Onze omgeving

Voor de uitvoering van onze kernopdracht hebben wij contact met vele partijen binnen en buiten het zorgveld, variërend van onze verzekerden en medewerkers tot toezichthouders en zorgaanbieders. In 2022 stond de dialoog die wij met onze stakeholders voerden vooral in het teken van het in stand houden van de toegang tot zorg, digitalisering, de afwikkeling van de COVID-19 pandemie en de effecten van de huidige economische omstandigheden.

Onze stakeholders zijn alle personen en organisaties die direct of indirect impact hebben op of ondervinden van het werk van onze organisatie. Het gaat om een breed scala aan partijen, beginnend bij onze verzekerden en zakelijke klanten en variërend van onze medewerkers tot onze Duurzame coalitiepartners en leveranciers. De belangrijkste stakeholdergroepen van CZ groep – vastgesteld door een strategische stakeholderanalyse – zijn weergegeven in bijgaand figuur. Wij hebben met hen formele, juridische, financiële en/of operationele relaties maar zijn vooral verbonden door het gemeenschappelijke doel dat in onze kernopdracht besloten ligt. Het overleg met stakeholders, zowel formeel als informeel, is een continue informatiebron voor onze organisatie, bestuur en strategie.

Dialoog met stakeholders in 2022

Overleg met stakeholders maakt intrinsiek onderdeel uit van onze werkzaamheden, onze langetermijnstrategie en (maatschappelijke) waardecreatie. Zo nemen wij deel aan verschillende ROAZ-en (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) en aan ‘transfertafels GGZ’ die gericht zijn op het oplossen van wachtlijsten, werken wij nauw samen met vele gemeenten in onze kerngebieden (onder meer in het kader van Samenwerken over Stelsels en in het kader van Regioregie) en hebben we meerjarige partnerships met zorgaanbieders in onze Duurzame coalities. Bovendien staan wij dagelijks in contact met onze verzekerden via onze servicekanalen, voeren wij regelmatig klantonderzoek uit en hebben onze verzekerden inspraak (o.a. via de Ledenraad en Patiëntparticipatie ) op de vaststelling van onder meer onze zorginkoopstrategie. Een overzicht (op hoofdlijnen) van onze structurele contacten met onze belangrijkste stakeholdergroepen en de onderwerpen die dit verslagjaar zijn besproken, is terug te vinden in de bijlage Stakeholderdialoog 2022.

Wat vinden onze stakeholders belangrijk (materialiteitsanalyse)

Wij rapporteren in dit verslag over strategische thema’s die het meest relevant (materieel) zijn voor onze belangrijkste in- en externe stakeholders. Deze thema’s zijn door stakeholderconsultatie geïdentificeerd met behulp van een materialiteitsanalyse. In de stakeholderconsultatie zijn onder andere zorgaanbieders, verzekerden, zakelijke klanten, patiëntenverenigingen, overheden en medewerkers meegenomen. In onderstaande materialiteitsmatrix zijn de uitkomsten van de laatste consultatie en analyse (2019) weergegeven. In 2023 voeren wij een nieuwe materialiteitsanalyse en bijbehorende stakeholderconsultatie uit. Deze zal opgezet worden in lijn met de eind 2022 gepubliceerde European Sustainability Reporting Standards (ESRS). In de bijlage Materialiteitsanalyse wordt meer achtergrondinformatie over het proces van vaststelling en de achtergronden van de materiële thema’s gegeven en over de voorgenomen actualisatie.