Verslag van de Ledenraad

'Geen vraag blijft onbeantwoord'

Voor de Ledenraad van CZ groep was 2022 een jaar dat mede door de COVID-19 pandemie wat langzaam op gang kwam. In de tweede helft van het jaar werden echt stappen gezet. Zoals een zelfevaluatie, waarvan de resultaten in 2023 hun weerslag zullen krijgen.

Door de COVID-19 pandemie begon 2022 voor de Ledenraad met vergaderen op afstand. Dit bracht zijn beperkingen met zich mee, met name omdat in 2021 maar liefst 13 van de 21 leden nieuw waren aangetreden, van wie enkelen pas eind van het jaar. Openheid naar elkaar toe, zowel binnen de Ledenraad als vanuit het bestuur van CZ groep, hielp de nieuwe leden om toch snel hun rol te vinden. De commissie Zorginkoop heeft haar functie naar tevredenheid kunnen uitoefenen. Binnen de commissie Communicatie is veel gediscussieerd over de insteek van de columns van de Ledenraad in CZ Magazine, wat er uiteindelijk in geresulteerd heeft dat deze voortaan op persoonlijke titel worden geschreven. De verjonging heeft er ook voor gezorgd dat kritisch wordt gekeken naar de functie van de Ledenraad binnen CZ groep en hoe de Ledenraad zich in de toekomst wil manifesteren. Uit de zelfevaluatie kwam naar voren dat de Ledenraad zich nog proactiever wil opstellen tijdens vergaderingen met Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen en niet alleen ontvanger maar ook zender mag zijn. Dit zal in 2023 verder gestalte krijgen.

Rol van CZ groep in het zorgveld

De Ledenraad constateert dat CZ groep zich in 2022 opnieuw van een ondernemende en vernieuwende kant heeft laten zien. Zoals bij de Zeeuwse Zorg Coalitie, een samenwerking tussen zorgorganisaties, gemeenten, provincie Zeeland en CZ groep, die als doel heeft de gezondheid van de Zeeuwse bevolking te verbeteren en de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden. Een ander initiatief dat de Ledenraad als een goed voorbeeld ziet van de rol die CZ groep neemt in het zorgveld is het project voor valpreventie, dat als doel heeft het aantal valincidenten onder ouderen flink terug te brengen. Het feit dat CZ groep samenwerking opzoekt en zich als partner opstelt in trajecten om de zorg te verbeteren, vindt de Ledenraad een goede invulling van de rol van zorgverzekeraar. Zij ziet dit als een uiting van de intrinsieke motivatie van de mensen die bij CZ groep werken.

Betrokkenheid Ledenraad

De Ledenraad is in 2022 over verschillende ontwikkelingen geïnformeerd en om input gevraagd en heeft over verschillende onderwerpen zelf vragen gesteld. Er is onder andere gesproken over de groeiende wachtlijsten en het personeelstekort in de zorg, de inzet van zelfstandige behandelcentra tijdens de COVID-19 crisis, de wijze waarop ziekenhuizen in zwaar weer ondersteund worden en de tijdelijke achterstand in declaratieverwerking door ingebruikname van het nieuwe declaratiesysteem. Tijdens de jaarlijkse kennisbijeenkomsten kwamen ouderenzorg/langer thuiswonen en de wachtlijsten van de ggz aan bod. Het werkbezoek vond dit jaar plaats bij GGz Breburg.

De Ledenraad is ook over verschillende zorginkooptrajecten geïnformeerd en geraadpleegd. Op de uitgebrachte adviezen heeft ze terugkoppeling ontvangen. CZ groep geeft in het transparantiedocument ‘Zo betrekken we verzekerden bij onze zorginkoop’ publiekelijk inhoudelijk toelichting op de inbreng van (o.a.) de Ledenraad en heeft in elk zorginkoopdocument voor het jaar 2023 de betrokkenheid van verzekerden en patiënten bij het betreffende zorginkoopbeleid opgenomen. Deze zorginkoopdocumenten zijn voor iedere geïnteresseerde in te zien op de website van CZ groep.

Bestuurlijke taken en samenwerking

De Ledenraad heeft in 2022 zorgvuldig haar controlerende taken uitgevoerd bij de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag van CZ groep en het verlenen van decharge aan de RvC voor het uitgevoerde toezicht. De Ledenraad heeft het afgelopen jaar de belangrijke taak gehad om een nieuwe commissaris voor CZ groep aan te stellen en advies uit te brengen over de aanstelling van een nieuw lid van de Raad van Bestuur.

De samenwerking met Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen loopt goed. De Ledenraad ervaart veel openheid en transparantie, geen vraag blijft onbeantwoord. Het vertrouwen is er dat ook in 2023 de samenwerking op deze wijze voortgezet zal worden.