CZ groep GRI-index 2022

Gebruikersverklaring: CZ groep heeft de informatie gerapporteerd die wordt vermeld in deze GRI-inhoudsindex voor het jaar 2022 met verwijzingen naar de GRI standaarden. 

­GRI 1 gebruikt: GRI 1: Foundation 2021

GRI Standard

Omschrijving (publicatie)

Vindplaats

Toelichting

GRI 2: General Disclosures 2021

1. Organisatieprofiel en wijze van rapporteren

2-1

Organisatorische gegevens

5.2 Profiel CZ groep
4.2.1.5 Organisatiestructuur

 

2-2

Entiteiten die zijn opgenomen in de duurzaamheidsrapportage van de organisatie

5.1 Over dit verslag

 

2-3

Verslagperiode, frequentie en contactpunt

 

1 januari 2022 t/m 31 december 2022
23 maart 2022
jaarverslag@cz.nl

2-4

Herformuleringen van eerder verstrekte informatie

5.1 Over dit verslag

 

2-5

Externe assurance

5.1 Over dit verslag

Er is dit jaar ervoor gekozen om over het Jaarverslag 2022 geen assurance verklaring van de externe accountant te vragen.

2. Activitieiten en medewerkers

2-6

Activiteiten, waardeketen en andere zakelijke relaties
2.2 Onze omgeving
4.4.1.3 Ketenbeheersing
5.2 Profiel CZ groep

Er hebben zich geen significante veranderingen voorgedaan tijdens de verslaggevingsperiode

2-7

Werknemers

3.3.1 Werken bij CZ groep
5.6 Medewerkers CZ groep 2022

In dit jaarverslag rapporteren wij nog niet over de aantallen fulltime en parttime medewerkers per regio. Deze uitsplitsing volgt vanaf Jaarverslag 2023 e.v. Opgenomen aantallen zijn ultimo het jaar. CZ heeft geen medewerkers in dienst met niet gegarandeerde uren.

2-8

Medewerkers die geen werknemer zijn

 

Hierover wordt niet gerapporteerd, dit volgt vanaf Jaarverslag 2023 e.v.

3. Governance

2-9

Governance structuur en samenstelling

4.2 Corporate governance

Over het volgende onderdeel van artikel c wordt nog niet gerapporteerd;
vi. ondervertegenwoordigde sociale groepen.
Dit volgt vanaf Jaarverslag 2023 e.v.

2-10

Benoeming en selectie van het hoogste bestuurslichaam

4.2 Corporate governance

 

2-11

Voorzitter van het hoogste bestuurslichaam

4.2.1 Governancestructuur CZ groep

 

2-12

Rol van het hoogste bestuurslichaam bij het toezicht op het beheersen van impact

1. Voorwoord van de Raad van Bestuur
4.2.1.2 Raad van Commissarissen
4.2.2 Verslag van de Raad van Commissarissen
4.4.1.1 Ons duurzaamheidsbeleid

 

2-13

Delegeren van verantwoordelijkheid voor het beheersen van impact


4.4.1.1 Ons duurzaamheidsbeleid

 

2-14

Rol van het hoogste bestuurslichaam in duurzaamheidsrapportage


4.4.1.1 Ons duurzaamheidsbeleid

 

2-15

Belangenverstrengeling

4.4.5.1 Integriteit
4.4.5.2 Wet- en regelgeving en gedragscodes

 

2-16

Communicatie over grootste problemen

4.2.2 Verslag van de Raad van Commissarissen

Over artikel b wordt nog niet gerapporteerd. Dit volgt vanaf Jaarverslag 2023 e.v.

2-17

Collectieve kennis van het hoogste bestuursorgaan

4.2.2 Verslag van de Raad van Commissarissen

Hierover wordt nog niet gerapporteerd. Dit volgt vanaf Jaarverslag 2023 e.v.

2-18

Evaluatie van het functioneren van het hoogste bestuursorgaan

4.2.1 Governancestructuur CZ groep

Hierover wordt nog niet (volledig) gerapporteerd. Dit volgt vanaf Jaarverslag 2023 e.v.

2-19

Beloningsbeleid

3.3.4 Beloning
5.7 Beloningsbeleid CZ groep 2022

 

2-20

Proces van beloningsbeleid

3.3.4 Beloning
5.7 Beloningsbeleid CZ groep 2022

 

2-21

Jaarlijkse totale compensatieratio

 

Hierover wordt nog niet gerapporteerd, dit volgt vanaf Jaarverslag 2023 e.v.

4. Strategie, beleid en werkwijzes

2-22

Verklaring over duurzaamheidstrategie

1. Voorwoord van de Raad van Bestuur
Duurzame ontwikkeling
4.4. Duurzaamheid

 

2-23

Beleidstoezeggingen

4.4. Duurzaamheid

 

2-24

Verankering beleidstoezeggingen

4.4. Duurzaamheid

 

2-25

Proces van herstel van negatieve effecten

3.1.2 Service en begeleiding
Klachten

Hierover wordt nog niet volledig gerapporteerd, dit volgt vanaf Jaarverslag 2023 e.v.

2-26

Mechanismen voor het inwinnen van advies en het uiten van zorgen

4.2.1 Governancestructuur CZ groep

 

2-27

Naleving van wet- en regelgeving

4.3 Risicomanagement
Compliance-functie

Hierover wordt nog niet gerapporteerd, dit volgt vanaf Jaarverslag 2023 e.v.

2-28

lidmaatschap verenigingen

5.4 Stakeholderdialoog 2022

 

5. Stakeholderbetrokkenheid

2-29

Benadering voor het betrekken van belanghebbenden

2.2 Onze omgeving
5.4 Stakeholderdialoog 2022

 

2-30

Collectieve arbeidsovereenkomsten

-

100% van de werknemers van CZ groep valt onder de cao voor de Zorgverzekeraars.

GRI 3: Disclosures on material topics

Materiële onderwerpen die CZ groep rapporteert volgens GRI

3-1

Proces om materiële onderwerpen te bepalen

5.3 Materiële thema’s CZ groep

 

3-2

Lijst van materiële onderwerpen

5.3 Materiële thema’s CZ groep

Er zijn geen wijzigingen in de materiële onderwerpen t.o.v. de vorige verslagperiode.

3-3

Beheersing van materiële onderwerpen

5.3 Materiële thema’s CZ groep
5.8 Connectiviteitstabel