op de korte als lange termijn voor de samenleving realiseren. Daarnaast hebben wij als werkgever en organisatie in algemene zin diverse mogelijkheden om positief bij te dragen aan de wereld om ons heen, bijvoorbeeld via inkoop en verkoop van (verzekerings)producten en diensten.

Onze waardeketen

In 2022 hebben wij in brancheverband (Zorgverzekeraars Nederland) in het kader van de voorbereidingen voor de EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) de waardeketen van de zorgverzekeraar in beeld gebracht. In deze waardeketen zijn onze ervaringen en inzichten ten aanzien van de belangrijkste ‘upstream’ en ‘downstream’ ketenpartners meegenomen. In onderstaand figuur geven we deze weer.

Ketensturing

Wij geven proactief invulling aan ketensturing via ons beleid Maatschappelijk verantwoord beleggen en Maatschappelijk verantwoord inkopen en via onze inspanningen in het kader van de Green Deal Zorg.

Duurzaam investeren

Als zorgverzekeraar is CZ groep verplicht financiële reserves aan te houden. Een deel hiervan beleggen wij. Dat doen we voorzichtig en weloverwogen. In ons beleggingsbeleid houden we rekening met de maatschappelijke impact van organisaties en landen waarin we beleggen. Aan de ene kant proberen we zoveel mogelijk te voorkomen dat we via beleggingen bij zaken betrokken raken die een negatieve impact hebben. Aan de andere kant ondersteunen we als investeerder graag zaken die positief bijdragen aan verbeteringen voor mens, milieu en maatschappij. Hoe we dit doen en wat we doen is vastgelegd in ons beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB). In 2022 hebben we de CZ Themavisie aangescherpt, is de integratie van duurzaamheidscriteria (“ESG-criteria”) in onze bedrijfsobligatieportefeuille afgerond en hebben we ons uitsluitingenbeleid ten aanzien van landen en mensenrechten aangescherpt evenals op de thema’s fastfood en gok- en kansspelen. Hiernaast hebben we vervolgstappen gezet op het gebied van impactbeleggen en de CO2-footprint van onze totale portefeuille in kaart gebracht. Op de ranglijst van de Eerlijke Verzekeringswijzer zijn wij vier plaatsen gestegen naar positie vier (van 16). Lees meer onder MilieuMaatschappij en Goed bestuur.

 

2021

2022

Ambitie 2023

Belegd vermogen dat voldoet aan de CZ code Maatschappelijke Verantwoord Beleggen

99,9%

100%

>=99%

Duurzaam (concern)inkopen

Met onze (concern)inkoopactiviteiten kunnen wij duurzaamheid stimuleren bij een groot deel van onze leveranciers. Bijvoorbeeld door het opnemen van duurzaamheidseisen in onze minimale geschiktheidseisen en gunningscriteria en door het actief betrekken van onze leveranciers bij diverse duurzaamheidsinitiatieven. Via ons beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) geven we richting aan het inzetten van onze (concern)inkoopkracht voor duurzaamheidsdoelen. In 2022 zijn de eerste stappen op volledige implementatie van ons beleid gezet en hebben we in verschillende proeftuinen samen met leveranciers gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe afspraken die positieve maatschappelijke impact stimuleren, onder meer op de terreinen van armoedebestrijding, arbeidsparticipatie en circulariteit. In 2023 werken we verder aan de implementatie van ons beleid waarbij wij - naast het opzetten van een nieuwe proeftuin - ook investeren in het meetbaar maken van de impact van onze MVI-activiteiten. Lees meer onder Milieu, Maatschappij en Goed bestuur.

Green Deal Zorg

De zorgsector is verantwoordelijk voor zeven procent van de totale Nederlandse CO2-uitstoot. Daarmee heeft de zorgsector meer invloed op het milieu en het klimaat dan de luchtvaart. CZ groep is sinds 2019 op de Green Deal Zorg aangesloten en heeft in 2022 de laatste actualisatie ervan - de ‘Green Deal Samenwerken aan duurzame zorg’ - ondertekend. Samen met anderen zetten we ons in om de negatieve impact van zorg te verminderen. Zo stellen wij duurzaamheidseisen aan de zorgverleners met wie wij contracten sluiten. Op onze website geven wij zorgaanbieders meer informatie over hoe we hier invulling aan geven in ons zorginkoopbeleid. In 2023 maken we onze inzet – samen met andere zorgverzekeraars – verder concreet en sturen we op meetbare impact. Lees meer onder Milieu.