Maatschappij

Het respecteren van mensenrechten en arbeidsrechten conform de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’ (UVRM), de principes van de ‘UN Global Compact’ (UNGC) en de ‘UN Guiding Principles on Business and human rights’ (UNGP) is een basiswaarde van de bedrijfsvoering van CZ groep.

Ditzelfde geldt voor het naleven van de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organization (ILO Standards), waaronder thema’s vallen als gedwongen arbeid, kinderarbeid, discriminatie, veiligheid op de werkvloer, eerlijk loon, de inrichting van klachtenprocedures en het recht op vakbondsvrijheid en collectieve onderhandelingen. De uitgangspunten zijn verankerd in ons werkgeverschap en we sturen er ook in onze waardeketen op.

Als werkgever sturen we op inclusie. Dit betekent zorgen voor een open, toegankelijke werkcultuur waarin iedereen met zijn, haar of diens achtergronden, talenten, ideeën en overtuigingen mee mag praten, denken en beslissen. Wij willen met proactief beleid vanuit onze werkgeversrol de kansen van divers en inclusief werkgeverschap benutten.

Hiernaast heeft CZ groep in de maatschappij speciale aandacht voor armoede en gezondheid. We zien in onze samenleving een grote groep mensen die niet voldoende kan profiteren van de welvarendheid van ons land en die maatschappelijk gezien achterblijft. De basis van een goed bestaan begint bij sociale inclusie; een baan, een leefbaar inkomen, opleidingskansen en voldoende toegang tot gezond voedsel. CZ groep maakt zich hiervoor hard. Zowel in het maatschappelijk debat als in de begeleiding van onze verzekerden die het raakt en in de samenwerking met gemeenten en andere overheden die hulp kunnen bieden.

De wijze waarop wij invulling geven aan ons werkgeverschap en hierbij bovengenoemde thema’s in praktijk brengen, staat verwoord in het hoofdstuk Betekenisvolle werkgever. Meer over onze zorg voor kwetsbare verzekerden en onze inzet in ketensturing is nu volgend opgenomen.