Ketensturing Milieu

Maatschappelijk verantwoord beleggen

In ons beleggingsbeleid houden we rekening met de maatschappelijke impact van organisaties en landen waarin we beleggen (zie ons beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen). Op het gebied van Milieu hebben wij een actief engagementprogramma richting bedrijven waarin wij investeren en ondersteunen we (engagement)initiatieven zoals ‘Climate Action 100+’, het ‘Carbon Disclosure Project’ en de ‘Finance for Biodiversity Pledge’ (zie CZ Themavisie voor meer informatie). De meest vervuilende sectoren sluiten wij van investering uit, zoals kolen, schaliegas en teerzanden (zie het CZ uitsluitingenbeleid). Daarnaast passen we positieve selectie toe om zo de bedrijven te belonen die goed op weg zijn naar een klimaatneutrale wereld. Door de combinatie van deze twee instrumenten investeren we niet in de achterblijvers die het grootste (klimaat)risico hebben, en geven we bedrijven financiële prikkels om duurzaam te opereren.

Momenteel werken wij binnen CZ groep een integrale Klimaatstrategie uit waar de ‘net zero strategie’ voor ons vermogensbeheer een belangrijke plaats in inneemt. Ten behoeve van deze laatste strategie hebben wij het afgelopen jaar de CO2-emissies van onze beleggingen in kaart gebracht op het niveau van scope 1, 2 en 3 van het Greenhouse Gas Protocol. Hiervoor is gebruik gemaakt van de methodologie van het ‘Partnership for Carbon Accounting Financials’ (PCAF) zoals vastgesteld in ‘The Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry’. De gemeten gefinancierde uitstoot is gedefinieerd als de scope 1 en 2 uitstoot van de beleggingsportefeuille van CZ groep per miljoen euro en gepresenteerd in onze rapportage Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. We zullen onze rapportage in 2023 uitbreiden met uitstootcijfers uit voorgaande jaren zodat de voortgang op onze reductiedoelstellingen gemonitord kan worden. Hierbij verkennen we momenteel de toepassing van ‘Scienced Based Targets’ en overwegen aansluiting bij dit initiatief.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Via ons beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen geven we richting aan het inzetten van onze inkoopkracht voor duurzaamheidsdoelen. Ten aanzien van het zoveel mogelijk voorkomen van milieu- en klimaatimpact signaleerden we in 2021 de meeste impact in de inkoopcategorieën Facilitair en ICT. Voor duurzame facilitaire inkoop hebben we in 2022 gewerkt aan het aanscherpen van onze inkoopvoorwaarden en gunningscriteria aan de hand van de MVI Criteriatool van de Rijksoverheid. Hierin staan milieubepalingen, zoals kwaliteitskenmerken of uitstootgerelateerde bepalingen, die we meenemen bij inkooptrajecten voor specifieke producten. Aanvullend hierop hebben we in 2022 in gesprek met leveranciers gewerkt aan de ontwikkeling van algemene inkoopvoorwaarden. Dit heeft geleid tot diverse nieuwe bepalingen die vanaf 2023 een plek in ons inkoopbeleid krijgen, zoals voorwaarden ten aanzien van het gebruik van een milieumanagementsysteem, inzicht in CO2-uitstoot en circulair inkopen.