Raad van Bestuur

De RvB is belast met het besturen van de onderneming. Hij is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van CZ groep, de strategie en de resultaten die daaruit voortvloeien. Jaarlijks stelt de RvB een doorlopend driejarenplan op inclusief begroting, herijkt waar nodig de strategie en stelt voor alle risicocategorieën een (herijkte) risicohouding op. Hiermee worden kaders geschetst waarbinnen de divisies mogen opereren met de aan hen toegekende verantwoordelijkheden.

De RvB van CZ groep bestaat uit twee leden. In 2022 heeft de RvB tijdelijk uit drie leden bestaan in verband met de opvolging van Arno van Son die eind 2021 aankondigde als bestuurder bij CZ groep te stoppen. Vanaf 6 juni 2022 trad zijn opvolger Margriet Dam toe. In het kader van een goed opvolgingstraject en zorgvuldige overdracht, is er sprake geweest van een dubbele bezetting van de functie tot 1 december 2022. Vanaf die datum is Arno van Son werkzaam bij Stichting CbusineZ om zich de komende jaren voor vernieuwing in zorg in te zetten.

De Raad van Bestuur in 2022

Geslacht

Titel

Naam

Lid sinds

Nationaliteit

Dhr.

drs.

J.G.B. de Groot

1 mei 2019

NL

Dhr .

drs.

A.W.L. van Son

15 oktober 2010

NL

Mw.

drs. RC

M. Dam

6 juni 2022

NL

De leden van de RvB zijn gezamenlijk en elk afzonderlijk verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie (collegiaal bestuur). Ten aanzien van risicobeheer ligt de eindverantwoordelijkheid bij de voorzitter van de RvB. De RvB vergadert tweewekelijks. Besluiten worden genomen na overleg met en consultatie van het Concern Management Team (CMT). Dit CMT bestaat uit de directeuren van de divisies van CZ groep en de secretaris van de RvB.

De RvB zet ten behoeve van zorgvuldige besluitvorming specifieke (advies)commissies in:

  • De beleggingscommissie adviseert op het gebied van vermogensbeheer.

  • Het zorgkosten- en risicovereveningsoverleg geeft informatie over de zorgkostenontwikkelingen, risicoverevening en het effect daarvan op het resultaat.

  • Het premieoverleg adviseert over de jaarlijkse premiestelling.

  • Het strategieoverleg adviseert over strategische ontwikkelingen en de invulling van de strategie.

Het Concern Management Team in 2022

Geslacht

Titel

Naam

Nationaliteit

Dhr.

drs.

J.W.M.W. Gijzen, directeur Zorg

NL

Dhr.

drs. RA

B.A.H. van Hoorn, directeur Governance, Risk & Compliance 

NL

Dhr.

 

R.M. van Hees, directeur Financiën

NL

Dhr.

 

P. Slager, directeur ICT - IPM - Data Science Team*

NL

Mw.

mr.

B.A. Snijder, directeur Verzekerden & service en directeur HRM

NL

Mw.

mr.

K.T.K. Staffhorst, secretaris Raad van Bestuur

NL

Dhr.

MA,MSc

K.C.F. Stolper, directeur Marketing & Verkoop

NL

Dhr.

MSc

M. Suijkerbuijk, directeur Operations

NL

Mw.

RA

M. Vermeij-de Vries, directeur Interne Audit Dienst

NL

* Per 1 maart 2022 is directeur T. van Rhijn (ICT/IPM/Data Science Team) i.v.m. zijn pensioen opgevolgd door de heer P. Slager (NL).