Ketensturing Maatschappij

Maatschappelijk verantwoord beleggen

In ons beleggingsbeleid houden we rekening met de maatschappelijke impact van organisaties en landen waarin we beleggen (zie ons beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen). Op het gebied van Maatschappij hebben wij een actief engagementprogramma richting bedrijven waarin wij investeren en ondersteunen we (engagement)initiatieven zoals ‘Living wage’, het ‘Workforce Disclosure Initiative’ en de ‘Access to Medicine Index’. In de CZ Themavisie lichten we uitgebreid onze visie, standpunten en activiteiten op Maatschappij verder toe. Op sommige gebieden sluiten wij bepaalde sectoren en bedrijven uit van belegging, zoals de wapenindustrie en de tabaksindustrie. Onze uitsluitingenlijst wordt continu actueel gehouden. In 2022 hebben we ons landenbeleid aangescherpt ten aanzien van mensenrechten en hebben we gok- en kansspelen en fastfood als sectoren aan de uitsluitingenlijst toegevoegd.

Aanscherping landenbeleid

Als gevolg van de inval van Rusland in Oekraïne begin 2022, is Rusland (de overheid en alle overheidsbedrijven) direct op onze uitsluitingenlijst geplaatst. In reactie op de oorlog hebben we onze positie ten aanzien van onvrije landen (zoals gedefinieerd in de Freedom House Index) heroverwogen en ons uitsluitingenbeleid aangescherpt. Per 1 januari 2023 implementeren we ons vernieuwde landenuitsluitingenbeleid. In voorbereiding hierop zijn in 2022 onze investeringen in onvrije overheden al grotendeels afgebouwd.

Gok- en kansspelen

Gok- en kansspelen brengen voor deelnemers financiële risico’s met zich mee. Deze risico’s kunnen, bij overmatig inzetten, uitmonden in grote sociale en gezondheidsproblemen zoals chronische stress en verslavingsproblematiek. Vanwege de hoge kans op negatieve effecten sluiten we bedrijven die omzet genereren uit het faciliteren of aanbieden van gok- en kansspeldiensten uit van investering.

Fastfood

Overmatige consumptie van fastfood brengt het risico van een (te) hoge BMI en een verslechterde algehele gezondheid met zich mee. De beschikbaarheid van fastfoodrestaurants wordt gekoppeld aan hogere niveaus van obesitas onder jongeren, een probleem wat met name speelt in buurten met een lagere socio-economische status. Vanwege de gezondheidsschade die fastfood met zich mee kan brengen, sluiten we bedrijven die hun omzet hoofdzakelijk generen uit het aanbieden van ongezond fastfood uit van investering.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Via ons beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen geven we richting aan het inzetten van onze inkoopkracht voor duurzaamheidsdoelen. In 2022 hebben we in gesprek met leveranciers gewerkt aan het aanscherpen van onze voorwaarden op het gebied van arbeidsparticipatie en armoedeproblematiek.

Arbeidsparticipatie

Wij hebben in 2021 en 2022 met verschillende leveranciers gesproken over het stimuleren van de creatie van arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De uitkomsten van deze gesprekken hebben in 2022 geleid tot het opnemen van het thema in onze inkoopvoorwaarden en gunningscriteria. Bij nieuwe inkooptrajecten of contractverlengingen attenderen wij leveranciers op het belang dat wij hechten aan dit thema en dat we het een pré vinden wanneer er in onze opdrachtgunningen mensen meewerken met een afstand tot de arbeidsmarkt of dat de leverancier deze werknemers in dienst heeft. Bij uitzendbureaus is er inmiddels een 100 procent inspanningsverplichting afgesproken voor het aanleveren van passende cv’s van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Armoedeproblematiek

In 2022 hebben wij met verschillende partners in onze waardeketen (onder wie leveranciers) gesproken over de wijze waarop wij als inkoper kunnen bijdragen aan het terugdringen van armoede in Nederland. Deze gesprekken leverden ons diverse inzichten op over hoe wij bepalingen in onze inkooptrajecten en bij contractvernieuwingen kunnen opnemen die de juiste stimulans bieden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de vraag naar de mate waarin een leverancier zich bewust is van het al dan niet bestaan van armoedeproblematiek onder zijn werknemers en welk plan van aanpak hij daarvoor in plaats heeft. Ook gaat het om het inzicht vragen en krijgen in de hoogte van de laagste 10 procent van de lonen. Inmiddels hebben wij in een eerste sector deze bepalingen opgenomen. In 2023 werken wij aan uitbreiding hiervan naar andere sectoren.