Verslag van de Raad van Commissarissen

'CZ groep heeft een collectief goede organisatie staan'

In 2022 is de in 2020 ingezette wisseling van de wacht binnen de Raad van Commissarissen (RvC) afgerond. De nieuwe RvC is op sterkte en heeft een breed en compleet pallet aan kennis en ervaring in huis om op goede wijze de toezichthoudende rol binnen CZ groep te vervullen. Dit kwam van pas in een jaar waarin een veelheid aan zowel interne als externe onderwerpen de aandacht van de RvC vroeg.

Benoeming nieuwe bestuurder

In 2022 was één van de belangrijkste aandachtspunten van de RvC de selectie van een opvolger voor bestuurder Arno van Son. Een grote uitdaging gezien het feit dat Arno maar liefst 34 jaar aan CZ groep verbonden is geweest (waarvan 13 jaar als bestuurder) en een grote stempel op de huidige organisatie heeft gedrukt. Het selectieproces is zorgvuldig doorlopen – waarbij ook de voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) was betrokken en goedkeuring van De Nederlandsche Bank (DNB) en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is verkregen – en heeft geleid tot de benoeming van Margriet Dam per 6 juni 2022. De RvC is blij met Margriet een capabele, verbindende en ‘down to earth’ leider voor CZ groep te hebben aangesteld die de juiste kennis en ervaring meebrengt om de organisatie, samen met Joep de Groot en het Concern Management Team, naar een volgende fase te loodsen.

Inhoudelijke aandachtspunten

De RvC heeft zich in 2022 zowel in de breedte als in de voorbereidende Audit-Riskcommissie (ARC) en Remuneratie-/benoemingscommissie in diverse thematieken verdiept. Zo is uitgebreid stilgestaan bij de huidige druk op het Nederlandse zorgveld en de gevolgen die dat heeft voor de toegang tot zorg voor onder meer de verzekerden van CZ groep. De RvC is met de RvB in gesprek over hoe de organisatie met deze uitdaging omgaat, wat het effect van de nasleep van de COVID-19 pandemie op de situatie is en hoe innovaties oplossingen kunnen bieden. Ook is het Integraal Zorgakkoord in den brede aan bod gekomen, onder meer in een uitgebreide sessie in het kader van Permanente Educatie. Een ander onderwerp dat veelvuldig besproken is, met name binnen de ARC, betreft de implementatie van het nieuwe declaratiesysteem binnen CZ groep. Dit is een enorme strategische en organisatorische inspanning geweest en is bij de lancering niet op alle fronten gemakkelijk verlopen, ondanks alle voorbereidingen. Als RvC hebben we vinger aan de pols gehouden en hebben we de voortgang nauwgezet gevolgd. Tot slot was 2022 ook een jaar waarin de markt van CZ groep veranderde en we met het bestuur en CMT spraken over de productstrategie, de effecten van het wegvallen van de collectiviteitskorting, de totstandkoming van de bandbreedteregeling op polisniveau, de premiestelling en uiteraard de impact van de maatschappelijke en economische onrust als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Hiernaast hebben in 2022 nog vele andere relevante en actuele thema’s op de agenda van de RvC gestaan zoals de cao zorgverzekeraars, de strategische personeelsplanning, fraude, cyber security, het zorginkoopbeleid 2023, compliance en het duurzaamheidsbeleid van CZ groep. Tevens is de aandacht uitgegaan naar het risicomanagement en de uitvoeringsactiviteiten van CZ zorgkantoor in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Naast dit (niet volledige) geheel van thema’s zijn vanzelfsprekend ook de vaste elementen van toezicht aan bod gekomen, waaronder de jaarrekening en het bestuursverslag 2021, het beloningsbeleid, de charters van de sleutelfuncties, het audit jaarplan en het ‘Own Risk & Solvency Assessment’ (ORSA).

Agenda RvC 2022

  

Activiteit

Frequentie 

Deelnemers

Algemene Vergadering

5

RvC, RvB

Algemene Vergadering Ledenraad

5

RvC, RvB, Ledenraad

Permanente Educatie

5

RvC, RvB

Commissievergadering

6

Audit-Risk Commissie

Commissievergadering

5

Remuneratie-/Benoemingscommissie

Overleg externe accountant

4

RvC, RvB, Audit-Risk Commissie

OR bijeenkomsten

2

RvC

Jaarevent

1

RvC, RvB, Ledenraad

Samenstelling en ontwikkeling van de RvC

De vernieuwing van de RvC – in 2020 ingezet vanwege de aflopende zittingstermijnen van de vorige leden – is begin 2022 afgerond met de benoeming van Martijn van Dam. De voorzittersrol is per 1 januari in handen van Pieter Jongstra. De huidige samenstelling van de RvC vertegenwoordigt een brede mix van expertise en achtergronden, onder meer uit de werkvelden van financiën, governance, risicomanagement, verzekeringen, acute en langdurige zorg, IT, innovatie en werkgeverschap. De RvC heeft afgelopen jaar geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking als team en het ontwikkelen van specifieke kennis over CZ groep en de context van de organisatie. Geconstateerd wordt dat in de huidige samenstelling men goed zijn/haar eigen geluid kan en mag laten horen en dat de vertrouwdheid waarin dat gebeurt, leidt tot goede, stevige gesprekken op de inhoud. Dit komt zowel de toezichthoudende als de adviserende rol van de RvC ten goede. Begin 2023 organiseert de RvC een zelfevaluatie om bij het eigen functioneren en de onderlinge en bestuurlijke samenwerking stil te staan.

Op het gebied van Permanente Educatie heeft de RvC in 2022 in samenspraak met het bestuur kennissessies georganiseerd over onder meer de vergrijzing en de effecten daarvan op de zorg die geleverd wordt in het kader van de Wet langdurige zorg, de inhoud van het Integraal Zorgakkoord en de consequenties daarvan, de voortgang op Duurzame coalities, het commercieel plan van CZ groep en governance-thematieken waarop binnen branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland wordt samengewerkt.

Bestuurlijke samenwerking

De samenwerking met het bestuur is groeiende. Zowel aan de zijde van de RvC als de RvB hebben wisselingen van de wacht plaatsgevonden. In 2022 is geïnvesteerd in het elkaar beter leren kennen en het zoeken naar een nieuwe balans. Dit is een weg der geleidelijkheid die ook in 2023 verder bewandeld zal worden. De RvC kijkt uit naar de strategische heroriëntatie die de nieuwe RvB in 2023 gaat oppakken en ziet dit als een belangrijk vertrekpunt voor de toekomst. 

Ook de Ledenraad is afgelopen jaren vernieuwd en gegroeid. De RvC ziet dat de nieuwe leden kunnen voortborduren op een solide basis die de afgelopen jaren door voorgaande Ledenraadsleden is gelegd. De RvC waardeert de inbreng van de Ledenraad en de check die vanuit het klantperspectief wordt ingebracht op bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken. Er zit bezieling in het team en zij weten op goede wijze de stem van de verzekerde van CZ groep te vertegenwoordigen.

Hiernaast waardeert de RvC de overleggen die twee keer per jaar worden gevoerd met de Ondernemingsraad van CZ groep. In 2022 werd onder meer gesproken over het belang van sociale veiligheid op de werkvloer, de arbeidsmarktproblematiek en hybride werken.

De RvC kijkt met trots en complimenten terug op het werk dat in 2022 binnen CZ groep door het bestuur, het managementteam en de medewerkers is verzet. Er is hard gewerkt, soms met vallen en opstaan. Er heerst een goede, open sfeer binnen de organisatie en er wordt gedaan wat nodig is. Er staat een collectief goede organisatie waar het ook voor de commissarissen plezierig is om in te werken. Bijzondere dank gaat uit naar Arno van Son die tegen het einde van het jaar afscheid heeft genomen. 13 jaar stond Arno mede aan het roer van CZ groep en hij heeft dat met verve gedaan. Wij zijn verheugd dat wij ook in de komende twee jaar van zijn inzet en kennis gebruik kunnen maken in zijn nieuwe functie bij Stichting CbusineZ.