Ketensturing Goed bestuur

Maatschappelijk verantwoord beleggen

In ons beleggingsbeleid houden we rekening met de maatschappelijke impact van organisaties en landen waarin we beleggen (zie ons beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen). Ten aanzien van Goed Bestuur verlangen wij van bedrijven en landen waarin we investeren dat zij een integer belastingbeleid voeren waarbij geen sprake is van belastingontduiking of corruptie/omkoping en dat zij managementsystemen hebben voor de controle op de naleving ervan. Verder verlangen wij dat zij internationale accountantstandaarden en rapportagevoorschriften toepassen en dat zij rapporteren over alle entiteiten die (deels) vallen onder hun groepsstructuur zodat duidelijk is hoe belasting wordt betaald en waar inkomsten vandaan komen. Tevens verlangen we van bedrijven en landen waarin we investeren dat zij een effectief anti-corruptiebeleid opnemen in hun volledige bedrijfsvoering, waaronder het inkoopbeleid en de daaruit voortvloeiende contracten. Tot slot verlangen we van bedrijven en landen waarin wordt geïnvesteerd dat zij de juiste klachtenmechanismes voor alle stakeholders hebben georganiseerd. Dit behelst onder meer dat zij zorg dragen voor eerlijke afhandeling en transparantie van het proces voor de betrokkenen.

Op het gebied van Goed Bestuur hebben wij een actief engagementprogramma richting bedrijven waarin wij investeren en ondersteunen we (engagement)initiatieven zoals ‘Access to remedy’. In de CZ Themavisie lichten we uitgebreid onze visie, standpunten en activiteiten op Goed Bestuur verder toe. Om te voorkomen dat het geld van onze organisatie beschikbaar wordt gesteld aan onwenselijke partijen, zoals terroristische organisaties, passen wij de sanctielijsten van de Europese Unie en Verenigde Naties toe op ons beleggingsbeleid (zie het CZ Uitsluitingenbeleid). Tevens identificeren we in alle gevallen de ‘ultimate parent’ van de bedrijven waarin wij beleggen om zo te bepalen of de belegging past binnen ons beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Via ons beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen geven we richting aan het inzetten van onze inkoopkracht voor duurzaamheidsdoelen. Ten aanzien van Goed Bestuur verlangen wij van de bedrijven waarmee wij samenwerken dat zij eerlijk zaken doen en hierbij de OESO richtlijnen tegen corruptie opvolgen. Dit betekent dat zij elke vorm van corruptie (inclusief afpersing en omkoping) tegengaan en zelf ten allen tijde integer handelen. Dit hebben wij in 2022 expliciet vastgelegd in de CZ Leveranciersverklaring. Wij monitoren zowel met vaste regelmaat als incidentgedreven of de bedrijven waarmee wij samenwerken onze vereisten voor Goed bestuur naleven. Speciale aandacht ging in 2022 uit naar het in kaart brengen en monitoren van de ‘ultimate benificial owner’ (ubo) van onze leveranciers en naar de juiste toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) door onze uitbestedingspartners.