EU Taxonomy

Met de vaststelling van de Green Deal in 2019 heeft de Europese Unie (EU) koers gezet naar een klimaatneutrale economie in 2050. Om dit doel te realiseren is diverse wetgeving uitgewerkt die ervoor moet zorgen dat op de financiële markt de geldstromen naar duurzame investeringen worden geleid. Onderdeel hiervan is de EU Taxonomy die in 2020 in werking is getreden.

In de EU Taxonomy verordening (EU Directive 2020/852) is een raamwerk beschreven dat definieert wat ‘groene’ of ‘duurzame’ economische activiteiten zijn zodat alle deelnemers aan de financiële markt dezelfde uitgangspunten hanteren als het gaat om duurzame investeringen. Het raamwerk wordt stap voor stap verder ontwikkeld en uitgebreid naar nieuwe sectoren. Het is in de meest actuele vorm te raadplegen via de EU Taxonomy Compass.

Rapportageverplichtingen 2022

Vanaf 1 januari 2022 dienen Organisaties van Openbaar Belang (waaronder CZ groep valt) aan te geven in welke mate hun economische activiteiten in aanmerking komen voor de EU Taxonomy (‘taxonomy-eligible’ zijn). Hierbij wordt gevraagd om te rapporteren over zowel de mate van ‘taxonomy-eligibility’ binnen de totale activa van de organisatie als de ‘taxonomy-eligibility’ van de economische activiteiten in het schadeverzekeringsbedrijf (onze zorgverzekeringactiviteiten). Ook wordt gevraagd om te rapporteren over kwalitatieve informatie, bijvoorbeeld over de wijze waarop de gepresenteerde cijfers zijn berekend. Vanaf verslagjaar 2023 (publicatie in 2024) wordt organisaties gevraagd om te rapporteren over de mate waarin hun economische activiteiten in overeenstemming zijn met de EU Taxonomy, oftewel over ‘taxonomy-alignment’.

Taxonomy-eligibility CZ groep

Op basis van een analyse van de activa van CZ groep op ‘taxonomy-eligibility’ constateren we dat hier met name in de overige financiële beleggingen in materiële zin sprake van is, waarbij blootstelling voorkomt in de beleggingscategorieën aandelen, bedrijfsobligaties, hypotheken en vastgoed. De ‘taxonomy-eligibility’ van de economische activiteiten binnen het schadeverzekeringsbedrijf van CZ groep (onze zorgverzekeringsactiviteiten) over 2022, hebben wij na intern onderzoek en aanvullend brancheoverleg evenals in 2021 vastgesteld op nul procent (‘non-eligibility’ van 100 procent) omdat dekking van klimaatgerelateerde risico’s niet expliciet in de polisvoorwaarden is opgenomen. De (wettelijk) gedefinieerde verzekeringspakketten bieden geen mogelijkheid tot variatie van dekkingen in de polisvoorwaarden.

Zorgverzekeraars hebben ook geen zicht op de oorzaak van de medische behandelingen die worden vergoed. Mede hierdoor is het zeer lastig, zo niet onmogelijk, om vast te stellen of een deel van de premieomzet wellicht toe te rekenen is aan klimaatadaptie.

In totaal hebben we de huidige ‘taxonomy-eligibility’ binnen onze beleggingsportefeuille vastgesteld op 16 procent. Dit percentage is op 'best effort'-basis berekend op basis van alle informatie over de EU Taxonomy die op dit moment bekend is. Het percentage is tot stand gekomen aan de hand van de opgaves van externe vermogensbeheerders en data van een externe gespecialiseerde partij die deze gegevens verzameld in opdracht van CZ groep. Deze partij heeft de diverse bedrijfsactiviteiten in onze portefeuille a.d.h.v. data uit de onderliggende jaarverslagen geanalyseerd in lijn met de binnen de EU Taxonomy uitgewerkte criteria.

Uitgesloten blootstellingen conform EU Taxonomy

 

Centrale overheden, centrale banken, supranationale uitgevers (A)

232.078.238

Derivaten (B)

0

Geen rapportage NFRD

438.566.823

  

EU Taxonomy - totale activa (exclusief blootstellingen A en B)

 

Taxonomy-eligible

11%

Taxonomy-non-eligible

89%

Totaal

5.104.950.762

Het percentage van ‘taxonomy-eligibility’ binnen onze totale activa (zie Geconsolideerde balans CZ groep) hebben we vastgesteld op 11 procent (‘non-eligibility’ van 89 procent). Bij de berekening zijn, conform de richtlijnen van de EU Taxonomy, blootstellingen aan centrale overheden, centrale banken, supranationale uitgevers en derivaten buiten beschouwing gelaten. De blootstelling aan bedrijven die geen rapportageverplichting kennen conform de EU Non-financial Reporting Directive (NFRD) is meegenomen in het ‘non-eligible’-aandeel. Ook dit is in lijn met de voorschriften van de EU Taxonomy.

Vooruitblik

In 2023 werken we - in lijn met vereisten van de EU Taxonomy - aan de meting van de ‘taxonomy-alignment’ binnen onze beleggingsportefeuille. In het verlengde hiervan zullen wij vervolgens doelstellingen ten aanzien van ‘taxonomy-alignment’ bepalen.