Milieu

Milieuverontreiniging en (de daarmee samenhangende) klimaatverandering brengen desastreuse gevolgen met zich mee voor onze leefomgeving, zoals gezondheidsproblemen en verlies van biodiversiteit. Als samenleving moeten we ons vereend inzetten om de negatieve impact op het milieu terug te brengen zodat de wereld ook voor toekomstige generaties een leefbare plek blijft.

CZ groep respecteert de principes van de UN Global Compact en leeft deze in de gehele bedrijfsvoering na. Wij committeren ons aan het Akkoord van Parijs en dragen waar relevant en mogelijk bij aan het beperken van de uitstoot van broeikasgassen met het doel de opwarming van onze aarde ruim onder de 2 graden te houden. Ook houden wij ons aan de Nederlandse Klimaatwet en ondersteunen we het onderliggende Klimaatplan 2021-2030 en het doel om in 2030 in Nederland een reductie van de CO2-uitstoot van 55 procent ten opzichte van 1990 te realiseren.

Onze bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering en het verlagen van negatieve impact op het milieu, is verwerkt in het CZ Milieubeleid en in onze ketensturing via beleggingen, concerninkoop en zorginkoop. Overkoepelend werken we momenteel aan de CZ Klimaatstrategie waarin we belichten hoe onze inspanningen in samenhang toewerken naar een volledig klimaatneutrale bedrijfsvoering, zowel voor wat betreft onze eigen bedrijfsactiviteiten als de aan ons gelieerde activiteiten in de waardeketen en beleggingen.