Samenwerken aan duurzame zorg

Sinds 2019 is CZ groep één van de ondertekenaars van de Green Deal Duurzame Zorg. Wij hebben ons daarmee gecommitteerd aan het actief bijdragen aan het versnellen van de verduurzaming van de zorgsector. Eind 2022 is een nieuwe Green Deal Zorg tot stand gekomen; de ‘Green Deal Samenwerken aan duurzame zorg’ (3.0). Ook deze editie is door CZ groep ondertekend, zowel individueel als in brancheverband met Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Bij publicatie van het zorginkoopbeleid 2023 (op 1 april 2022) heeft CZ groep in een geheel nieuw ‘Transparantiedocument Duurzame Zorg’ zorgaanbieders geïnformeerd over onze activiteiten en inkoopvoorwaarden per zorgaandachtsgebied in het kader van de Green Deal Duurzame Zorg (toen nog 2.0). Naar dit transparantiedocument is actief verwezen in de inkoopbeleidsstukken van CZ groep. Ook hebben we onze betrokkenheid bij duurzame zorg en het transparantiedocument op onze website voor zorgaanbieders nader toegelicht. 

In de meest recente Green Deal (3.0) zijn concretere en ambitieuzere doelen gesteld. Er is meer aandacht voor gezondheidsbevordering (preventie) en voor het vergroten van de kennis over de impact van zorg op het milieu en klimaat. Het afgelopen jaar heeft CZ groep in ZN-verband actief bijgedragen aan het vertalen van ambities van de Green Deal naar concrete, gezamenlijke en gelijkgerichte inzet en activiteiten van de zorgverzekeraars op verduurzaming van de zorg. Dit is verwoord in de Visie van zorgverzekeraars op verduurzaming. Vanaf eind 2022 spannen we ons samen met ZN in om per sector te komen tot een top 3 van verduurzamingsdoelen die we integreren in het zorginkoopbeleid 2024, inclusief maatregelen om op korte termijn daadwerkelijke verbeteringen te realiseren. Te denken valt aan verduurzaming van het zorgvastgoed, verbeteren van circulair werken, verminderen van de milieu impact van medicatie en het verminderen van reisbewegingen en verminderen van het aandeel fossiele brandstoffen door zorg op afstand te leveren. Verder is de komende jaren een belangrijk punt van aandacht het verkrijgen van goede duurzaamheidsinformatie uit het zorgveld zodat meetbare doelen kunnen worden gesteld.