Soorten risico’s

Onder het risicomanagement van CZ groep vallen zowel risicocategorieën die binnen Solvency II zijn gedefinieerd (de zogenaamde ‘SCR-risico’s’) als aanvullende risico’s (niet-SCR-risico’s). De SCR-risico’s betreffen het verzekeringstechnisch, markt-, tegenpartij- en operationeel risico. De getalsmatige ontwikkelingen worden in de jaarrekening van CZ groep nader toegelicht. De niet-SCR-risico’s betreffen het strategisch en liquiditeitsrisico.

Verzekeringstechnisch risico

Dit is het risico dat CZ groep huidige en toekomstige verzekeringsverplichtingen niet zou kunnen nakomen vanuit onze inkomsten uit premies en bijdragen. Hier zouden verschillende oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen die samenhangen met de premie, getroffen voorzieningen en eventuele catastrofes.

Tegenpartijrisico

Dit is het risico van potentiële verliezen als gevolg van onverwachte wanbetaling of een verslechtering van de kredietwaardigheid van tegenpartijen en debiteuren in de volgende twaalf maanden. Dit kan gaan over diverse financiële tegenpartijen, zoals zorgaanbieders en/of -instellingen en verzekerden.

Marktrisico

Dit is het risico dat samenhangt met beleggingen. Het betreft het risico van veranderingen in de waarde van de beleggingsportefeuille en verplichtingen als gevolg van wijzigingen in het niveau van de marktprijzen of in de volatiliteit van de marktprijzen.

Operationeel risico

Dit betreft het risico op een verlies dat zich voordoet als gevolg van inadequate of falende interne procedures, personeel of systemen. De grootschalige digitale gegevensverwerking die binnen CZ groep plaatsvindt (met daarbij een veelheid aan privacygevoelige informatie), de omvang van onze geldstromen en het belang van het imago van en vertrouwen in onze organisatie maakt dat met name informatiebeveiliging, fraude en compliance belangrijke aandachtspunten van risicomanagement zijn.

Strategisch risico

Voor het vervullen van onze kernopdracht (het waarborgen van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg, nu en in de toekomst), werkt CZ groep met een vastgestelde strategie en onderliggende strategische doelen (zie hoofdstuk Strategie). We voeren in het kader hiervan een aantal omvangrijke programma’s uit op het gebied van digitalisering, service en toekomstbestendige zorg. Met deze programma’s geven we invulling aan de realisatie van onze strategie. Een niet tijdige of correcte uitvoering kan op termijn van negatieve invloed zijn op zowel de juiste invulling van onze kernopdracht als de realisatie van andere (financiële) organisatiedoelen. Dit geldt ook voor de mate waarin we als organisatie wendbaar zijn en in staat zijn flexibel in te spelen op externe ontwikkelingen. Tevens rekenen wij, vanwege het grote belang dat verzekerden vertrouwen in ons moeten hebben, ook reputatierisico’s tot het strategische risico van CZ groep. Als zorgverzekeraar opereren wij binnen een complex speelveld. We hebben onder meer te maken met het spanningsveld tussen het betaalbaar houden van de premie en handhaving van de solidariteit enerzijds en zorgen voor kwaliteit en toegankelijkheid van zorg anderzijds. Zorgvuldig laveren tussen de belangen van alle stakeholders is randvoorwaardelijk voor een succesvolle realisatie van onze kernopdracht.

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico hangt samen met het tijdig kunnen voldoen van opeisbare financiële verplichtingen, bijvoorbeeld door te gelde kunnen maken van beleggingen of andere activa.