Ons duurzaamheids­beleid

Onze aandacht en inzet voor mens, milieu en maatschappij hebben we vastgelegd in het concernbrede CZ duurzaamheidsbeleid dat onderdeel uitmaakt van onze strategie (zie het CZ waardecreatiemodel). Dit beleid is gekoppeld aan de ‘United Nations Sustainable Development Goals’ (SDG’s). De SDG’s bieden een kader waarbinnen zowel de maatschappelijke waarde van onze kernactiviteiten (toegang tot zorg verzekeren) tot zijn recht komt, als de verantwoordelijkheid die wij nemen voor algemene bedrijfsvoering (onder meer werkgeverschap, footprint en investeringen). Wij onderschrijven alle SDG’s maar vinden het belangrijk om in ons duurzaamheidsbeleid te focussen op die SDG’s waarop we de meeste impact kunnen hebben, te weten SDG 3, 8, 1 en 13.

SDG 3 Goede gezondheid en welzijn

Wij zorgen er via passende zorgverzekeringen voor dat verzekerden toegang hebben tot kwalitatief goede en doelmatige zorg. Wij verzorgen de juiste service en begeleiding en sturen vanuit onze zorginkooprol op een toekomstbestendige inrichting van het zorglandschap en zorg die aansluit bij de behoeften van de patiënt.

SDG 8 Waardig werk en economische groei

We hebben een duidelijke visie op de inrichting van het zorglandschap van de toekomst en we maken ons hard voor innovatie in zorg en zorgkostenbeheersing. Wij zijn een grote werkgever en werken als aanbieder van collectieve zorgkostenverzekeringen nauw samen met andere werkgevers aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

SDG 1 Einde aan armoede

Veel mensen die kampen met multiproblematiek komen met klachten in de zorg terecht terwijl de onderliggende oorzaak (bijvoorbeeld schulden) niet opgelost wordt. Door samenwerking over de stelsels van zorg en welzijn heen kunnen deze mensen geholpen worden. Wij nemen hier het voortouw in en werken met partners aan concrete verbeteringen.

SDG 13 Klimaatactie 

Wij willen actief bijdragen aan het creëren en behouden van een gezonde leefomgeving. In onze bedrijfsvoering en (financieel) ketenbeheer zetten we in op beheersing van negatieve gevolgen en de ondersteuning van de transitie naar een duurzamere samenleving.

We werken via verschillende invalshoeken aan het realiseren van impact op de SDG’s: vanuit onze rol als zorgverzekeraar (impact in het zorgveld, relatie met verzekerden, werkgevers en andere belanghebbenden), als werkgever (verantwoordelijkheid richting medewerkers), als speler in onze waardeketen (zorg- en concerninkoop) en via onze beleggingen (maatschappelijk verantwoord beleggen).

Routekaart Duurzaamheid

In de CZ routekaart Duurzaamheid hebben we vastgelegd aan welke projecten en programma’s we in de komende jaren werken. Per project / programma hebben we onze ambities bepaald en werken we aan concrete doelstellingen en actieplannen.

Op de in de routekaart aangegeven maatschappelijke impact die valt onder onze kerntaak (Toegang tot goede toekomstbestendige zorg, Verhogen eigen regie en gezondheid verzekerden en Zorgkostenbeheersing & innovatie) wordt integraal gestuurd aan de hand van onze visie op toekomstbestendige zorg, onze product- en dienstenstrategie en visie op service. Hierover rapporteren wij in dit jaarverslag onder het onderdeel Realisatie. Over de overige duurzaamheidsprojecten en -programma’s op de routekaart rapporteren we in dit onderdeel Duurzaamheid.

Sturing & beheersing

De ontwikkeling en het actueel houden van het concernbrede duurzaamheidsbeleid is in opdracht van de Raad van Bestuur (RvB) binnen onze organisatie belegd bij het team Sustainability van Governance, Risk & Compliance (GRC). GRC verzorgt de bewaking van de voortgang op de routekaart, heeft hiervoor werkoverleggen met de projectteams, managers en/of directeuren van de betrokken divisies en rapporteert hierover aan de RvB. Tevens agendeert GRC ontwikkelingen en nieuwe thema’s in het overleg van het Concern Management Team (CMT). De voortgang op de realisatie van het duurzaamheidsbeleid en de routekaartprojecten is onderdeel van de reguliere P&C-cyclus binnen CZ groep. Ook zijn duurzaamheid en ketenbeheersing onderdeel van risicomanagement en compliance binnen CZ groep.