Zorg voor kwetsbare verzekerden

Bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van CZ groep hoort ook dat wij oog hebben voor onze kwetsbare verzekerden. Veel mensen die kampen met een veelvoud aan problemen komen door hun klachten terecht in een zorgtraject, terwijl de onderliggende oorzaak van die klachten mogelijk niet medisch is. In veel gevallen speelt schuldenproblematiek een grote rol. Wij zetten ons in om deze mensen te helpen. Op de eerste plaats door het voeren van een duurzaam incassobeleid waarbij we contact zoeken met verzekerden met mogelijke betalingsproblemen om tot gezamenlijke oplossingen te komen.

Hiernaast zoeken we de samenwerking met gemeentes in onze kerngebieden op voor een brede aanpak van multiproblematiek bij onze verzekerden. Onder de vlag van Samenwerken over Stelsels (SOS) gaan we samen op zoek naar de hulp die deze mensen nodig hebben. Als zorgverzekeraar spelen we een verbindende rol tussen klant en gemeente en hebben we een signaalfunctie om vroegtijdig iemand die in de problemen dreigt te komen naar het integrale hulptraject van de gemeente te begeleiden. Inmiddels werken we samen met 54 gemeenten. In 2022 zijn 515 verzekerden met multiproblematiek herkend, aangebracht bij gemeenten en doorgeleid naar hulpverlenende instanties.

In 2022 sloot CZ groep zich aan bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Dit is een groot samenwerkingsverband tussen gemeenten, hulporganisaties en bedrijven dat als doel heeft om één centrale schuldhulproute voor iedereen te maken waarmee mensen met (dreigende) schulden op een laagdrempelige manier verwezen worden naar hulpinterventies die bewezen effectief zijn. Onderdeel van NSR is de website Geldfit, waar mensen tips en informatie over geld vinden, een passend advies krijgen of in contact worden gebracht met iemand die met ze meedenkt.

De in 2022 opgerichte Nationale Coalitie Financiële Gezondheid is een publiek-privaat samenwerkingsverband van bedrijven en organisaties die zich willen inzetten voor de financiële gezondheid van mensen in Nederland. Te beginnen bij de medewerkers van de aangesloten partijen. Voor werkgevers is een pakket aan interventies samengesteld die ingezet kunnen worden wanneer medewerkers aangeven geldzorgen of financiële problemen te hebben. CZ groep is niet alleen vanuit de eigen werkgeversrol deelnemer, maar heeft ook de doelstelling om meer werkgevers – zoals leveranciers, zakelijke klanten – mee te krijgen in deze ontwikkeling.