Beloning

CZ groep voldoet met het beloningsbeleid aan alle daarvoor geldende wetten en regels, namelijk: de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), Hoofdstuk 1.7 ‘Beloningsbeleid’ van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Europees geharmoniseerde toezichtkader Solvency II. Ook werken we binnen de kaders van de Cao voor de Zorgverzekeraars en onderschrijven we de Nederlandse Corporate Governance Code. Al deze wetten en regels hebben als doel een transparant en beheerst beloningsbeleid van ondernemingen, zodat onder meer bovenmatige beloningen en ongewenste prikkels worden tegengegaan en een beheerste en integere bedrijfsvoering wordt gewaarborgd. 

In het kader van transparantie publiceren wij ons actuele beloningsbeleid op www.cz.nl/corporate-governance. Ons beleid over 2022 is in de bijlage ‘Beloningsbeleid CZ groep 2022’ bij dit jaarverslag opgenomen. 

Nieuwe Cao voor de Zorgverzekeraars 2022-2024

In november 2022 is een nieuwe Cao voor de Zorgverzekeraars tot stand gekomen met de looptijd 2022-2024. De onderhandelingen hierover tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de vakorganisaties stonden met name in het teken van de lastige economische omstandigheden en de compensatie van koopkracht in verhouding tot de loonparagraaf uit de cao. Uiteindelijk heeft ZN namens de werkgevers Menzis, Zorg & Zekerheid, DSW, Eno en CZ groep begin oktober 2022 een eindbod gedaan waarmee twee van de drie vakorganisaties eind november 2022 hebben ingestemd. Het eindbod bestaat o.a. uit modernisering van diverse verlofregelingen zodat deze inclusiever zijn (zoals het ouderschapsverlof en de invoering van een transitieverlof), een eenmalige uitkering voor alle medewerkers van maximaal 1.000 euro bruto en uit twee structurele loonsverhogingen van 4 procent gedurende de looptijd van de cao; de eerste per 1 oktober 2022 en de tweede per 1 oktober 2023.