Actuele risico’s

Ieder kwartaal stelt de Raad van Bestuur een risicorapportage vast, waarin de ontwikkelingen ten aanzien van de grootste risico’s worden gevolgd. Deze rapportage wordt besproken in de ARC en de RvC. Gedurende het jaar kan door verschillende ontwikkelingen de impact van risico’s op CZ groep veranderen. In de impactanalyse van 2022 (zie het figuur) zijn de belangrijkste actuele risico’s van 2022 weergegeven en is per risico aangegeven wat de potentiële impact is en hoe groot de kans op schade is voor CZ groep.

A. Zorgplicht onder druk (strategisch risico)

CZ groep organiseert voor verzekerden tijdige, bereikbare en kwalitatief goede zorg. Helaas komt dat organiseren ondanks grote inspanningen op onderdelen onder druk. Dat zet spanning op de zogenoemde zorgplicht, waarbij het tegelijkertijd ook een doel is om de zorg betaalbaar te houden. Op dit moment lukt het onvoldoende om wachtlijsten in de zorg weg te werken. Er kan helaas geen garantie worden gegeven dat de zorg altijd voor iedereen toegankelijk is. In Nederland stijgt namelijk de zorgvraag en loopt het personeelstekort in de zorg op. Steeds meer vacatures zijn moeilijk in te vullen. Dit levert risico's op voor de toegang en kwaliteit van zorg en de kosten van zorg (door de schaarste van het aanbod en stijgende lonen). De werkdruk voor zorgmedewerkers komt de aantrekkelijkheid van de zorg als werkgever niet ten goede. Mogelijk zet dit op langere termijn extra druk op het arbeidsaanbod. Duurzame oplossingen en echte veranderingen zijn nodig om tot een oplossing te komen. 

B. Toegenomen onzekerheden als gevolg van economische instabiliteit (marktrisico en tegenpartijrisico)

De economische ontwikkelingen zijn minder voorspelbaar door impactvolle geopolitieke ontwikkelingen. Deze onzekerheden hebben zich gedurende 2022 onder meer geopenbaard door een afgenomen waarde van de beleggingsportefeuille. Deze waardedaling vermindert de mogelijkheden om nieuwe risico's op te vangen en/of de mogelijkheden om premies onder de kostprijs aan te bieden. Hiernaast raakt de inflatie onze verzekerden. Hun mogelijkheden om hun betalingsverplichtingen te voldoen nemen gemiddeld genomen af. De inflatie leidt ook tot onzekerheid bij zorgaanbieders. Deze onzekerheid stimuleert om te wachten op de laatste inzichten voordat een overeenkomst over het zorgaanbod met CZ groep wordt gesloten. Bij het stellen van de premie heeft CZ groep een schatting gemaakt van de zorgkosten. Meer dan gebruikelijk kent deze schatting onzekerheden. De zorgkosten die CZ groep vergoedt via de basisverzekering worden bekostigd uit de premie en uit de risicoverevening. Zowel over de hoogte van de zorgkosten als over de vergoeding via de risicoverevening worden schattingen gemaakt. Het verschil tussen de zorgkosten en de vergoeding uit de risicoverevening moet worden opgebracht uit de premies en uit eventuele inzet van kapitaalreserves.

C. Druk op IV-portefeuille (strategisch risico)

Druk op de Informatievoorziening (IV)-organisatie is inherent aan de verdergaande en snelle digitaliseringsslag die bij financiële dienstverleners als CZ groep plaatsvindt. Onze huidige IV-portefeuille bevat complexe projecten die soms vertraging oplopen en/of meer capaciteit vergen dan eerder ingeschat. Ook kennen de projecten regelmatig een onderlinge (al dan niet volgordelijke) afhankelijkheid van elkaar waardoor extra risico's kunnen ontstaan. 

D. Toenemend belang ketenbeheersing (operationeel risico)

Voor het efficiënt uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten besteedt CZ groep werkzaamheden uit. Dat gebeurt ook voor delen die kritiek of belangrijk zijn, zoals cloud-diensten. Derde partijen waaraan wordt uitbesteed, besteden op hun beurt ook een deel van hun bedrijfsactiviteiten verder uit. Vanuit het perspectief van CZ groep is dat onderuitbesteding: de keten bestaat uit meerdere schakels. CZ groep blijft daarbij verantwoordelijk voor de hele keten. In de loop van de tijd zijn ketens langer geworden waardoor inzicht en beheersing naar de aard complexer wordt. Daarbij nemen de eisen toe die aan de ketens worden gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van privacy, sanctielijsten en duurzaamheid. Door deze ontwikkelingen nemen de risico's toe.

E. Toename cybercriminaliteit (operationeel risico)

Mogelijk gemaakt door de toenemende digitalisering van processen, neemt cybercriminaliteit enorm toe. De werkwijze van criminelen is steeds geavanceerder en de organisatie erachter professioneler. Deze ontwikkeling brengt voor CZ groep operationele en strategische risico's met zich mee die vragen m een hoge, continue alertheid van al onze medewerkers ('security awareness') en een constante doorontwikkeling van onze informatiebeveiliging. Beveiligingstesten laten zien dat de technische beveiliging op orde is.