Zorginkoop

De afgelopen jaren hebben we steeds scherper in beeld gekregen op welke terreinen er kansen liggen om zorguitgaven te beheersen. Ontwikkelingen als gepast gebruik van medicatie en digitalisering van de zorg dragen hier bijvoorbeeld aan bij en zijn daarmee heel belangrijk voor het zo laag mogelijk houden van de premie voor onze verzekerden. Over dit en meer maken we via zorginkoop afspraken die we vastleggen in onze contracten met zorgaanbieders. Op 1 april 2022 publiceerden we ons zorginkoopbeleid 2023 op www.cz.nl/zorginkoopbeleid. Ultimo 2022 lag het contracteerpercentage op 96,3 procent.  

CZ groep betrekt op vele manieren verzekerden en patiënten bij de ontwikkeling van het zorginkoopbeleid. Aan de hand van een vast model, de CZ Participatieladder (zie afbeelding), kijken we per inkooptraject naar wat de mate van participatie kan zijn (informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren of meebeslissen) en denken we na over wat de best passende vorm van participatie is. Zo werken we onder meer met tevredenheidsonderzoeken onder verzekerden, betrekken we de Ledenraad in werksessies bij het inkoopbeleid, werken we samen met patiëntenorganisaties en roepen we ondersteuning van ervaringsdeskundigen in. Afgelopen jaar hebben we een ervaringsdeskundige in dienst genomen om deze laatste vorm van betrokkenheid structureel in te bedden in onze beleidsvorming. Naast dit alles hebben we in 2022 actief meegewerkt aan de opzet van Burgerparticipatie in de regio’s waar CZ groep actief is met Regioregie. Een mooi voorbeeld is dat 500 Zeeuwse inwoners kunnen meepraten tijdens een burgerberaad over de toekomst van de zorg in Zeeland.

 

2021

2022

Ambitie 2023

Dossiers 'Raadplegen & adviseren'

17

24

n.n.t.b.

Dossiers 'Coproduceren'

11

8

n.n.t.b.