Financiële resultaten 2022

De premies en bijdragen van CZ groep zijn in 2022 toegenomen tot 11.086 miljoen euro (2021: 10.924 miljoen euro). Het financieel resultaat bedraagt -78 miljoen euro (2021: -22 miljoen). Dit resultaat wordt met name veroorzaakt door het negatieve rendement op de beleggingsportefeuille van -183 miljoen euro (2021: 121 miljoen euro positief) als gevolg van de opgelopen inflatie en gestegen rente door de oorlog in de Oekraïne. Hiernaast zijn dit jaar opnieuw voorzieningen getroffen voor het onder de kostprijs stellen van de premie van het volgende jaar; ultimo 2022 is voor het verwachte verlies van 2023 een bedrag van 155 miljoen euro gereserveerd (in 2021 voor het verwachte verlies van 2022: 254 miljoen euro). Het verzekeringsresultaat op de basisverzekeringen in 2022 is 29 miljoen euro positief (2021: -225 miljoen euro). Dit wordt met name gevormd door een resultaat oude jaren van 39 miljoen euro dat grotendeels voortkomt uit een herijking van de inschatting van de COVID 19-regelingen. Ook de aanvullende verzekeringen laten een positief verzekeringsresultaat zien in 2022: 44 miljoen euro (2021: 77 miljoen euro). Dit resultaat is het met name het gevolg van het feit dat het zorggebruik in 2022 nog niet het oude niveau van voor de COVID 19-pandemie bereikte.

Verkorte opstelling resultaat 2022

Verkorte opstelling resultaat CZ groep

  

(x 1.000.000 euro)

2022

2021

Premies en bijdragen

11.086

10.924

Wijziging voorziening lopende risico's

100

-150

Toegerekende beleggingsopbrengsten

-33

-4

Uitkeringen ziektekosten

-10.709

-10.566

Bedrijfskosten

-360

-348

Overige technische baten/lasten

-12

-3

Verzekeringsresultaat

72

-147

Beleggingsopbrengsten

-183

121

Toegerekende beleggingsopbrengsten

33

4

Totaal financieel resultaat

-78

-22

Premies en bijdragen

De premies en bijdragen zijn in 2022 ten opzichte van 2021 toegenomen met 1,5 procent. Het aantal verzekerden bij CZ groep lag in 2022 lager dan in 2021. De gemiddelde premies en bijdragen per verzekerde stegen met een kleine 3 procent naar 3.056 euro (2021: 2.968 euro).

Wijziging voorziening lopende risico's

Zolang CZ groep de basisverzekeringspremie voor volgend jaar onder de kostprijs aanbiedt op basis van de inzet van overreserves, dient hiervoor in het verslagjaar een wijziging in de voorziening voor lopende risico’s te worden opgenomen. Dit betreft het negatieve resultaat dat komend jaar wordt verwacht in verband de niet kostendekkende premie. Ultimo 2022 bedraagt dit 155 miljoen euro voor de premie van 2023 (2021: 254 miljoen euro voor de premie 2022).

Uitkering ziektekosten

Het totaal van uitgekeerde ziektekosten bleef met een stijging van 1,4 procent in 2022 nagenoeg gelijk aan 2021. Gezien het feit dat in 2022 minder mensen bij CZ groep waren verzekerd dan in 2021 zien we dat zorgkostenstijgingen een toename van de gemiddelde uitkering van ziektekosten per verzekerde veroorzaken. Deze groeit in 2022 met 2,8 procent naar 2.952 euro (2021: 2.871 euro).

Bedrijfskosten

Onze bedrijfskosten namen in 2022 toe met 12 miljoen euro tot 360 miljoen euro (2021: 348 miljoen euro). Deze stijging hangt samen met diverse investeringen in onze IT-omgeving die nodig zijn om onze organisatie en serviceverlening voor klanten toekomstbestendig te houden.

Beleggingsopbrengsten

In 2022 ondervonden de internationale financiële markten de gevolgen van de oorlog in Oekraïne die begin van het jaar uitbrak en die politieke en economische onrust met zich meebracht. De hoge inflatie en gestegen rentes leiden wereldwijd tot verliezen. CZ groep noteerde ultimo 2022 een netto verlies van -183 miljoen euro (2021: 121 miljoen euro). Dit staat gelijk aan een negatief rendement van het totaal gemiddeld belegd vermogen van -5,1 procent (2021: 3,5 procent positief).

Het complete overzicht van de jaarcijfers is terug te vinden in de geconsolideerde jaarrekening 2022.

Solvabiliteit

Ultimo 2022 bedraagt het aanwezige eigen vermogen van CZ groep (conform de Europese richtlijn Solvency II) 2.713 miljoen euro (2021: 2.655 miljoen euro). Het vereiste vermogen (eveneens conform Solvency II) is door de toename met 420.000 verzekerden in 2023 gestegen tot 1.871 miljoen euro (2021: 1.663 miljoen euro). De combinatie van de stijging van het eigen vermogen en de toename van het vereiste vermogen leidt tot een solvabiliteitsratio van 145 procent[1](2021: 160 procent). Deze ratio bevindt zich nog steeds ruim boven de streefsolvabiliteit van CZ groep.

  • 1 Het gerapporteerde eigen vermogen, het vereist vermogen (SCR) en de solvabiliteitsratio (SCR ratio) over 2022 zijn bij de publicatie van dit jaarverslag nog niet gedeponeerd bij de toezichthouder. Deze cijfers zijn pas definitief na beoordeling door de toezichthouder.

Liquiditeit

De liquide middelen van CZ groep bedragen 153 miljoen euro en namen in 2022 toe met 8 miljoen euro. Wij bewaken onze liquiditeitspositie zodanig dat we altijd in staat zijn te voldoen aan onze financiële verplichtingen. Er worden geen liquiditeitsproblemen verwacht. Een gedetailleerd kasstroomoverzicht is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening.

Fiscale positie

CZ groep draagt vanuit de werkgeverschapsrol loonheffing af. De belangrijkste juridische entiteiten van CZ groep - de vier zorgverzekeraars - zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting, assurantiebelasting en voor de zorgverzekeringsactiviteiten van omzetbelasting. Alleen voor de omzetbelasting bestaat een fiscale eenheid tussen de vier zorgverzekeraars en CZ zorgkantoor B.V. om te voorkomen dat er cumulatie van omzetbelastingdruk op de collectief gedragen en op bedrijfseconomische grondslagen doorberekende organisatiekosten optreedt. Niet vrijgesteld van vennootschapsbelasting zijn CZ zorgkantoor B.V. en CZ Fund Management B.V..

Financiële vooruitblik

In 2023 bieden we de basisverzekeringen van CZ groep opnieuw niet-kostendekkend aan. In totaal verwachten we hier 155 miljoen euro voor te moeten inzetten. Hiervoor is - zoals eerder genoemd - een voorziening voor lopende risico’s gevormd. 

Als onderdeel van het opstellen van de jaarrekening hebben we de continuïteitsveronderstelling voor de komende 12 maanden beoordeeld. Op basis van de huidige financiële positie en toekomstverwachtingen (waaronder de solvabiliteitspositie en het kunnen beschikken over voldoende liquiditeiten voor de bedrijfsvoering) hebben wij geen significante continuïteitsrisico's geïdentificeerd.

Voor 2023 voorzien we geen materiële desinvesteringen. In 2022 is ons nieuwe declaratiesysteem succesvol in gebruik genomen. Samenhangend met de toenemende digitalisering is de verwachting dat er een daling van personeelsaantallen zichtbaar gaat worden. De financiering van de activiteiten in 2023 zal plaatsvinden middels eigen middelen. CZ groep heeft geen externe financiering nodig.