Over dit verslag

Het Jaarverslag 2022 van CZ groep is een geïntegreerd jaarverslag waarin CZ groep zijn belangrijkste economische, maatschappelijke en milieugerelateerde gegevens in samenhang presenteert.

Scope

Het Jaarverslag 2022 heeft betrekking op CZ groep. Onder CZ groep verstaan we alle entiteiten die behoren tot de consolidatiekring. De juridische structuur is terug te vinden in het onderdeel Organisatie | Corporate Governance (paragraaf Organisatiestructuur). In 2022 hebben er geen acquisities of desinvesteringen plaatsgevonden.

Samenstelling en samenhang

De keuze voor rapportageonderwerpen in het bestuursverslag is gemaakt aan de hand van een materialiteitsanalyse , de CZ strategie  en het CZ waardecreatiemodel . Voor een overzichtelijke presentatie van de samenhang tussen materialiteit, strategische doelen en resultaten en lange termijn waardecreatie, hebben wij de CZ connectiviteitstabel 2022 opgesteld (zie bijlage ).

Voor de samenstelling van onze rapportage volgen we de laatste richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI); de GRI Standards 2021. We hebben gekozen voor het rapporteren volgens de optie “with reference to”. In bijlage is de CZ GRI-index 2022 terug te vinden.

Wijzigingen t.o.v. vorig verslagjaar

Vanaf verslagjaar 2024 is CZ groep verplicht te rapporteren conform de EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Wij werken hier stapsgewijs naar toe. In het Jaarverslag over 2022 hebben we in dit licht de opbouw van ons verslag aangepast aan de verslagstructuur zoals deze in het meest recente concept van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS november 2022) wordt geadviseerd. Volgend verslagjaar zullen wij onze rapportage verder uitlijnen op de ESRS.

Er zijn verder geen significante wijzigingen of herformuleringen in het Jaarverslag 2022 doorgevoerd ten opzichte van het Jaarverslag 2021.

Reviews

Tijdens het tot stand komen en bij oplevering is het bestuursverslag gereviewd door diverse belanghebbenden, onder wie diverse leden van het Concern Management Team, de Raad van Commissarissen en de Interne Audit Dienst (IAD) van CZ groep. De financiële jaarrekening is conform wettelijke eisen gecontroleerd door de externe accountant.

Contact

Met het online aanbieden van het Jaarverslag 2022 verwachten wij tegemoet te komen aan de vraag van onze stakeholders naar een laagdrempelig en toegankelijk verslag. Onze verslaglegging blijft zich ontwikkelen en, in lijn met de afgelopen jaren, altijd verder verbeteren. Heeft u als lezer opmerkingen en/of vragen over ons jaarverslag, dan horen wij dat graag. Wij zijn bereikbaar via jaarverslag@cz.nl