Raad van Commissarissen

De RvC benoemt de RvB en houdt toezicht op de RvB en de algemene bedrijfsvoering. De RvC voert regelmatig overleg met de leden van de RvB, het Concern Management Team (CMT), de Ledenraad, de Ondernemingsraad (OR), de Interne Audit Dienst (IAD), Governance, Risk & Compliance (GRC) en de externe accountant. De RvC van CZ groep bestaat uit vijf leden.

De Raad van Commissarissen in 2022

Geslacht

Titel

Naam

Lid sinds

Herbenoemd per

Einde zittingstermijn

Nationaliteit

Dhr.

drs.

P.J.A.M. Jongstra

1 januari 2020

 

31 december 2023

NL

Mw.

 

G. Prins

1 oktober 2021

 

30 september 2025

NL

Dhr.

drs.

C.H. Donkervoort

5 november 2020

 

31 december 2024

NL

Mw.

Mr.

J.W. Jukema

1 januari 2021

 

31 december 2024

NL

Dhr.

Ir.

M.H.P. van Dam

1 januari 2022

 

31 december 2025

NL

De individuele leden en de RvC als geheel hebben de kwaliteiten en expertise die CZ groep in zijn bestuurlijke uitgangspunten heeft vastgelegd. Alle leden van de RvC zijn door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) getoetst op geschiktheid (deskundigheid en betrouwbaarheid). De RvC kent twee commissies: de Audit-Risk Commissie (ARC) en de Remuneratie-/ Benoemingscommissie.

De RvC volgt in zijn toezichthoudende rol op de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) de planning- en controlcyclus van de organisatie. Tijdens de jaarlijkse ‘planbespreking’ met de RvB worden de doelen voor het komende jaar aan de RvC gepresenteerd en besproken. In het voorjaar bespreekt en beoordeelt de RvC de financiële verslaglegging over het voorgaande jaar. De ARC van de RvC verricht hiervoor voorwerk en bespreekt vragen en opmerkingen met de RvC, de directeuren Financiën, IAD en GRC, en de externe accountant.

In de RvC wordt doorlopend gesproken over hoe activiteiten en plannen bijdragen aan de strategie. Met behulp van onder meer kwartaalrapportages volgt de RvC gedurende het jaar de voortgang op de strategische doelstellingen van CZ groep. De uitvoering van risico- en kapitaalmanagement volgt de raad onder andere via de risk- en auditrapportages die ieder kwartaal worden opgeleverd. Hierin staan de belangrijkste risico’s, uitgevoerde audits met bijbehorende uitkomsten, uitgebrachte aanbevelingen en gerealiseerde verbeteringen. Daarbij wordt ook het Own Risk & Solvency Assessment (ORSA) betrokken. De RvC beoordeelt de riskmanagementpolicy en risicohouding van CZ groep – waarvan ook het Zorgkantoor, uitvoerder van de Wlz, onderdeel is -  jaarlijks en ook in 2022 zijn deze goedgekeurd.

Audit-Risk Commissie

De ARC wordt gevormd door twee leden van de RvC. De ARC bespreekt onder meer de risicorapportages, de financiële en verzekeringstechnische rapportages, de fraudebeheersingsrapportage, de ORSA-rapportage en de compliancerapportages. Ook verkent de ARC externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op CZ groep en bespreekt deze tijdens haar vergaderingen met de RvB en de directeuren Financiën, IAD en GRC. De ARC vergadert zo vaak als nodig wordt geacht, in elk geval voorafgaand aan de bespreking van de jaarrekening door de RvC. De ARC rapporteert haar bevindingen aan de voltallige RvC. Verder voert de ARC periodiek bilaterale gesprekken met de externe accountant (in 2022: één keer) en De Nederlandsche Bank (DNB) (één keer per jaar). Ieder kwartaal neemt de ARC de auditbevindingen door, samen met de directeur IAD. De ARC bespreekt ook de rapportages van en met de externe accountant. 

In 2022 is de ARC zes maal bijeengekomen en hierbij is ook de externe accountant enkele keren aanwezig geweest. De taak van de ARC is het toezicht houden op de RvB, ter voorbereiding van het oordeel van de RvC over:

 • de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op naleving van de relevante wet- en regelgeving inclusief gedragscodes;

 • de financiële informatieverschaffing door de onderneming, waaronder de financiering van de onderneming inclusief het kapitaalbeleid; 

 • het adviseren aan de RvC voor het vaststellen van het audit charter en audit plan;

 • de onafhankelijkheid en performance van de interne en externe accountants;

 • de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants;

 • het belastingbeleid van de onderneming en op welke wijze de taak ten aanzien van taxplanning indien en voor zover van toepassing, tot uitdrukking komt;

 • de toepassingen van de informatie- en communicatietechnologie;

 • het risicobeleid;

 • compliance;

 • governance.

Remuneratie-/Benoemingscommissie

De Remuneratie-/Benoemingscommissie werd in 2022 gevormd door twee leden van de RvC. De Remuneratie-/Benoemingscommissie vergadert zo vaak als nodig wordt geacht. In 2022 is de commissie vijf maal formeel bijeen geweest.

De taken van de Remuneratie-/Benoemingscommissie ter voorbereiding van het oordeel van de RvC zijn:

 • over de bezoldiging van de Raad van Commissarissen voorstellen doen;

 • over de bezoldiging van de individuele bestuurders voorstellen doen;

 • selectiecriteria, (specifieke) profielschetsen en benoemingsprocedures op te stellen voor leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur alsmede daarvoor scenario's op te stellen ten behoeve van opvolging respectievelijk borging van continuïteit;

 • het doen van voorstellen voor benoemingen (Raad van Bestuur) en (her)benoemingen (Raad van Commissarissen);

 • het opmaken van een remuneratierapport.