CZ Milieubeleid

Als financiële dienstverlener is de directe impact van de bedrijfsprocessen van CZ groep op het klimaat beperkt. Niettemin hebben we continu aandacht voor het verduurzamen van onze bedrijfsvoering en sturen we actief op onze milieuprestaties, waaronder het verlagen van onze CO2-footprint.

Wij stellen concrete doelen om onze negatieve impact op het milieu voortdurend te verminderen en onze directe en indirecte CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken. We voeren vanaf 2023 een volledig klimaatneutrale interne bedrijfsvoering. Dit heeft betrekking op CO2-uitstoot die direct en indirect samenhangt met onze bedrijfsprocessen en waar wij invloed op kunnen uitoefenen zoals ons gasverbruik, de uitstoot van zakelijke vervoersbewegingen en de inkoop van elektriciteit (scope1- en 2-emissies). Hierbij gaan we voorlopig uit van compensatie van het resterende, (nog) onvermijdbare deel van onze footprint. In 2030 willen we volledig klimaatneutraal opereren. Dit betekent dat we dan ook de overige indirecte emissies in kaart hebben, monitoren en daar waar nodig compenseren. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op de CO2-uitstoot die voortkomt uit het woon-werkverkeer van onze medewerkers en die samenhangt met de door ons ingekochte producten en diensten.

Milieucijfers 2022

    
 

2021

2022

Δ%

Reductiedoel 2023

Papierafval

50.340 kg

48.702 kg

-3%

n.t.b.

Bedrijfsafval *

63.109 kg

76.866 kg

+22%

-15%

Elektra - 100% Nederlandse Wind

4.707 MWh

4.600 MWh

-2%

-5%

* Deze toename hangt samen met het feit dat in 2021 kantoren deels gesloten waren i.v.m. de COVID-19 pandemie. 

Afgelopen jaar zijn er diverse maatregelen genomen om de milieuprestaties van onze organisatie te verbeteren. Zo hebben wij het zakelijke leasebeleid van CZ groep gewijzigd waardoor medewerkers die vanuit hun functie recht hebben op een leaseauto alleen nog een (semi-)elektrische auto kunnen kiezen. Voor alle overige medewerkers hebben we een aanvullende samenwerkingsovereenkomst afgesloten met onze leasemaatschappij zodat zij tegen gunstige collectieve voorwaarden gebruik kunnen maken van private lease van duurzame(re) auto’s. Dit is aanvullend op het mobiliteitsbeleid van CZ groep dat primair gericht is op het stimuleren van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. Hiernaast zijn in 2022 de mogelijkheden tot afvalscheiding in onze kantoorpanden verbeterd en zijn medewerkers actief betrokken bij het signaleren van kansen voor de verdere ‘vergroening’ van CZ groep. Hun inbreng is meegenomen in de ontwikkeling van het nieuwe CZ Milieubeleid dat eind 2022 is opgeleverd. In dit beleid zijn de concrete doelen op onze milieuaspecten voor de komende drie jaar vastgesteld. Als onderdeel van het geactualiseerde milieubeleid, zijn in 2022 diverse voorbereidingen getroffen om in 2023 het milieumanagementsysteem ISO 14001 te implementeren.

CO2 footprint 2022 (aangegeven in ton CO₂)

     
 

2021

2022

Δ%

Reductiedoel 2023

Footprint-doel 2023

Aardgasverbruik

289

247

-15%

-10%

0%

Stadsverwarming

125

83

-34%

-10%

0%

Elektriciteit

-

-

-

 

0%

Verbruik auto's (lease en eigen beheer)

399

421

+6%

-50%

0%

Zakelijke kilometers eigen auto *

71

138

+94%

n.t.b.

0%

Totaal

884

889

+1%

 

0%

* Deze toename hangt samen met het feit dat in 2021 kantoren deels gesloten waren i.v.m. de COVID-19 pandemie. 

Vooruitblik 2023-2025

Het geactualiseerde CZ Milieubeleid wordt ondersteund door een concreet activiteitenplan voor de periode 2023-2025. Naast de focus op het reduceren en compenseren van de CO2-uitstoot die samenhangt met onze directe en indirecte bedrijfsactiviteiten (waaronder mobiliteit), is in dit plan onder meer opgenomen het verbeteren van onze afvalstromen en toewerken naar ‘zero waste’, het verder reduceren van ons energieverbruik (onder meer door de verduurzaming van installaties), het reduceren van ons verbruik van materialen en grondstoffen (zoals papier en brandstoffen) en het verhogen van circulair werken. Ook is de implementatie van het milieumanagementsysteem ISO 14001 in het plan opgenomen voor het eerste half jaar van 2023. Evenals de uitwerking van een plan van aanpak voor het verduurzamen van onze werkomgeving, waaronder ook de thuiswerkplek van CZ-medewerkers. Een belangrijk onderliggend plan van aanpak voor het gehele CZ Milieubeleid betreft het inzetten op het stimuleren van besparingsgedrag bij medewerkers. Ook dit krijgt in 2023 verder zijn beslag.